Árnyalni kell az 1848-as forradalomról alkotott képünket

Kiss Judit 2020. március 15., 14:56 utolsó módosítás: 2020. március 15., 14:57

„Azt szorgalmazom, hogy tanuljunk meg úgy ünnepelni, hogy közben ne csupán egy frázisokra, illúziókra épülő képünk legyen a forradalomról, hanem legyen része az ünnepléseknek az önvizsgálat, a szakmaiság is” – mondta el a Krónikának T. Szabó Levente, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarának docense, irodalomtörténész, a 19. század irodalmának oktatója.

„Nincs veszve Magyarország” (Hungary is Not Lost) – Kossuth Lajost ünnepélyes keretek között fogadták New Yorkban 1851 decemberében Fotó: archív

Minikonferenciát szervez évente március 15. apropóján a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozata, a rendezvény most elmaradt a járványügyi intézkedések miatt. A szervező T. Szabó Levente egyetemi docens, irodalomtörténész, a 19. század irodalmának oktatója, kutatója a Krónika megkeresésére elmondta, néhány éve történészekkel (főként Pál Judit akadémikussal) együtt kezdeményezték, hogy tudományos intézményhez méltó módon nívós tudománynépszerűsítő konferenciát szervezzenek.

Egyrészt még mindig rengeteg a feltáratlan anyag az 1848-as forradalom és szabadságharc kapcsán, ugyanakkor jó lenne összetettségében, árnyaltságában nézni a forradalmat, annak elő- és utóéletét, következményeit.

„Fontos lenne, hogy a mindenkori ünneplésnek legyen egy olyan szelete, amin keresztül képesek legyünk ne csupán vágyainkat, politikai projekcióinkat belevetíteni a forradalom történetébe, hanem amin keresztül képesek vagyunk tanulni erről, rákérdezni magunkra, hogy valójában mennyit tudunk és nem utolsósorban, hogy mit is ünneplünk március 15-én? Hogy képesek legyünk tanulva is újrafogalmazni az ünneplésünket. Azt szorgalmazom, hogy tanuljunk meg úgy ünnepelni, hogy közben ne csupán egy frázisokra, illúziókra épülő képünk legyen a forradalomról, hanem legyen része az ünnepléseknek az önvizsgálat, a szakmaiság” – fogalmazott T. Szabó Levente.

Még mindig bőségesen van feltáratlan anyag

Kifejtette, a minikonferenciára az évek során olyan neves szakértőket sikerült megnyerni, mint Egyed Ákos akadémikus, Csikány Tamás had- vagy Szilágyi Márton irodalomtörténész professzorok. „Igyekeztünk, hogy sajátos színfoltot vigyünk a kolozsvári ünneplésbe, mert a korabeli eseményeknek van kreatív újraértelmezése, művészeti, összművészeti eseményt is szerencsére sokat szerveznek március 15-én, akárcsak politikai típusú alkalmakat,

de nem szoktunk hozzá még ahhoz, hogy a nagyközönség számára is hozzáférhető tudományos eseményekkel is lehessen ünnepelni”

– mutatott rá az irodalomtörténész. Kifejtette, az idei rendezvényre Kalla Zsuzsát, a Petőfi Irodalmi Múzeum volt főigazgatóját, számos fontos, részben a forradalmat is megjelenítő irodalmi kiállítás kurátorát is hívták, aki az utóbbi másfél évben hadtörténészekkel, régészekkel együtt részt vett a fehéregyházi hadszíntérrel kapcsolatos friss kutatásokban.

„Nagyon értékes tárgyak is előkerültek, van egy sor friss ismeret, ami némiképp átrajzolta a csatáról szóló tudásunkat. Minderről a múzeum és a vele együtt dolgozó régészek, hadtörténészek (főként Polgár Balázs és Kemény Krisztián) korábban beszámoltak egy székelykeresztúri, majd egy budapesti konferencián, de azt szerettük volna, ha a kolozsvári közönségnek is bemutatják a friss eredményeket. A marosvásárhelyi Tamási Zsolt az egyik legjobb egyháztörténész ma Romániában, ő a radikális katolikus egyházreform-tervezetekről beszélt volna” – mutatott rá T. Szabó Levente.

Kifejtette, izgalmas látni, hogy számos társadalmi csoport vagy regionális közösség nagyon eltérően viszonyult a forradalom, szabadságharc eseményeihez: így a lelkészi, papi réteg, az egyházak vonatkozásában is komoly, kevésbé ismert törésvonalak érzékelhetők.

Ahogyan az irodalomtörténetben, más szakterületeken is megszoktuk, hogy felülről, a vezetők felől nézzük a szabadságharc eseményeit, de érdemes rétegesen vagy épp alulnézetből is megvizsgálni”

– mondta el T. Szabó Levente. Kitért arra is, hogy Tamási Zsolt kutatásai is azt mutatják, mennyire árnyaltak ezek a vonatkozások, s felhívhatják a figyelmet arra, mennyi ismeretlen dokumentum kerül elő más közösségek irányából is: például a román görög-katolikus perspektívát is tisztábban lehet látni, de feldolgozandó magyar vagy osztrák levéltári anyag is van még bőven.

„Somogyi Gréta, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa Mikó Imre 48-as szerepléséről értekezett volna: minden évben szeretjük visszakötni a forradalom kérdéseit helyi perspektívába, hogy a kolozsváriak, erdélyiek mélyebben, árnyaltabban ismerjék meg a saját közösségük részvételét a forradalomban. Folyton kerülnek és kerülhetnek elő nem csupán kis horderejű források, hanem fontosak, akár a nemzetközi szakmai közösséget érdeklőt is” – mondta az irodalomtörténész.

Kifejtette, tavaly mutatta be John Paget (1808-1892) Erdélyben élő angol író emlékiratvázlatát, amiből korábban már ismert volt egy töredék, és az volt feltételezhető, hogy meg kell lennie a szöveg többi részének, s azt az egyik bukaresti kézirattárban beazonosította és feltárta. „Kiderült, hogy a sejtések ellenére nem napló, hanem emlékirat, aminek a segítségével végigkövethető Pagetnek a szabadságharcban való részvétele.

Nagyon izgalmas, hogy kirajzolódnak az erdélyi, a kolozsvári, nagyenyedi események a magyar forradalommal szimpatizáló angol szemszögéből.

Ez politikatörténetileg, és az emberi lépték szempontjából is egyaránt érdekes, hiszen nem csupán sok apró, nagyon emberi mozzanatra derül fény általa a Kolozsvár környéki eseményekről, hanem nyilvánvalóan eredetileg azzal a céllal készült, hogy az angol (és talán az amerikai) közvéleményt próbálja tájékoztatni, befolyásolni” – mondta az irodalomtörténész, hozzátéve, hogy a tervek szerint a feltárt forrás jövőre angolul és magyar fordításban is megjelenik.

T. Szabó Levente elmondta, egyértelmű, hogy még sok a feltárandó a forradalommal és szabadságharccal kapcsolatban, maga is örömmel és kíváncsisággal csodálkozik rá az új eredményekre, mostanában például Süli Attilának az erdélyi eseményekkel kapcsolatos kutatásaira vagy Herrmann Róbertnek a friss munkáira. „Látszik, hogy olyasmikről is képesek vagyunk újat mondani, amikről úgymond becsontosodott tudásunk van. Szilágyi Márton egyik korábbi konferencián például arról beszélt, hogy

a Nemzeti dal a közvélekedés szerint március 15-re improvizált szöveg, holott valójában néhány nappal korábban született: a pozsonyi országgyűlésre reagáló szöveg.

Eredetileg egy úgynevezett reformlakomára készült, aminek az lett volna a célja, hogy nyomást gyakoroljon az országgyűlésre, hogy az bizonyos javaslatokat elfogadjon” – mondta el az irodalomtörténész.

T. Szabó Levente: izgalmas látni, hogy számos társadalmi csoport vagy regionális közösség nagyon eltérően viszonyult a forradalom, szabadságharc eseményeihez Fotó: Facebook/Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Nem „légüres térben” kezdődött a szabadságharc

T. Szabó Levente hangsúlyozta, a forradalom eseményei nem érthetőek meg az azt megelőző időszak, a reformkor ismerete nélkül. „A korábbi években a konferenciákon azt is igyekeztem bemutatni, hogy milyen komoly előzményei voltak a forradalomnak. Például, az egyik alkalommal a reformkori forradalom-értelmezéseket jártam körül, azt, ahogyan a korszakban milyen kulturális mintákat, olvasmányélményeket osztottak meg a francia forradalomról, ilyenképpen mintegy „előre felkészültek” egy hasonló eseményre. Amikor március 15-én elindult a forradalom, nyilvánvalóan nem légüres térben kezdődött, számos korábbi minta, vágy, kulturális kód szerint kezdtek el viselkedni a szereplők, hiszen

például az olyanok is, mint Petőfi, évekig intenzíven gondolkodtak arról, hogy mit jelent egy forradalom, milyen formái vannak, kik irányítsák, mire irányuljon, hogyan viselkedik egy forradalmár költő, s bizony az egyes szereplők közti feszültségek is néhol ezekből az előzetes mintákból következtek”

– mondta el az irodalomtörténész. Rámutatott, érdemes megvizsgálni azt is, hogy például, hogy magának a társadalmi változásnak a képzete mennyire súlyos előtörténettel rendelkezik, akárcsak az, hogy miként, milyen eszközökkel kellene változtatni. „A modern értelemben vett első magyar politikai mozgalmaknak, pártoknak a létrejötte is a reformkorhoz köthető. 1848 tulajdonképpen következményként is szemlélhető. És az álláspontok polarizálódása is ide vezethető vissza: ilyen a Kossuth és Széchenyi közti híres szembenállás is” – mutatott rá az irodalomtörténész.

Kolozsváron Gyulai Pál volt a forradalmi költő

T. Szabó Levente korábbi kutatásai arra vonatkoztak, hogy milyen árnyalatok, törésvonalak vannak a tekintetben, hogy az írók, művészek is miként fogják föl a korban a forradalmat. „Nagy közös csoportként szoktuk őket látni, holott ez nem így van: például Pestről nézve teljesen más volt a prioritás,

március 21-én, amikor Kolozsváron színre viszik a helyiek saját követeléseiket, megváltoztatják a 12 pont sorrendjét, hangsúlyait, s eközben Gyulai Pált emlegetik helyi forradalmi költőként, ő írja azt az unióról szóló forradalmi verset, amit a kolozsváriak megzenésítenek, szavalnak.

Ezek az árnyalati különbségek jól mutatják, hogy a különböző csoportok, egyének a saját földrajzi vagy épp társadalmi helyzetüktől függően eltérő elvárásokkal közeledtek a forradalomhoz” – fejtette ki az irodalomtörténész. Rámutatott, a munkások vagy a privilégiumaikat féltő székely határőrök szemszögéből megint nagyon másként festett a forradalom, sőt maguknak az íróknak, a művészeknek, a forradalomban részt vevőknek menet közben is változott a véleményük.

Vagy például a megtorlás gondolata nem a szabadságharc leverését követően jelent meg, a magyar konzervatívok egyik vezetője, Dessewffy Emil 1848 novemberében Rapszodikus részletek a Magyarországon megoldandó feladatokra vonatkozóan címmel már röpiratot írt arról, hogy a „magyar lázadókat” haditörvényszék elé kell állítani és azonnal fel kell akasztani, ami jól mutatja a belső feszültségeket.

Ha árnyaltan nézzük a forradalom vonatkozásait, az kinyitja a perspektívát, hogy akár a szakmai elődeink történetét, akár saját regionális identitásunkat megtaláljuk a forradalom történetében”

– fogalmazott T. Szabó Levente.

Kossuth Amerikában, a forradalom utóélete

T. Szabó Levente azt is kutatta, hogy például az emigráns írók életművében hogyan jelenik meg a forradalom utóélete: Jósika Miklós és felesége, Podmaniczky Júlia esete e tekintetben nagyon izgalmas, Brüsszelből folytattak intenzív idegen és magyar nyelvű irodalmi munkásságot, aztán az 1850-es években onnan sikerült visszailleszkedniük az irodalmi életbe – s ez árnyalhatja a korabeli cenzúráról alkotott képünket is.

Nemcsak szomorú, szívszorító történetek vannak a forradalom körül, hanem van egy szimbolikus tőke az emigrációban levők egy részének a kezében, és akad, aki ezt ki is használja: például Kossuth Lajos Amerikában és Angliában”

– mutatott rá a szakember, aki az idei konferencián Kossuth a Broadwayen címmel tartott volna előadást. A neves reformkori politikus és forradalmár amerikai útját taglalta volna korabeli angol nyelvű dokumentumok alapján, azt, ahogyan a helyiek fogadták Kossuthot. „Híres, 1852. június 21-én, New Yorkban elmondott angol nyelvű beszéde, A nemzetek jövője mintává válik azonnal. Amerikában akkor magát a forradalmat meg azt, amit Kossuth mond róla, az ottani, a szabadság és felszabadítás körüli viták mentén értelmezik, beágyazzák a helyi politikai eszmerendszerbe és komoly visszhangja lesz. Az emigráció tagjai meg Kossuth geopolitikai segítséget vártak egy sor államtól, ebbe a logikába illeszkedett a beszéd és a tevékenységük is” – fejtette ki a szakember.

Elmondta, az is a forradalom gazdag utóéletéhez tartozik, hogy milyen módon jelenítik meg azt a művészek, például mennyire küszködnek az írók a forradalom emlékével. Jókai, aki részt vállalt az események sűrűjében, később bujdosott is, felesége családja bújtatta. Ő folyamatosan újraértelmezi a forradalmat, például két évtizeddel az események után, amikor 1874-ben végre megjelenhetnek Petőfi forradalom és szabadságharc alatt írt versei, hirtelen élesen aktuálissá válik, hogy mit kezdjenek az uralkodó szerepével, Jókai is dilemmázik, miként fogalmazzon? Jókai lassan közel került az uralkodói családhoz, Erzsébet királynéval jó viszonyt ápol, Rudolf főherceggel egészen személyeset, és emiatt is gyakran kénytelen magyarázkodni.

„Meghasadt helyzet ez, hogy miként lehet egyszerre igaz és hű 48-as forradalmárnak lenni és közben megmagyarázni, hogy az uralkodó mégiscsak talán jó volt, hogy nem az uralkodói ház tehet arról, hogy úgy alakultak az események, ahogyan alakultak” – mutatott rá a kutató.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.