A nyelvhasználatot is megváltoztatta a pandémia, károsítja a beszédkultúrát a kommunikációs áradat

Kiss Judit 2021. május 08., 09:54

Erőteljesen befolyásolta, befolyásolja az írott és beszélt nyelv használatát is a járvány: új kifejezések, kölcsönszavak jelentek meg – fejtette ki megkeresésünkre Suba Réka, a Sapientia EMTE marosvásárhelyi kara alkalmazott nyelvészeti tanszékének oktatója. A docenst arról is kérdeztük, milyen mértékben érintik, károsítják az erdélyi magyar sajtótermékek nyelvhasználatát, a mindennapi nyelvhasználatot az idegen nyelvek felől érkező hatások.

A nyelvhasználatot is megváltoztatta a pandémia, károsítja a beszédkultúrát a kommunikációs áradat
galéria
A gyors kommunikációs áradat következménye az is, hogy a nyelvben eluralkodik a személytelen közlés Fotó: Gecse Noémi

Rengeteg olyan, a járványhoz kapcsolódó kifejezéssel találkozunk nap mint nap, amelyeknek másfél éve a legtöbbünk számára még aligha lett volna értelme, mára azonban a szókincsünk részévé váltak. Suba Réka, a Sapientia EMTE marosvásárhelyi kara alkalmazott nyelvészeti tanszékének oktatója, a romániai magyar audiovizuális és online média nyelvhasználatát vizsgáló munkacsoport tagja is kutatta, kutatja ezt a témát.

Azt, hogy a különböző tudományágak szakszavai meggyökereznek nyelvhasználati változatban, egész szócsaládokat hoznak létre, és ekként kerülnek át a mindennapi nyelvhasználatba. Kérdésünkre, hogy melyek azok a legfontosabb nyelvi jellegzetességek, amelyek a pandémia nyelvi hozadékainak tekinthetőek, és melyek kutatásának legfőbb következtetései, Suba Réka elmondta:

általában véve a nyelvi változás a társadalom szükségletei szerinti állandó nyelvi alkalmazkodást mutatja.

„A jelenünket meghatározó módon befolyásoló koronavírus-járvány hatása megmutatkozik nyelvhasználatunkban is. 2020 márciusa óta érdeklődésünk nagyobbrészt a világjárvány alakulására, az ennek következtében hozott intézkedésekre, a kialakult helyzet bennünket érintő kérdéseire irányult, információinkat pedig az írott, audiovizuális és online sajtó tartalmaiból szereztük. A megváltozott valóság új kifejezéskészletet igényelt, újonnan alkotott vagy bizonyos szaknyelvekből, esetleg más nyelvekből kölcsönzött lexikális elemeket, kifejezésformákat, szókapcsolatokat” – mondta az egyetemi oktató. Kifejtette,

vizsgálata olyan új lexikális egységek vagy szerkezeti formák csoportjaira irányult, amelyek a romániai magyar írott és audiovizuális sajtó nyelvéből kerültek át az élőnyelvi használatba, a romániai magyar közösség mindennapi nyelvhasználatába.

„Úgy tűnik, a pandémia idején a különböző tudományágak szakszavai, de főként az orvosi szaknyelv kulcsszavai és sajátos kifejezései terjedtek el, ugyanolyan gyors iramban, mint maga a vírus” – mondta Suba Réka.

Új szavak és kifejezések jelentek meg

A nyelv mindig is reagált, reagál valamiképpen a világ változásaira, tükrözi azokat. A járványhoz kapcsolódóan rengeteg neologizmus, mozaikszó, rövidítés jelent meg a magyar nyelvben is, elég, ha csak olyanokra gondolunk, mint: covidos, ECDC – Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (European Centre for Disease Prevention and Control); vészhelyzeti program, epidemiológiai kockázati terület, fertőzöttségi ráta. Suba Rékától azt is megkérdeztük, vajon ezek a specifikusan a mostani járványhoz kapcsolódó szószerkezetek a pandémia elmúltával is megmaradnak a nyelvben, vagy pedig lassan kikophatnak, mi lehet ezeknek a szavaknak a sorsa.

„A jelenlegi világjárvány okozta nagyméretű és ütemű változás, az életformánk jelentős átalakulása, életszemléletünk átértékelődése szükségszerűen együtt járt rengeteg új fogalom születésével is, amelyeknek megnevezése természetes igény.

Ennek az igénynek a kielégítésére, a helyzethez való gyors alkalmazkodás hatására árasztották el nyelvünket teljesen új szavak és kifejezések, vagy addig ritkábban használt szavak keltek új életre megváltozott jelentéssel. Ezekkel az újonnan keletkezett vagy újszerűen használt kifejezésekkel kapcsolatban megoszlanak a vélemények, nyelvenként más és más a megítélésük” – mondta az oktató.

Hozzátette, a magyar nyelvre vonatkozóan nagyobb részüket alkalmi jellegű nyelvi képződménynek tekintik, és csak kisebb részüket sorolják az új valóság megnevezésére szolgáló neologizmusok körébe, világszinten viszont a modern lexikográfiai eszközök gyors alkalmazkodási képességét követhetjük nyomon abban a gyakorlatban, hogy a nagynevű szótárak már 2020 tavaszától kezdődően bevezették online változatukba az új keletű kifejezéseket. „Ha kiállják az idő próbáját, akkor bekerülnek a szótárak klasszikus, papíralapú változataiba is” – mondta Suba Réka.

Fotó: Barabás Ákos

Kölcsönelemek más nyelvekből

Rengeteg, a járványhoz kapcsolódó idegen szó is szerepel „magyarosítva” a mindennapi nyelvben és a sajtónyelvben egyaránt. Ilyen például az izolálás, intubálás, pozitivitási arány, reaktogenitás stb. Suba Rékát arról is kérdeztük, a sajtónyelv és/vagy hétköznapi nyelvhasználat igyekszik-e az idegen szavak magyarítására, vagy pedig előszeretettel átveszi az idegen szavakat. Hiszen különösen érdekes ez az erdélyi magyar nyelvhasználat kapcsán, ugyanis mi Erdélyben román sajtótermékeket is fogyasztunk (tévé, rádió, internet), és általában véve számos, a román nyelvből érkező szó honosodik meg az erdélyi magyarok nyelvhasználatában.

„A sajtónyelv igényesebb nyelvhasználati változatot képvisel, mint az élőnyelv, úgyhogy jelentős eltérések vannak a két nyelvhasználati mód között.

Csak egy példa álljon itt az új nyelvi jelenségekre és eljárásokra vonatkozóan: a sajtónyelvben nem találni olyan szóelvonással keletkezett igéket, rövidült alakokat, mint a távdolgozik, távoktat, távtanul, távrendel stb., bár az élőnyelv előszeretettel használja, valószínűleg a kialakult helyzet szokatlanságát mintázó idegenszerűsége okán” – mondta az oktató. Hozzátette,

ami az idegen szavakat illeti, ezek fogalmi neologizmusokként kerültek át a nyelvbe, új tárgyak, intézmények, szervezetek, eljárások vagy fogalmak megnevezésére, és a kölcsönelemek nagy része az orvosi szaknyelvből származik,

például: pandémia, izolálás, intubálás, pozitív esetszám, pozitivitási arány, vírusvektor, genomszekvenálás. Megjegyezte, utóbbi esetében, miután áttértek a mentőszolgálatok rendelkezésére álló hagyományos hordágyak használatára, és kivonták a használatból a speciálisan kialakított hordágyakat, értelemszerűen maga a kifejezés is eltűnt.

Fotó: Pixabay

Az oktatásnak is lenne feladata a nyelvhasználat terén

Az egyetemi oktatóval arról is beszéltünk, hogy a járványtól, az ahhoz kapcsolódó szavaktól függetlenül milyen mértékben jellemző az erdélyi magyar sajtótermékekben, mindennapi nyelvhasználatban az idegen, román vagy angol nyelvből beszivárgó idegen kifejezések használata.

„Az idősebb nemzedék tagjai jól tudják, a különböző szakmák és tudományterületek egyetemes magyar terminológiája, a hivatalos és jogi nyelv, valamint a közéleti nyelv hosszú időn keresztül jórészt hozzáférhetetlen volt a romániai magyarság számára a korlátozó és tiltó nyelvpolitika folytán. De még jelenleg sem kedvez a fentebb felsorolt nyelvi változatok megismerésének, elsajátításának, esetleg művelésének és használatának sem az oktatáspolitika, sem pedig a mindennapi gyakorlat. Így ezek a nyelvi változatok vagy csak részlegesen vagy keverten – szükségtelen, sőt adott esetben mértéktelen átvételekkel tarkítva – vannak jelen a kisebbségi nyelvváltozatokban” – mondta az egyetemi oktató. Hozzátette,

elsősorban ezeket a hiányokat kellene maradéktalanul pótolnia ma az oktatásnak, valamint az írott és audiovizuális sajtónak, mégpedig a nemzeti nyelv meglévő elemeivel, a művelt közmagyar főváltozat előtérbe állításával.

„Ez nem a nyelvjárások háttérbe szorítását kellene, hogy jelentse, hanem sokkal inkább a köznyelv erősítését, a nyelvvesztéssel fenyegetett területeken a társadalmi változatok funkcionális leépülésének lassítását, a magyar nyelvterület egyre bizonytalanabbá váló határainak megerősítését. A kisebbségi magyar nyelvváltozatokban azonban a nyelvi erózió jelenségei nemcsak lexikális szinten, hanem a hangsúly, a hanglejtés, a beszédtempó, a ritmus, a szünet, a hangerő, a hangszínezet szintjén is megmutatkoznak” – mondta Suba Réka. Úgy fogalmazott, ez napjainkban még sokkal fontosabb kérdésnek tűnik, mint a szókincs szintjén tetten érhető kölcsönelemek és idegen szerkezetek problémája.

A román hatására felgyorsult a magyar beszédtempó

„A hanghasználati jellemzők szintjén jól érzékelhető különbség van a román és magyar intonáció, beszédritmus és hangsúlyviszonyok között: a román intonációja sokkal változatosabb és egyben élénkebb is, nagyobbak a hangmagasság határértékei, gyorsabb ritmusú és erőteljesebb beszédtempójú nyelv. Ennek hatására, főként a kereskedelmi rádiók esetében figyelhető meg, hogy a magyar beszédtempó is némileg felgyorsult, hangosabbá és élénkebbé vált, valamint sajátos helyi ritmusa és intonációja alakult ki” – fejtette ki az egyetemi oktató. Arra is kitért, hogy

a magyar beszéd dallamához és hangzásához szokott fül felfigyel és érzékenyen reagál minden hibajelenségre: az idegen mintákat követő hanglejtésre, a ritmushiányra, a hangsúlyozási és hangképzési hibákra, a helytelen mondat- és szövegdallamra stb.

„A nyelvi erózió jelenségei között tarthatjuk számon azt a folyamatot is, amely oda vezetett, hogy ingadozóvá vált vagy teljesen megszűnt az időtartambeli különbség: a hosszú vagy kettős mássalhangzók és a hosszú magánhangzók röviden vagy a megszokottnál rövidebben hangzanak, a beszéd pedig egyre ritmustalanabbá és pattogóbbá válik” – sorolta Suba Réka.

Fotó: Pixabay.com

Hasznavehetetlen üresjáratok

Az egyetemi oktató azt mondta, durva hangsúlyozási hibának minősül például a toldalékok fölösleges hangsúlyozása, ami együtt jár a dallam felkapásával, vagy az összetett szó széttagolása a kettős hangsúly vagy az utótag túlhangsúlyozása által, a jelzett szó túlzott hangsúlyozása a jelző helyett, a keresztnév hangsúlyozása a környezeti nyelvek hatására stb.

„Azzal is számolnunk kell, hogy maga a kommunikációs áradat is károsító és szennyező hatású. A tömegkommunikáció árasztotta egyirányú információözön egyre nehezebben dolgozható föl az egyes ember számára, mivel a hasznos információ mennyiségénél sokkal nagyobb mértékben nő a hasznavehetetlen üresjáratoké, és éppen ez a redundancia az, ami megnehezíti a szelektálást”

– mondta az oktató. Úgy fogalmazott, nyelvi tekintetben ennek a napjainkat jellemző általános jelenségnek az eredménye az egyre gyorsabbá váló beszédiram, az artikuláció fellazulása, az akusztikai skála beszűkülése, az egyes részletek fontossági hierarchiájának elmosódása, a terpeszkedő kifejezések és a személytelen közlés eluralkodása.

Rekordszámú új szóval gazdagodott a pandémia alatt a francia nyelv

Rekordszámú, 170 új szóval gazdagodott Le Petit Larousse, a francia nyelv szótárának 2022-es kiadása. A pandémia miatt egyebek mellett olyan új szavak kerültek a francia nyelv bibliájának tartott szótába, mint a tünetmentes, távmunka és otthoni munkavégzés. „Soha nem láttam még ilyen nyelvi változást. A francia forradalom korszakára emlékeztet: felfordulás, új szavak és jelentések megjelenése, és mindenekelőtt a nyelv kollektív kisajátítása” – idézte a The Guardian Bernard Cerquiglini nyelvészprofesszort, a Le Petit Larousse tudományos tanácsadóját.
Az új szócikkek között szerepelnek a Sars-CoV-2 és Covid-19 főnevek, továbbá az asymptomatique (tünetmentes), a quatorzaine, vagyis a 14 napos karanténidőszak, a réa, azaz reanimáció vagy intenzív ellátás, valamint a télétravailler, az otthoni munkavégzés és a coronapiste, a pandémia idején bevezetett kerékpárút – számolt be az MTI.  
Hogy a francia nyelv fölött őrködő, és az anglicizmusokat ellenző Académie Française mit fog szólni az új szótár egyes bejegyzéseihez, azt csak találgatni lehet. Ugyanis olyan kifejezésekkel is bővült a szókincs, mint a cluster (csoport), a click-and-collect (interneten rendelt termék átvétele), a batch cooking (előre főzés), az émoji, a mocktail (alkoholmentes koktél) és a VPN (Virtual Private Network, azaz a virtuális magánhálózat) rövidítés.
Egyes új szavak pedig olyan eseményeket tükröznek, amelyek az elmúlt évben a francia címlapokra kerültek, például amikor az Egyesült Államokban George Floydot rendőri erőszak áldozata lett. A Le Petit Larousse új kiadása tartalmazza a racisé melléknevet, amivel a "rasszista felfogás és/vagy viselkedés áldozatát" lehet jellemezni. A Larousse bizottsága 40 főből áll, ebből huszan külső szakértők. A bizottság általában évi 150 új szócikknél nem vesz be többet az új kiadásba, ezeket sok ezer jelöltből válogatják ki.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport