A Kró­ni­ka ma­gyar ol­vas­ni­va­lót kí­nál. Az or­szág, a vi­lág és kö­zös­sé­günk dol­ga­iról ír er­dé­lyi szem­mel – a Kró­ni­ka Er­dély­ben ké­szül. Elő­fi­ze­tő­ként Ön meg­erő­sí­ti kap­cso­la­tát a ma­gyar kö­zös­ség­gel. Ren­del­je meg sa­ját ma­gá­nak vagy aján­dé­koz­za tá­vol élő sze­ret­te­i­nek a la­pot!
Ol­vas­son ma­gya­rul! Íme a min­dig friss, ma­gyar nyel­vű ol­vas­ni­va­ló-aján­la­tunk:
Népszerű
Krónika napilap
35 lej havonta
 • Krónika
 • Ajándék 2 apróhirdetés (értéke: 20 lej)
Páros csomag
55 lej havonta
 • Krónika
  Nők Lapja
 • Ajándék 3 apróhirdetés (értéke: 30 lej)
Családi csomag
85 lej havonta
 • Krónika
  Nők Lapja
  National
  Geographic
  Füles
 • Ajándék 4 apróhirdetés (értéke: 40 lej)

Miért fizessen elő a Krónikára?

 • Mert kényelmes és egyszerű online előfizetni.
 • Mert naprakész tájékoztatást adunk a valóságról.
 • Mert erdélyi szemmel vizsgáljuk a történéseket.
 • Mert most két apróhirdetést kap aján­dék­ba, amelyek több ezer olvasóhoz jutnak el.
 • Mert ajándékozni jó.

Miért fizessen elő a lapcsomagra?

 • Mert egy­szer­re elő­fi­zet­het a Kró­ni­ka mel­lé a Nők Lap­já­ra, a Fü­les­re és a Na­ti­o­nal Geo­gra­phic-­ra is.
 • Mert igé­nyes és szó­ra­koz­ta­tó ol­vas­ni­va­ló­hoz jut az egész csa­lád.
 • Mert most a ren­de­lés mel­lé in­gye­nes ap­ró­hir­de­té­si le­he­tő­sé­get is adunk – így min­den­ki jól jár.
 • Mert min­den­ki igé­nyes ki­kap­cso­ló­dást ér­de­mel.

Ne hagy­ja ki! Ki tud­ja, mi­kor lesz még ilyen le­he­tő­ség?
Már csak né­hány kat­tin­tás, és ha­ma­ro­san ér­ke­zik a pos­tás!

Jelenleg nem elérhető

Gyakran ismételt kérdések

A Kró­ni­ka az egyedüli erdélyi napilap. Komolyságának, megbízhatóságának és alaposságának köszönheti, hogy mindent túlélt. Hiszen az olvasók a fenti három tulajdonságot értékelik benne.
Nők Lapja
A magazin úgy szól a családokhoz, a fiatal nőkhöz, hogy közben több generáció szemében is megőrizte a hitelességét, így hétről-hétre társa tud lenni olvasóinknak: olvasmányokkal, tanácsokkal, tapasztalatokkal az emberi sorsok bemutatásától kezdve a vasárnapi ebédreceptig.

National Geographic
A National Geographic havonta megjelenő magazin megismerteti az olvasót az állatok, a növények, az élő és élettelen természet szépségeivel. A tudomány és technika új vívmányai, a kultúra és a történelem érdekességei mellett környezetünk sorskérdéseivel is foglalkozik, s tettekre indítja az embert a Föld megóvása érdekében. Amit a Krónika olvasóiról tudunk, az mind arról győz meg minket, hogy a széles látókör, a tudásvágy és társadalmi érzékenység olyan tulajdonságok, mely közös pont e két lap olvasótáborában.

Füles
Magyarországon a piacvezető heti rejtvénymagazin. A lap sokszínű kínálatában különböző nehézségű és típusú rejtvények, kvízek és ismeretterjesztő, szórakoztató írások találhatóak. A Krónika olvasók legkedveltebb rejtvénymagazinja.
Nem. A fentebb bemutatott ajánlatok csak természetes személyeknek szólnak. Ha jogi személynek szeretne előfizetni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal a következő elérhetőségek valamelyikén: 0726–719 955; elofizetes@kronika.ro.
Mert online csak pár kattintás, kényelmes, gyors és mindezek mellett még biztonságos is!
Az aján­dék ap­ró­hir­de­té­sek az adott elő­fi­ze­tés vagy lap­cso­mag ren­de­lé­sé­től szá­mít­va há­rom hó­na­pig ­hasz­nál­ha­tó­k fel a Krónikában. Eh­hez el kell jut­tat­nia hoz­zánk a hir­de­tés szö­ve­gét az elofi­ze­tes@kronika.ro cím­re, vagy akár be is dik­tál­hat­ja te­le­fo­non a kö­vet­ke­ző szá­mot tár­csáz­va: +40-726 719 955. Az azo­no­sí­tás­hoz szük­ség van az Ön ne­vé­re és a ren­de­lés szá­má­ra, amit e-mail­ben küld­tünk el.
A megrendelt lapokat a Román Posta kézbesíti, megrendeléseket ezért csak Románia területén vehetünk fel.
Előfizetése mindig a következő hónap első munkanapjától, egész naptári hónapra szól. A márciusi lapszámokra február 21-ig fizethet elő!
Sőt! Éppen azt reméljük, hogy ilyen módon a nagyvilágba elszármazott erdélyiek hasznos és élvezetes olvasnivalóval örvendeztethetik meg az itthoniakat. Ez az ajándék nem felejtődik el kibontás után, ez minden hétköznap eszébe juttatja az itthoniaknak a távol lévőket.
Lehetnek, amennyiben nem eurós PayPal számláról fizet. Ez esetben 4%-os átváltási díjat számol fel a PayPal. A fizetésről bővebben itt olvashat: kronikaonline.ro/elofizetes/csomagajanlat/fizetes
Lehetnek, de ez bankonként változik. Kérjük, ellenőrizze a bankja utalási költségeit.
Egy­sze­rű és ké­nyel­mes meg­ol­dás a bank­kár­tyás fi­ze­tés au­to­ma­ti­kus meg­hosszab­bítás­sal! Mert nem kell ha­von­ta ve­sződ­ni az elő­fi­ze­té­s megújításával. Ez ugyanis au­to­ma­ti­ku­san megtörténik. A rend­szer min­den hó­nap­ban le­von­ja a bank­szám­lá­já­ról a meg­ren­delt cso­mag el­len­ér­té­két. Csak ennyit, nem többet!
Az au­to­ma­ti­ku­san meg­hosszab­bo­dó elő­fi­ze­té­sét bár­mi­kor fel­bont­hat­ja. Kér­jük, szán­dé­kát je­lez­ze mu­na­ka­na­po­kon az ügy­fél­szol­gá­la­tun­kon (tel.: 0726–719955). Fon­tos tud­ni, hogy az elő­fi­ze­tés min­dig a kö­vet­ke­ző nap­tá­ri hó­nap­tól sza­kít­ha­tó meg, a fo­lyó havi meg­ren­de­lést nem tud­juk meg­ál­lí­ta­ni. Ön te­hát amennyi­ben nem kí­ván­ja fenn­tar­ta­ni az au­to­ma­ti­kus elő­fi­ze­tést, ak­kor az ép­pen ak­tu­á­lis hó­nap leg­ké­sőbb 21. nap­já­ig kell si­ke­re­sen le­mond­ja a fent em­lí­tett mó­don, ez­zel je­lez­ve, hogy a kö­vet­ke­ző hó­nap­ban már nem tart igényt a szol­gál­ta­tás­ra. Ha a le­mon­dást a tárgy­hó­nap 21. nap­ja után te­szi meg, ak­kor ez a tárgy­hó­nap utá­ni má­so­dik hó­nap elő­fi­ze­té­sé­re lesz ér­vé­nyes, te­hát egy hó­nap­pal to­vább tart az elő­fi­ze­tés.
Nincsenek.

Médiacsoportunk