Hiteles lelkiséget, szellemiséget, intenzív „térerőt” sugároznak a ferencesek Csíksomlyóról, Erdélyből

Hiteles lelkiséget, szellemiséget, intenzív „térerőt” sugároznak a ferencesek Csíksomlyóról, Erdélyből

Borsodi L. László: „a csíksomlyói búcsú elsősorban vallási esemény, másodsorban nemzeti találkozó, és éppen az előbbi kezeskedik az utóbbi tisztaságáért”

Fotó: Pinti Attila

Frissen látott napvilágot Borsodi L. László csíkszeredai írónak Ferences térerő című, az erdélyi – és nemcsak – ferencesekről szóló kötete, amely azt igyekszik láttatni, milyen új kihívásokkal kell szembenézniük, új szerepeket kell betölteniük-vállalniuk a 20. század végén, a 21. század első felében élő Szent Ferenc-követőknek. Borsodi L. László, a kötet szerzője nyilatkozott a Krónikának.

Kiss Judit

2024. április 23., 19:192024. április 23., 19:19

– Kötetbe rendezte a különböző sajtóorgánumokban, internetes felületeken 2010 és 2023 között megjelent, a ferences lelkiséggel, közösséggel, hivatással kapcsolatosan megjelent interjúkat, a szerzetesek, egyháziak és világiak tollából született, a ferencességre összpontosító írásokat, ebből született meg a frissen napvilágot látott, Ferences térerő című kiadvány. Mi indította arra, hogy egyetlen – szép kivitelezésű – kötetben lássanak napvilágot ezek az írások és vajon miért fontos, hogy tematikák szerint rendszerezve kaphassa kézhez a tartalmat az olvasó?

– A könyv kivitelezése valóban szépre sikeredett, ami Benedek Enikő Csíkszeredában élő tördelőszerkesztő alapos munkáját dicséri. Csillag István csíkszeredai képzőművész készítette a borítót, a kötetet pedig Molnár Dénes (1947–2000) marosvásárhelyi grafikus, festő, illusztrátor fametszetei teszik értékesebbé. Remélem, ehhez a külsőhöz megfelelő módon illeszkedik a tartalom is. Szándékom szerint a tizennégy év alatt született interjúk és ankétok együtt azt mutathatják meg, hogy bár különböző földrajzi környezetben, más-más életállapotban – szerzetes vagy egyházmegyés papként, püspökként, kántorként, orvosként, tudományos kutatóként, ügyvédként – élnek a kérdezettek, egy valami összeköti őket: az évszázadokon át fennmaradt lelkiség, szellemiség, életfelfogás – a ferencesség. Arra is gondoltam, hogy bár különböző módon beszélnek róla, mert egyénileg vagy közösségben másként élik meg azt hétköznapjaikban, az egy könyvbe összegyűjtött és egymással is dialogizáló beszélgetésekben megfogalmazódó hitbéli tapasztalatok, körvonalazódó célok megvilágíthatják a ferencesség sokszínűségét, többféle módon való értelmezhetőségét, alkalmazhatóságát és aktualitását a 21. századi társadalom kihívásai és lehetőségei között itt, Erdélyben.

Galéria

Fr. Urbán Erik tartományfőnök és Borsodi L. László a Ferences térerő című kötet csíksomlyói bemutatóján április 21-én

Fotó: Erdélyi Ferencesek/Facebook

A könyvnek van egy súlypontja: az erdélyi ferencesek lelki központjának számító csíksomlyói kegyhely és az erdélyi ferences lelkülettől elválaszthatatlan (csíksomlyói) Szűzanya-tisztelet.

A tematikák szerinti elrendezés éppen azt hivatott megmutatni, hogy milyen ereje, kiterjedése van a(z) (erdélyi, csíksomlyói) ferencességnek, hogy hányféle módon és embertípuson keresztül juttat(hat)ja el a remény, a hit lehetőségét szerte a világba, illetve hogy milyen ellenállhatatlanul vonzza magához a máshonnan érkezők sokaságát a Csíksomlyói Szűzanya csendes csodákat tevő ereje, ahol újra és újra megtapasztalhatják azt is, hogy a mai ferencesek (egyháziak és világiak) a kor kihívásainak megfelelően hogyan tudnak, akarnak járni az elődeik által kitaposott úton Assisi Szent Ferencet követve.

– Frappáns a cím: Ferences térerő. Miért esett erre a címre a választása, mit szeretne közölni a ma emberének a „térerő” kifejezés, összekötve a ferences jelzővel?

– XVI. Benedek pápasága óta a világegyház arra törekszik, hogy kihasználja a média adta lehetőségeket, és kilépve a templom falai közül, eljuttassa a keresztény értékeket a hagyományos vallásosságban nevelkedett emberek mellett azoknak is, akik nem tudnak eljutni, vagy neveltetésüknél fogva nem éreznek késztetést arra, hogy belépjenek a fizikai értelemben vett templomba, mert bizonytalanok, keresők.

Ennek megvalósításához térerőre van szükség: hiteles jelenlétre, meggyőző életvitelre és szellemiségre, amelyet ha megfelelő módon kommunikálnak, befogadásra találhat azoknál, akiket megcéloz.

Úgy gondolom, hogy a 800 éves ferences lelkiség és létszemlélet épp az a vallási-kulturális fedezet, ami fogódzókat nyújthat a ma emberének is az úton levésben, ha figyel, ha nyitott, és meg akarja kapni a kor, a társadalom által támasztott kihívásokra, kérdésekre, dilemmákra a ferencességen keresztül megfogalmazódó válaszokat.

Galéria

A Ferences térerő című kötet a kolostorok falain belülre és kívülre is invitálja az olvasó

Fotó: Kiss Judit

– A kötet a ferences kolostorok falain belülre és kívülre is invitálja az olvasót: a szerzetesekkel készített interjúit is felsorakoztatja, de világiak – a Ferences Világi Rend tagjai, orvosok, kántorok – is vallanak a ferencesség követéséről. Miért látja fontosnak, hogy a kolostor falain kívülre is, belülre is elkalauzolja ez a kötet az érdeklődőket?

– Amint már utaltam rá, egyrészt a ferences lelkiség megélésének sokféle módjára kívántam felhívni a figyelmet, másrészt arról győződhet meg a ferencességet kevésbé ismerő olvasó, hogy ferencesnek lenni, Assisi Szentjének örökségét továbbvinni nem kizárólag a kolostorfalakon belül, hanem világi állapotban is lehetséges, hogy nem kizárólag a szerzetesi életformát választóknak szól, hanem azoknak is, akik lelki életükben plusz erőforrást találtak és találnak benne, akik a hitkeresés útján támpontra lelhetnek, például a szegénység, az egyszerűség megélésében.

Galéria

Urbán Erik, a Szent Istvánról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány főnöke vallja a kötetben: „a böjt becsületesebbé tesz önmagammal”

Fotó: Kiss Judit

Ugyanakkor

az is célom volt, hogy a kolostorfalakon belül élőkkel készített beszélgetéseken keresztül közelebb vigyem a „kívülállókhoz” azt, hogy miként élnek és főként hogyan gondolkodnak Istenről, emberről, a mai társadalomról, a különféle szociális problémákról, a szerzetesség mai helyzetéről, a zarándoklat szerepéről,

valamint más őket és a rájuk bízottakat érintő vonatkozásokról.

– A kitekintés nemcsak Erdélybe vezeti el az olvasót, de az országhatárokon túlra is, a világ ferenceseiről is sok szó esik. Szerkesztőként miért tartja jónak, hogy nagyobb perspektívát, nagyobb lélegzetet is kapjon a kötet üzenete?

– Az egyedül vagy családban, különböző hivatást, szakmát gyakorló, egyben a ferences lelkiséget világi állapotukban magukénak érzőkön kívül Szent Ferenc harmadik rendjének, az úgynevezett Ferences Világi Rendnek a tagjai is szót kapnak a kötetben. Az Erdélyen kívül élő ferences szerzetesek közül csak egy valakivel, fr. dr. Orosz Lóránttal beszélgettem, aki 2015-ben a magyarországi Mátraverebély-Szentkútról érkezett Csíksomlyóra nagyheti missziót tartani.

A könyv abban az értelemben „lép” országhatárokon túlra, hogy megszólalnak mindazok, akik az erdélyi ferences barátok (nem ferences szerzetes) barátai,

többnyire – egy lengyel pálos szerzetest, a czestochowai Marian Adam Waligórát kivéve – magyarországi vendégei, meghívottai. Ők a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónokai. Ezt a szélesebb perspektívát nem én nyitottam, hanem ők maguk: azzal, hogy elzarándokoltak a csíksomlyói kegyhelyre, azzal, amit mondtak az – erdélyi és a magyarországi, lengyelországi – egyház társadalomban és hitéletben betöltött szerepéről, a társadalmi folyamatoknak az egyházra gyakorolt hatásáról, a zarándoklatnak a ma emberének életében betöltött funkciójáról és fontosságáról, valamint azzal a móddal, ahogyan megnyilatkoztak a Csíksomlyói Szűzanya hatásáról, a ferencesek által évszázadok óta őrzött kegyhelyről, vagyis a mai erdélyi (csíksomlyói) ferencesek által biztosított térerőről, amelynek ők is részeivé váltak.

Galéria

A kötetet Molnár Dénes (1947–2000) marosvásárhelyi grafikus, festő, illusztrátor fametszetei teszik értékesebbé

Fotó: Kiss Judit

A ferences kisugárzás, hatás ilyen értelemben nem ismer országhatárokat, világbeli állapotot, társadalomban betöltött funkciót. Mint ahogy mindenkinek egyformán szól, bárkit megszólít vagy megszólíthat.

– Az egyes ünnepeknek – karácsony, nagyböjt, húsvét – külön fejezeteket szán. Mint említette, a kötet súlypontjának tekinthető a nagy lélegzetű fejezet, amely a csíksomlyói pünkösdi búcsúval foglalkozik: ebben számos papnak, magas rangú egyházi embernek olvashatóak a gondolatai a zarándoklattal, annak lelki és össznemzeti jelentőségével kapcsolatban. Miként közelíti meg, járja körül a kötetnek a Távolságok és megérkezések címmel ellátott fejezete a csíksomlyói zarándoklatot, mint a hitbeli megerősödés, lelki megújulás „közegét”?

– A Távolságok és megérkezések című fejezetben a ferences rendtartomány által a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséjére évente meghívott szónokokkal készített beszélgetések olvashatók. Immár évtizedek óta az a szokás alakult ki, hogy egyik évben egyházmegyés vagy szerzetes pap, másik évben püspök a meghívott. Valójában mindegyik beszélgetés egy-egy zarándoknak (igaz, egyben a búcsú egyetlen hivatalos meghívottjának) a szubjektív megnyilatkozása. Amint sok szempontból nagy változatosságot mutat a kiválasztottak köre, úgy nagyon sokféle az a mód is, ahogyan a megkérdezett főpapok vagy papok gondolkodnak általában a zarándoklat, ezen belül pedig a csíksomlyói fogadalmi búcsús zarándoklat szerepéről. Utóbbit illetően talán az a meghatározó, hogy milyen előismerete volt, van a csíksomlyói kegyhelyről, az erdélyi ferencesekről, ezen belül a kegyhely őreiről, milyen lelki tapasztalatokat szerzett korábban a Csíksomlyói Szűzanya szentélyében, akár a korábbi búcsúk alkalmával vagy más látogatása során. De nem tisztem, nem szeretném kategorizálni, minősíteni ilyen vonatkozásban az elkészült interjúkat. Hogy miként közelítik meg az egyes interjúalanyok a csíksomlyói zarándoklatot, arról talán magának az olvasónak kell meggyőződnie. Nyilván szinte mindegyik beszélgetésből az derül ki, hogy a szónok szerep a megtiszteltetésen túl hatalmas felelősség, ami elég nagy nyomást helyez a meghívottra, hogy mit és hogyan mondjon, miként szóljon több százezer emberhez a fizikai és az online térben. S ez a figyelmen kívül nem hagyható aspektus mindenképpen meghatározza azt – és talán ez közös a Távolságok és megérkezésekben –, hogy interjúalanyaim mondandójukban – részben a velük készített beszélgetésben, de főként a prédikációjukban – miről, milyen arányban szóljanak, miként teremtsenek egyensúlyt a választott tematikán belül az elsősorban keresztény és másodsorban össznemzeti karakterű csíksomlyói zarándoklaton, illetve hogyan körvonalazzák annak szerepét, helyét, célját.

Galéria

A csíksomlyói kegytemplom. A kötetben sokan vallanak arról, milyen lelki tapasztalatokat szereztek korábban a Csíksomlyói Szűzanya szentélyében

Fotó: Erdélyi Ferencesek sajtószolgálata

A sorrend ez lenne, mert

a csíksomlyói búcsú elsősorban vallási esemény, másodsorban nemzeti találkozó, és éppen az előbbi kezeskedik az utóbbi tisztaságáért, véleményem szerint ezért is tudta és tudja megőrizni politikamentességét.

De hogy erről a sorrendről, a kettő egymáshoz való viszonyáról, az arányról ki miként vélekedik, az interjúalanyonként változó.

– Külön fejezetet szentel a kötetben annak, hogy miként kapcsolódnak, csatlakoznak a fiatalok a ferences lelkiséghez. Ön nemcsak író, irodalomtörténész, de irodalomtanár is. Pedagógusként és a ferences lelkiséggel hosszú ideje foglalkozó íróként, szerkesztőként hogyan látja, mik lehetnek a ferences lelkiség azon pontjai, amelyek a legvonzóbbak a „mai fiatalok” számára?

– Azt látom, hogy több évszázados történelme ellenére vagy éppen annak köszönhetően megmaradt a ferences lelkiségben az az erő, az a frissesség, ami ma is képes megszólítani a fiatalokat. Elég, ha csak az erdélyi ferencesek által évente megszervezett különféle, gyerekeknek szóló és ifjúsági táborokra, lelkigyakorlatokra, rendezvényekre, a szerzetesek által fenntartott egyetemi kollégiumokra gondolunk, például az évente megrendezett általános iskolásoknak szóló Assisi Szent Ferenc Iskolájára, a fiatal felnőtteknek szóló Ferences Ifjúsági Zarándoklatra, vagy arra, hogy Kolozsvárt – korábban Brassóban is – a barátok kollégiumot működtetnek egyetemisták számára.

Galéria

A kötetben annotált névmutató is található mindazoknak a rövid életrajzával, akikről szó esik a kiadványban

Fotó: Kiss Judit

Nem tudom teljes bizonyossággal kijelenteni, de úgy vélem, hogy a gyerekek, a fiatalok a közvetlen, családias légkörrel szólíthatók meg, azzal, hogy közösségben érezhetik magukat, segítséget kaphatnak az önmegismerés folyamatában,

megbeszélhetik a szüleikhez, egymáshoz, tisztázhatják Istenhez való viszonyukat, természettudatosságot és -szeretetet tanulhatnak. Nem utolsósorban a nevetés, az örömteli együttlét, a humor az, ami vonzó lehet számukra – Assisi Szent Ferenc mai követőinek istenképében is a teremtett világ szépségére való rácsodálkozás és rácsodálkoztatás mellett nagyon fontos szerep jut az elfogadásnak, a jó hangulatnak. Társaságukban megtapasztalhatják az Istenben hívők vagy őt keresők, hogy úton lenni Isten felé annak minden nehézsége, megszenvedése mellett öröm is, mert Isten irgalmas, ő maga a Mosoly.

– A kötet „olyan személyek, események, ünnepek térben és időben való elhelyezése, amelyekben hitelesen helyet kap a ferencesség, az egyéni és közösségi hivatás és elköteleződés” – írja a fülszövegben Urbán Erik tartományfőnök. A kötet szerzőjeként/szerkesztőjeként miként látod, azon olvasók számára, akik csak keveset tudnak a ferencességről, milyen kép alakul ki a kötet elolvasása nyomán az „Isten szegénykéje” (Assisi Szent Ferenc) által alapított rendről és annak mai erdélyi képviselőiről, követőiről?

– Ezt nehéz megmondani. Ahhoz, hogy ezt pontosan meg tudjam fogalmazni, nem nekem kellett volna készítenem ezeket az interjúkat és ankétokat, nem nekem kellett volna szerkesztenem ezt a könyvet, és ami a legfontosabb: mivel én gyakorlatilag a ferencesek árnyékában nőttem fel, nincs meg az a kellő objektív távlat, ahonnan megítélhetném, vajon milyen képet kapnak azok, akik nem ismerik őket. Úgyhogy helyettük nehéz lenne erről megbízható módon nyilatkoznom. Amit körvonalazhatok, az voltaképpen egy gondolati nézőpont, hogy hogyan látszódhatnak ők kívülről.

Talán úgy tűnhetnek, mint akik nem elefántcsonttoronyban – a kolostor falai között, hanem köztünk, hétköznapi emberek között élnek, akiknek ugyanúgy megvannak a lelki és más természetű problémáik, mint nekünk. Miközben megvan a sajátos életvitelük, -felfogásuk, nyitottak az emberekre és gondjaikra, ezért is nevezik őket évszázadok óta őket itt, Erdélyben barátoknak, a nép barátainak.

Galéria

Molnár Dénesnek a csíksomlyói kegytemplomot és a Mária-szobrot ábrázoló fametszete a kötetben

Fotó: Kiss Judit

Ismerik a társadalmi folyamatokat, reagálnak az aggasztó jelenségekre, igyekeznek megoldásokat találni a szociális problémákra, miközben mint a 800 éves lelkiség örökösei és továbbvivői, igyekeznek átadni azokat a vallási-kulturális értékeket, amelyet elődeik teremtettek, és amelyekhez ők is hozzáteszik a magukét. Amit az imént elmondtam, az inkább a szerzetesekre vonatkozik. Van, lenne azonban egy ennél fontosabb vagy legalább ilyen fontos funkciója a könyvnek: hogy megértesse, a ferencesség olyan létfelfogás, lelkiség, amely nem kizárólag szerzeteseknek szól, hanem mindenkinek, aki nyitott azt befogadni, és általa olyan térerő részévé válhat, amelyben nem marad egyedül, mert társakra, közösségre talál, miközben afelé tart, akinek a neve: Isten.

korábban írtuk

„Közös” történelmi tér a kolozsvári Óvárban: felekezetek párbeszéde a ferencesek visszatelepedésének 300. évfordulóján
„Közös” történelmi tér a kolozsvári Óvárban: felekezetek párbeszéde a ferencesek visszatelepedésének 300. évfordulóján

Jubileumot ünnepelnek a kolozsvári ferencesek annak emlékére, hogy 300 éve telepedtek vissza a kolozsvári Óvárban található templomba és kolostorba, ahol az azt megelőző időszakokban több rend és felekezet is működött.

korábban írtuk

Jubileum a ferenceseknél: a rend 800 éves Megerősített Regulájáról tartott előadást Urbán Erik tartományfőnök Kolozsváron
Jubileum a ferenceseknél: a rend 800 éves Megerősített Regulájáról tartott előadást Urbán Erik tartományfőnök Kolozsváron

A ferencesek Kolozsvárra visszatérésének 300 éves évfordulójára készülve Az evangélium megélését segítő 800 éves Megerősített Regula címmel Urbán Erik ferences provinciális tartott előadást szombat este a kincses városbeli ferences templomban.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 25., kedd

Jogerősen felmentették a DNA vádjai alól a pandémia temesvári „sztárorvosát”

A Temes megyei ítélőtábla kedden jogerősen felmentette a hivatali visszaélésre való felbujtás vádja alól a temesvári járványkórház orvosát, Virgil Mustát, akit három kollégájával együtt egy Covid-tesztekkel kapcsolatos ügyben állított bíróság elé a DNA.

Jogerősen felmentették a DNA vádjai alól a pandémia temesvári „sztárorvosát”
2024. június 25., kedd

Még a vizsga ideje alatt kiszivárogtak a kisérettségi romántételei, eljárás indul

Még a délelőtt 9 és 11 óra közt tartott vizsga lejárta előtt megjelentek a sajtóban a kisérettségi keddi romántételei, az ügyben eljárás indul.

Még a vizsga ideje alatt kiszivárogtak a kisérettségi romántételei, eljárás indul
2024. június 24., hétfő

Összeköt a lovagkirály kultusza: elrajtolt a 12. Szent László Napok Nagyváradon

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Boldogasszony tenyerén című előadásával hétfőn hivatalosan elrajtolt Nagyváradon a 12. Szent László Napok, amely változatos programokkal várja közönségét a következő hat nap során.

Összeköt a lovagkirály kultusza: elrajtolt  a 12. Szent László Napok Nagyváradon
2024. június 24., hétfő

Sokan bujkálnak rokonoknál, ismerősöknél a jogerősen kirótt szabadságvesztés letöltése elől

Sokan próbálnak kibújni a jogerős szabadságvesztés letöltése elől. Van, aki hónapokig bujkál ismerősöknél, mások külföldre menekülnek. Szilágy megyében az elmúlt napokban három elítéltet tartóztattak le.

Sokan bujkálnak rokonoknál, ismerősöknél a jogerősen kirótt szabadságvesztés letöltése elől
2024. június 24., hétfő

Élőben közvetítik a szertartást: öt fiatal diakónust szentelnek pappá Gyulafehérváron

Öt diakónust szentelnek pappá szombaton a Gyulafehérvári Főegyházmegyében – közölte a közösségi oldalon a Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Római Katolikus Papnevelő Intézet (Seminarium Incarnatæ Sapientiæ).

Élőben közvetítik a szertartást: öt fiatal diakónust szentelnek pappá Gyulafehérváron
2024. június 24., hétfő

Háborúk kora – Az aktuális geopolitikai helyzetről Somkuti Bálinttal a Szent László Napokon

2022. február 24. – beleégett tudatunkba a dátum, ami gyökeresen megváltoztatta az életünket, hiszen azt követően, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, már semmi sem olyan, mint régen volt.

Háborúk kora – Az aktuális geopolitikai helyzetről Somkuti Bálinttal a Szent László Napokon
2024. június 24., hétfő

BEC: nem sértett törvényt az RMDSZ urnabiztosa és szóvivője a Tőkés-ügyben

Nem ütközik törvénybe az Országos Választási Iroda szerint, ha egy urnabiztos nyilvánosságra hozza egy választópolgárról, élt-e szavazati jogával. A Krónika a Csoma Botond és Tőkés László között kirobbant vita kapcsán kérte ki a BEC álláspontját.

BEC: nem sértett törvényt az RMDSZ urnabiztosa és szóvivője a Tőkés-ügyben
2024. június 24., hétfő

Jól vetettek, de nem mindig jól aratnak. Az aradi falugazdász szerint a felvásárlóké a haszon

A szokásosnál valamivel korábban kezdődött az aratás Arad megyében. A korai csapadék, majd a nyáriasan meleg tavasz miatt hamarabb értek be a kalászosok, így a repcét, árpát már vágják a kombájnok, de napokon belül a búza betakarításának is nekifognak.

Jól vetettek, de nem mindig jól aratnak. Az aradi falugazdász szerint a felvásárlóké a haszon
2024. június 24., hétfő

Visszatérő történet: Nyugat-Európából lopott kocsit hoztak Romániába, a magyar határon buktak le

Francia hatóságok által körözött személyautót szűrtek ki a forgalomból a magyar rendőrök a Csanádpalota-Nagylak magyar-román határátkelőnél. Idén ez már a sokadik bűneset.

Visszatérő történet: Nyugat-Európából lopott kocsit hoztak Romániába, a magyar határon buktak le
2024. június 24., hétfő

Erdélyben viharra, máshol kánikulára figyelmeztetnek

Hétfőn Erdély legnagyobb részében viharos időjárás, a déli megyékben kánikula várható az előrejelzések szerint.

Erdélyben viharra, máshol kánikulára figyelmeztetnek