Kolozsvár eddig ismert legkorábbi reneszánsz falképeire bukkantak a Farkas utcai Herepei-házban

Kolozsvár eddig ismert legkorábbi reneszánsz falképeire bukkantak a Farkas utcai Herepei-házban

A második falképréteg a boltozat megépítésekor, 1751-ben került fel

Fotó: Oláh Janka-Melinda

A térségben egyedinek számító, késő reneszánszkori falképeket tártak fel a restaurátorok a felújítás alatt álló, Farkas utcai református óparókia egykori tanácstermében. Az épület felújítási munkálataiban résztvevő Kiss Lóránd falképrestaurátor és Weisz Attila művészettörténész szerint a Herepei-házban talált falképek esztétikai és intellektuális értéküket tekintve is kivételes művészettörténeti jelentőséggel bírnak.

Oláh Eszter

2023. január 09., 08:382023. január 09., 08:38

A Kolozsvár belvárosában található Farkas utcai református óparókia, azaz a Herepei-ház a város egyik olyan műemléke, amely legkevesebb négy évszázad lenyomatát hordozza magán – napjainkig mégis kevés figyelmet kapott. A helyzet néhány éve változott meg, amikor a református egyházkerület és a belvárosi parókia úgy döntött, hogy az épületet, az IKE (Ifjúsági Keresztény Egyesület) székhelyeként eseményekre fogja használni. Ezt követően a helyreállításhoz szükséges komolyabb kutatások 2019-ben, a konkrét kivitelezés pedig 2021-ben kezdődött meg, ezek során több váratlan leletre bukkantak a szakemberek.

A legfontosabb kutatási eredményként a Herepei-ház legnagyobb helyiségében, az utca felé eső egykori tanácsteremben a restaurátorok reneszánszkori falképtöredékeket találtak, amelyek egyedülállónak számítanak a kincses városban.

Mivel az épület funkciója a 20. század közepéig nem sokat változott (a parókia ekkor költözött mai épületébe, a Herepei-házat lakásokra, székhelyekre osztották fel), a falképek tematikáját is ehhez illően választották: a tanácsterem boltozatán és oldalfalain latin és magyar nyelvű, moralizáló feliratokat találtak, amelyekhez a kornak megfelelő, virágos ornamentika képez hátteret.

Betekintés a hajdani reneszánsz-protestáns kolozsvári miliőbe

Kiss Lóránd, a Herepei-házon dolgozó marosvásárhelyi falképrestaurátor a Krónikának elmondta, a falképekről már Herepei János (1891 – 1970) művelődéstörténész emlékirataiban is találunk említést, ám ezek felújítására eddig még nem került sor. „A falképeknek igencsak fontos kultúrtörténeti jelentőségük van, egyrészt mert jelen pillanatban Kolozsvár egyetlen ismert késő reneszánsz falképei, másrészt hűen tükrözik a korabeli Kolozsvárt, amikor a város a virágkorát élte” – mutatott rá restaurátor.

Galéria

A reneszánszkori virágornamentika a nagy terem teljes felületét borítja

Fotó: Oláh Janka-Melinda

Az értékes lelet a restaurátorok által végzett falkutatás eredményeképpen került elő. A munkálatok során a szakemberek úgynevezett kutatóablakokat nyitottak, amelyekből latin és magyar nyelvű felirattöredékek sejlettek elő, illetve a virágornamentika, amely, mint kiderült, a terem teljes felületét borítja. Mivel a körülményekhez képest meglehetősen jó állapotban maradt meg, a szakember szerint a falképegyüttes egységes bemutatása teljes mértékben elképzelhető és kivitelezhető, amennyiben az épülettulajdonossal is sikerül megegyezni. Kiss Lóránd elmondta, hogy az épületben két falképréteg is található, amelyek közül mindkettő egyedinek számít a maga nemében: az első a 17. század közepén, a terem boltozása előtt készülhetett, a második a boltozással egyidős, azaz a 18. század közepén készült el.

„Művészettörténeti és kultúrtörténeti szempontból is fontos lenne, hogy ez az érték teljes díszében váljon közkinccsé, hiszen tökéletes bepillantást adna a hajdani reneszánsz-protestáns kolozsvári miliőbe” – hangsúlyozta a restaurátor,

majd hozzátette, az sem hétköznapi, hogy egy ekkora felületet borító falkép ilyen jó állapotban megmaradjon, a képek és a feliratok tematikája azonban egyenesen ritkaságnak számít.

Az egykori presbiterek rendelték a falképeket

Weisz Attila kolozsvári művészettörténész, aki az épület művészettörténeti kutatását végzi, megkeresésünkre elmondta, hogy a Herepei-ház legreprezentatívabb helyisége az utcai nagy terem, amely a református belvárosi parókiát fenntartóként működtető, világi tagokból álló presbitériumnak, és néha az egykori konzisztóriumnak (17. század második felétől a püspökség mellett működő, világi főrangú patrónusokból álló tanács – szerk. megj.) volt a tanácsterme. Mint mondta, a 17. század közepén megalakult presbiteri testület volt vélhetően egyben a falképek megrendelője is.

A presbitérium, amely a korabeli, kolozsvári református gyülekezet vezetőtanácsaként működik, első sorban magának építteti az épületet, amelybe egy tanácsteremnek és a mögötte lévő lelkészi lakásnak adnak teret.

Ez azonban inkább hivatal épületként működik, mintsem polgárházként vagy lakásként” – mutatott rá Weisz Attila.

A szakember elmondta, hogy Erdély reneszánsz periódusában Bethlen Gábornak és I. Rákóczi Györgynek – akik nevéhez számos épület létrejötte fűződik – a Herepei-ház történetében is fontos szerepük van, elsősorban a Farkas utca keleti végében létrejövő református épületek és intézmények patrónusaként „Az akkor még kormosan, üszkösen álló Farkas utcai templomot 1622-ben Bethlen Gábor adományozta a református egyházközségnek, a romos épületet pár évtized elteltével I. Rákóczi György támogatásával állították helyre 1638–1647 között – amely az erdélyi református templomi térképzés számára is mintává vált” – mutatott rá a művészettörténész. A helyreállítással egy időben született meg a kolozsvári református kollégium megépítésének gondolata is, amelyet szintén a Farkas utcai templom mellett képzeltek el, majd valósítottak meg. A szakember szerint a templomhoz falazott tornyot is próbáltak csatolni, amelyet alapozási gondok miatt nem sikerül kivitelezni. A végül az utca másik oldalán, fából készült harangtorony mellett kapott helyet a lelkészi lakást és a presbitérium tanácstermét magába foglaló épület is, amely reprezentálta a kolozsvári egyházközség nagyságát és gazdagságát – tette hozzá Weisz Attila.

Ajtókeret a 17. századból

A mai formájában az óparókia az évszázadok során több építési fázison ment keresztül, a történészek szerint a késő középkorban már állt a maihoz hasonló építmény. A pince ugyanis jóval korábbi, mint az épület reneszánsz része. Weisz Attila elmondta, hogy a reneszánsz korszakot leginkább egy 1651-es ajtókerettel lehet keltezni, amelyet kiegészít a munkálatok során beazonosított, majdnem teljesen meglevő ablakkeret, illetve egy másik, töredékeiben megtalált keret. „Egy meglehetősen reprezentatív épülettel állunk szemben, amelyet 1751-ben, száz évvel később kibővítenek. Mindkét dátumnak köze van a falképekhez, hiszen a nagy teremben két falképréteget tudunk megkülönböztetni: a második falképréteg az 1751-es boltozáskor került fel” – erősítette meg a művészettörténész.

Galéria

A restaurátorok által nyitott kutatóablakokból egyelőre nem lehet kiolvasni a feliratok egészét

Fotó: Kiss Lóránd

A falképek egyediségét hangsúlyozva elmondta, hogy Erdélyben a reneszánsz falképfestészet kevésbé jól képviselt, ez valószínűleg annak tudható be, hogy kevesebbet festettek vagy ezek nem maradtak fenn – tette hozzá.

Kiemelte, hogy ezen falképek értékét az is emeli, hogy egy hivatali épületben, nem pedig a hagyományhoz illően, templomban, esetleg polgárházban készültek.

Kolozsvár legkorábbi – és szinte egyetlen– reneszánsz falképe

A meglehetősen kevés felületen feltárt első falképréteg kapcsán a művészettörténész elmondta, hogy vélhetően egyfajta geometrikus vagy illuzionisztikus festéssel állnak szemben: ez utóbbi módszerrel különböző nemes fali dekorációkat, illetve nyílászárókat imitáltak az adott felületen. „A városban nagyon kevés falkép van ebből a periódusból. Különféle leírásokból tudjuk, hogy voltak kívül és belül festett épületek, polgárházak, de ezek vagy nem maradtak fenn, vagy nem tárták még fel őket.

Idézet
A Herepei-ház első falkép-rétege Kolozsvárt tekintve a legkorábbi falképek közé tartozik, ami a reneszánsz falképfestészetet illeti”

– hívta fel a figyelmet Weisz Attila. A boltozattal egy időben, 1751-ben aztán felkerült egy második réteg is, amellyel az előzőt elfedték, mivel ráfut az oldalfalakra is. A művészettörténész szerint erdélyi viszonylatban ekkor még javában a kései reneszánsz virágzott, amelynek díszítésére elsősorban a kazettás mennyezeteken, ritkábban lakóépületek falain máig megtalálható, leveles-virágos minták voltak jellemzőek.

A latin és magyar nyelvű szentenciákkal ellátott ornamentika még inkább növeli a Herepei-ház tanácstermének jelentőségét. Weisz Attila szerint az erkölcsi tartalmú feliratokkal is a tér „fényét” igyekeztek növelni, ugyanakkor arra is szolgáltak, hogy segítsék a tanácstagokat a helyes döntések meghozásában. A feltárások helyi jellegűek, ezért egyelőre nem sikerült ezen feliratokat egyben látni, a művészettörténész azonban bízik benne, hogy a későbbi munkálatok során sikerül őket kiolvasni, így majd el lehet indulni a szövegek értelmezésében is. Mint mondta,

a falképek a múltnak egy elfeledett, ám esztétikai és intellektuális tartalmát tekintve is igen fontos és egyedi emlékei, amelyeket kár lenne veszni hagyni.

„Nem tudom, hogy Erdélyben ebből a periódusból találtak-e hasonló emléket, de Kolozsváron mindenképp kivételes. Templombelsőkben még várható hasonló emléktöredékek felbukkanása, de polgári épületek belsejében már kevés a valószínűsége. Egy hasonló kincs megléte minden érintettet arra kell sarkalljon, hogy megőrizze és tovább örökítse az utókor számára” – hívta fel a figyelmet Weisz Attila.

A kutatásban és kivitelezésben részt vevő szakemberek
A Farkas utcai óparókia kutatásában, tervezési és kivitelezési munkálataiban a történeti adatokat Szász Anikó, a régészeti kutatást Csók Zsolt és Andrei Prian, a falképrestaurátori kutatást Kiss Lóránd és Damján Ádám, a művészettörténeti kutatást Weisz Attila végzi. A falkutatásért szintén Weisz Attila és Kovács Fruzsina, az építészeti felmérésért és tervezésért Maksay Ádám, Pákai Eszter és Tibád Gergő (M&M kft), az épületstatikáért Vass László és Szallós-Kis Csaba (VBS Structures kft) felelt. A kőrestaurátori szakvéleményt Kolozsi Tibor és Dana Kolozsi, a generálkivitelezést Csákány Tibor (Ilcom kft), a kőrestaurálást Kiss Zoltán, Gere István és Sipos István Márton, a falképkonzerválást Tania Dicusar és Oláh Janka-Melinda végezte.

korábban írtuk

A magyarókereki és magyarfülpösi templomok kazettáit rekonstruálták a Hagyományok Háza szakemberei
A magyarókereki és magyarfülpösi templomok kazettáit rekonstruálták a Hagyományok Háza szakemberei

Ament Éva bútorfestő, a budapesti Hagyományok Háza oktatója arról számolt be, hogy két erdélyi templom régi kazettás mennyezetét rekonstruálták idén.

korábban írtuk

„Felgyújtották a villanyt”: új megvilágítást ad az erdélyi falképkutatásnak a szenzációs magyarvistai felfedezés
„Felgyújtották a villanyt”: új megvilágítást ad az erdélyi falképkutatásnak a szenzációs magyarvistai felfedezés

Hatalmas előrelépést jelent az egész erdélyi és Kárpát-medencei falképkutatásnak, hogy sikerült datálni a magyarvistai református templom fedélszerkezetét és ezáltal a freskóit. 

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. július 06., szombat

Temesváron kap életműdíjat Elek Judit filmrendező, forgatókönyvíró

A temesvári Ceau Cinema nemzetközi filmfesztivál életműdíjjal tiszteleg Elek Judit magyarországi filmrendező, forgatókönyvíró előtt.

Temesváron kap életműdíjat Elek Judit filmrendező, forgatókönyvíró
2024. július 06., szombat

A komolyzene ünnepe: megszeretteti a műfajt, minden generációt vonz a SepsiClassic

A közönség zene iránti szeretete hívta életre a SepsiClassic komolyzenei fesztivált, mely immár két éve színesíti Sepsiszentgyörgy kulturális rendezvényeinek egyébként is színpompás palettáját.

A komolyzene ünnepe: megszeretteti a műfajt, minden generációt vonz a SepsiClassic
2024. július 04., csütörtök

Erdély épített örökségének gyöngyszemét, a Szent Mihály-templomot mutatja be az Értékek útján sorozat új része

Erdély épített örökségének talán legismertebb gyöngyszeméről, a Kolozsvár főterén álló Szent Mihály-templomról szól a Híradó.hu Értékek útján című videósorozatának legújabb része.

Erdély épített örökségének gyöngyszemét, a Szent Mihály-templomot mutatja be az Értékek útján sorozat új része
2024. július 04., csütörtök

Zamatos vígjáték, keserédes dráma: „magyar filmes gulyás” Temesváron

Magyar filmeket vetítenek Temesváron a napokban, a július 7-ig tartó rendezvénysorozat keretében több friss alkotást láthat a közönség – közölte a szervező Liszt Intézet Bukarest.

Zamatos vígjáték, keserédes dráma: „magyar filmes gulyás” Temesváron
2024. július 03., szerda

Érintetlen természet, lenyűgöző égbolt: bánsági, erdélyi, magyarországi természetfotósok tárlata Csíkszeredában

Csíkszeredában mutatja be természetfotókat felsorakoztató kiállítását a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet (TEMISZ).

Érintetlen természet, lenyűgöző égbolt: bánsági, erdélyi, magyarországi természetfotósok tárlata Csíkszeredában
2024. július 01., hétfő

Klasszikus zene a kincses városban: kezdődik a Farkas utcai nyári hangversenysorozat

Július 3-tól várják a klasszikus zene iránt érdeklődő közönséget az idei Farkas utcai nyári hangversenysorozatra. A kolozsvári koncertekre szerda esténként 19 órától kerül sor a Farkas utcai református templomban.

Klasszikus zene a kincses városban: kezdődik a Farkas utcai nyári hangversenysorozat
2024. július 01., hétfő

Színészeit és háttérszemélyzetét is díjazta, gálával búcsúztatta ünnepi évadát a szatmárnémeti Harag György Társulat

Soha nem látott számú közönség- és szakmai díjat adtak át a szatmárnémeti Harag György Társulat június 29-én tartott, az ünnepi évadot lezáró gáláján.

Színészeit és háttérszemélyzetét is díjazta, gálával búcsúztatta ünnepi évadát a szatmárnémeti Harag György Társulat
2024. június 30., vasárnap

Elhunyt Ileana Stana Ionescu színésznő

Elhunyt vasárnap 87 éves korában Ileana Stana Ionescu színésznő. Halálhírét a Bukaresti Nemzeti Színház jelentette be a Facebook-oldalán.

Elhunyt Ileana Stana Ionescu színésznő
Elhunyt Ileana Stana Ionescu színésznő
2024. június 30., vasárnap

Elhunyt Ileana Stana Ionescu színésznő

2024. június 30., vasárnap

Időutazás sörrel, baltával: a vikingek korába kalauzolt Bjørn Andreas Bull-Hansen norvég író a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten

Történelmi távlatokba, messzi tájakra, a sötét középkor kalandos századaiba kalauzolt a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét egyik leginkább várt eseménye: a sztárvendégnek számító Bjørn Andreas Bull-Hansen író volt a vendég.

Időutazás sörrel, baltával: a vikingek korába kalauzolt Bjørn Andreas Bull-Hansen norvég író a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten
2024. június 30., vasárnap

Elhozta a fődíjat a marosvásárhelyi színház produkciója a kisvárdai seregszemléről

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának produkciója nyerte el a versenyprogram fődíját a szombaton zárult Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválján.

Elhozta a fődíjat a marosvásárhelyi színház produkciója a kisvárdai seregszemléről