Az idegen képe a székely néphagyományban

Az idegen képe a székely néphagyományban

Képünk illusztráció

Fotó: Gecse Noémi

Az egyház mindig is gyanúval tekintett a néphagyomány bizonyos formáira. A tételes vallás sokszor ellentmondásba kerül a falusi közösségekben meggyökeresedett szokásokkal, s mentalitással. A történelmi tehertételektől sújtott erdélyi vidék kiválóan alkalmas arra, hogy az irgalmas szamaritánus újszövetségi példázatának üzenetét átérezhessük. Az írásban az idegen képét a történetiség, a hagyományos népi kultúra felől közelítjük meg.

2020. március 02., 12:292020. március 02., 12:29

A hagyományos erdélyi falukép sok helyütt napjainkig megőrizte a szegregált etnikai térszerkezetet. Az eltérő származású, s gyakran társadalmi helyzetű csoportok elkülönültek egymástól, de főleg a szomszédsági kapcsolatokban, s a gazdaság terén az együttműködés számtalan formája ismert. A kulturális értelemben vett „másik” azonban nemcsak az adott régióban jelen lévő román, cigány, örmény, vagy zsidó közösségek képében volt jelen, hanem évszázadok óta adatolt, és általánosan ismert etnológiai jelenség a messzebb vidékekről érkező vándormunkások feltűnése.

A székelyföldi térségről már a 19. század végétől vendégmunkás kibocsátó közegként beszélnek,

ahol a kitelepedési hullámok hol felerősödtek, s hol ellanyhultak.[1]

Már egy 1895-ös országos gazda-kongresszuson a csíki Tivai Nagy Imre azzal szemben kellett érveljen, hogy a székelyek nagymértékű elszivárgását ne kitelepítéssel próbálják megoldani. A székely napszámos réteg akkor főleg Oláhországba történő kivándorlásáról így ír: „Állandó, kitartó munkát tőlük alig is lehet várni, mert jól meg kell jegyeznünk, hogy a Székelyföldön a tulajdonképpeni földnélküli munkásosztály vajmi csekély számú lévén, miután a legtöbb munkás egyuttal kisbirtokos is, tartós, huzamos munkát nem vállal, mert időközben vagy kapálni, vagy szántani, vagy aratni hazatér, hogy saját kis földjét megmivelje s csekély kis terményét betakaritsa. Ezért van, hogy oly vállalatoknál, hol állandó munkásokra van szükség, a Székelyföldön nem székelyek, hanem mostanság tót munkások dolgoznak.”[2]

A magyar, szlovák, ukrán határ találkozásánál fekvő, többségében magyar lakossággal bíró Bodrogközből például gazdagon adatolt leírásokkal rendelkezünk arról, ahogy a munkásvándorlások által a különböző etnikumok egymással rendszeresen érintkeztek, s ez különböző műveltségi elemek elterjedésében, vagy bizonyos innovációkban is kimutatható. A Bodrogköz síkvidéki magyar falvaiban a ruszin, orosz, ukrán, galíciai polyák (lengyel), vagy tót napszámosok, a főleg ruszin és tót, de esetenként oláh szolgalegények, vagy kendervágó asszonyok alkalmazása a vádormunkának egy jellemző formája volt.[3]

A modern népvándorlások a 20. század második felében lezajló népességrobbanás, a közlekedési eszközök, és a technikai fejlődés következtében kétségtelenül más környezetet teremtettek.[4] Az iparosodással megjelenő újfajta munkalehetőségek az egykori ruszin mezőgazdasági munkás számára ugyanúgy megnyitották az állandó áttelepülés lehetőségét, ahogy ma mondjuk egy afgán munkavállaló esetén. A közösség általi befogadás természetesen a konfliktus lehetőségét is magában foglalja.

Elég, ha csak a jelentős vagyonra szert tett, gyergyói örmény kereskedők és a helyi székely lakosság évszázados konfliktusait felidézzük

a vásártartás, vagy az italárusítás, s a székelység körében elterjedt alkoholizmus nyomán.[5] Jóllehet az évszázadok során beolvadt örmény lakosság mára származására büszke magyarrá lett. De milyen idegen-kép rajzolódik ki, ha megvizsgáljuk saját néphagyományainkat?

A megszokottól, a köznapitól eltérő ábrázolása számos folklórműfajban tetten érhető, melyek közül kiemelhető például a dramatikus szokáshagyományok, vagy a falucsúfolók, ez utóbbira részletesebben kitérek.

A népi, dramatikus játékok zsánerfigurájakánt magyar nyelvterületen jól ismert a csavaros észjárású, a némettel kevert jiddis nyelvet beszélő zsidó; a beszéde miatt szintén kigúnyolt, kolduló cigány; vagy az edényfoltozással, és drótozással foglalkozó, vándorló szlovák alakja.

A falusi közösségek játékosai szívesen utánozták a paraszti életformától különböző, nem földműveléssel foglalkozó lakosság, főként a vándoriparosok, és -kereskedők, az idegen nemzetiségűek, vagy a társadalom perifériájára szorultak alakját.[6]

Galéria

Képünk illusztráció

Fotó: Gecse Noémi

A falucsúfoló olyan frappáns történet valamely közösség vélt, vagy valós ostobaságáról, ahol a humor forrása a főszereplő, és a hallgatóság viselkedése, illetve világképe közötti különbség. Érdekes, hogy a Néprajzi Lexikon műfajt meghatározó szócikke Duka János csíkszeredai pedagógus folklórgyűjtését kiemelve megjegyzi, hogy 1940–1960 között az egész Székelyföldet bejárva egyetlen olyan falut sem talált, amellyel kapcsolatban ne ismertek volna falucsúfolókat a környékbeliek.[7] A székely falucsúfolókat kötetbe szerkesztő Vöő Gabriella így fogalmaz:

Idézet
Duka János a falucsúfolás szokását a székely népi kultúra egyik sajátságaként értelmezte, s a szokás elterjedésének magyarázatát a székelység karakterében, sajátos pszichikumában vélte felfedezni.

Gyűjtőútjai során arra a következtetésre jutott, hogy a falucsúfolás szokása a székely lakta vidékeken elterjedt […]. Ennek magyarázatát a székely karakterben és a reájuk jellemző sajátos viszonyulásmódokban kereste, melyet etnikai jellemzőként könyvelt el.”[8]

Bár a megfogalmazásból kiérződik egyfajta távolságtartás, a folklórgyűjtő megállapítását inkább történeti adatokkal igyekszik kiegészíteni. A székely falucsúfolók elterjedtségét a székely hadak letelepedésével, a falutízesek kialakulásával hozza összefüggésbe. A települések belső tagoltsága, a községek relatív önállósága, az adminisztratív központok gyakori változtatása, a földrajzi adottságok, s a hadakhoz csatlakozó különböző etnikumok mind hozzájárultak a rivalizáció kialakulásához.[9]

A székelység körében kifejlődött erős közösségi szellemet az évszázadokig jellemző sajátos szabadparaszti kategóriával, és katonai életmóddal is összefüggésbe hozzák[10], ami ugye a falucsúfolóknál is megjelenik, a közösségek „mi” tudatának erősítése, a közösségformáló ereje által.

Nemcsak az ostobaság, de a szegénység is egy igen gyakori témája a falucsúfolóknak.

A várostól távol eső, s hegyes-dombos vidéke miatt silány termőföldű alcsíki menaságiakról például azt mondták, hogy zabkenyeresek, s ha valaki arra ment vendégségbe, mondogatták neki: „Ma te es zabkenyeret fogsz enni…”. Egy másik, a menaságiak nyomorán, és fukarságán élcelődő mondás így szól: „Ne készülődj, mint a menasági vendég”. E szerint a menasági vendég már délben készülődni kezd, csak hogy marasztalják, s általában rá is esteledik a vendéglátó háznál.[11]

Vagy a város közelsége, s a híressé lett borvízfürdője nyomán meggazdagodott zsögödieket korábbi szegénységük miatt faszkóknak gúnyolták. A szegényebbek az erdőben gyűjtött kucsmagombát árulták a városban, minek népi elnevezése köztudottan faszkógomba. Azóta a környéken, ha arra téved egy zsögödi, azt mondogatják: „Itt járt egy zsögödi faszkó.”[12]

Ugyancsak a szegénység, és elmaradottság gyergyói példái közül említhetjük, ahogy a csomafalviak a szomszédos alfalusiakról azt mondták: tákos, utalva ezzel arra, hogy gyakran jártak összetákolt, foltos öltözetben. Egy másik mondás szerint „Alfalu annyira esik Csomafalvától, mint az ég a földtől.” Ezzel a világlátottabb csomafalviak csúfolják a maradibb gondolkozású, s zárkózottabb alfalusiakat. A félreesőbb, s rossz termőtalajú Gyergyótölgyes lakói a fűrészgyárak bezárásával elvesztették kenyérkereseti lehetőségüket, s nyomoruk okán a gyergyóiak gusásnak csúfolták őket (a román gușă, golyva jelentésű szóból, ami alatt általában elmaradottságot, szegénységet értettek). [13]

Galéria

Képünk illusztráció

Fotó: Gecse Noémi

Nemcsak a falvak, de a székek közötti csúfolók is közismertek.

A csíki székely alakja fogalommá vált a székely népköltészetben. Vöő Gabriella ennek okát maradibb gondolkodási viszonyaival, földrajzi zártságával, foglalkozásbeli sajátosságaival magyarázza, s megjegyzi, hogy szellemi léte is konzervatívabb, egyhangúbb volt. A csíki bicskások jól ismert elnevezés kapcsán egy háromszéki fiatalt idéznek: „Minden rosszat fogjatok rám, csak azt ne mondjátok, hogy csíki vagyok!”[14]

Meglepő, de az etnikai közösségeket kifigurázó falucsúfolókat alig találni a székelyeknél,

erről a kötet szerkesztője így fogalmaz: „Mintha a székelység csak saját magával lenne elfoglalva.”[15] Az elenyésző példák közül ilyen a Székelyudvarhely Küküllőn túli részén található Szombatfalva cigány lakossága, akiket korábban dögösöknek csúfoltak, lévén, hogy összeszedték a környék elhullott állatait.[16]

Elgondolkodtató, s egyben szomorú, ha megnézzük a csíkiak körében közszájon forgó, gyimesi csángókat kigúnyoló mondások sokaságát.

Ha arra gondolunk, hogy a csángók asszimilációjának utolsó löketét épp a székelység közé váló áttelepülés adta, megelevenedik előttünk a kötet elején megfogalmazott gondolat, miszerint a falucsúfoló funkciója a közösség degradációja.[17] Mivel a csángók többsége pásztorkodással foglalkozott, ruházatuk átveszi a juhtej szagát, ezért büdös magyaroknak, a gyimesközéplokiakat büdös csángóknak nevezik. Kieresztett, hosszú fehér ingük miatt ejtőernyősöknek is csúfolják őket a csíkiak.[18]

Az 1970-es években az akkori kormány elrománosító törekvését kihasználva, néhány sepsiszentgyörgyi magyar ember kihasználta pozíciójából származó előnyét, moldvai csángó ifjakat hozott Erdélybe.

A körülbelül kétezer, Sepsiszentgyörgyre telepített moldvai magyar végül épp a székelyek felől érkező megvetésnek köszönhetően inkább a velük egy időben érkezett román sorstársaikhoz húzódtak, s csaknem teljesen beolvadtak.[19]

Galéria

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Szintén felidézhetjük az ún. zsidózó székely szombatosok mintegy négyszáz éves, hányattatott sorsát. Orbán Balázs a Székelyföld leírásában egy helyen így fogalmaz velük kapcsolatban: „[…] üldöztetve, boszantva lévén, más felekezetüek iránt gyülölettel viseltettnek, azok nyomora és szenvedése iránt hidegek, s minden segélyt tőlük megtagadnak; ellenben, magok között összetartók, egymást mindenben segitők és védők, ha éltökbe és vagyonukba kerülne is. A zsidókhoz nagyon vonzódnak; de ezek nem eléggé viszonozzák azon szükkeblü alapelv miatt, hogy Istennek választott népe csak egyedül izrael; miért a szombatosoktól idegenkednek, őket denevéreknek csufolják, kik se nem madarak, se nem egerek, se nem keresztények, se nem zsidók; s ha némely kóbor zsidó szombatos leányt nőül veszen is, de a régi öntetü bigott zsidó tőllük távol tartja magát, egy edényből vélük nem eszik, s a szombatosok előzékenységét, kedv-keresését visszautasitja.”[20]

A székely szombatosok végül szintén a zsidók tragikus sorsában osztoztak, s mintegy négyszáz éves erdélyi történetük lezárult.

Felhasznált szakirodalom:

BODÓ Julianna
2009 A vendégmunka típusú migráció magatartás-mintái a székelyföldi térségben. Fórum társadalomtudományi szemle. XI. évfolyam 117–135. http://epa.oszk.hu/00000/00033/00036/pdf/szemle_2009_1_bodo-julianna.pdf

DEÁK Judit
1994 Csángó sorsok alakulása Sepsiszentgyörgyön. In Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai. 1994. október 28–30. Budapest, 78–81.

DUKA János
1995 Üti páké barátost. Csúfolódó székely népköltészet. Pallas-Akadémia, Csíkszereda.

GARDA Dezső
1994 Székely hadszervezet és faluközösség. Mark House Kft., Gyergyószentmiklós. http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf2384.pdf
2013 Az örmények gyergyószentmiklósi letelepedése és az örmény-székely ellentétek a 18. századi Gyergyóban. Székelyföld, májusi szám. http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MTkzMA==

ORBÁN Balázs
1868 A székely szombatosokról. Udvarhelyszék. XXX. Küsmöd-vize völgye. http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/45.html

PALÁDI-KOVÁCS Attila (szerk.)
1988 Magyar Néprajz. V. kötet. Magyar népköltészet http://mek.niif.hu/02100/02152/html/05/index.html

TARRÓSY István – GLIED Viktor – VÖRÖS Zoltán
2016 Migráció a 21. században. Pécs. https://www.researchgate.net/profile/Istvan_Tarrosy/publication/323253453_Migracio_a_21_szazadban/links/5a89381fa6fdcc6b1a3ff372/Migracio-a-21-szazadban.pdf

T. NAGY Imre
1895 A székely kivándorlás. Különlenyomat az 1895. III. évi OKSZ. gazda-kongresszus kiadványaiból. „Patria” Irodalmi Vállalat Könyvnyomdája, Budapest. http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1843.pdf

UJVÁRY Zoltán (szerk.)
1990 Magyar Néprajz. VII. kötet. Népszokás, néphit, népi vallásosság. http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/index.html

VIGA Gyula
1996 Hármas határon. Tanulmányok a Bodrogköz változó népi kultúrájáról. Dr. Veres László kiadója, Miskolc.

[1] Bodó 2009: 119.
[2] T. Nagy 1895: 7.
[3] bővebben Viga 1996: 65–110.
[4] bővebben Tarrósy–Glied–Vörös 2016: 9–28.
[5] bővebben Garda 2013.
[6] Paládi-Kovács (szerk.) 323–328.
[7] https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-43.html
[8] Duka 1995: 13.
[9] Uo. 16.
[10] bővebben Garda 1994: 27–29.
[11] Duka 1995: 24–25.
[12] Uo. 45–47.
[13] Uo. 100.
[14] Uo. 92.
[15] Uo. 12.
[16] Uo. 173.
[17] Uo. 10.
[18] Uo. 82–83.
[19] bővebben Deák 1994: 78–82.
[20] Orbán 1868.

Győri Tamás

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő oknyomozó, háttérinformációs kiadványában, a Kilátó legfrissebb számában látott napvilágot március 2-án. 

A gyergyóditrói eset hátterében munkahelyi konfliktus, a ditrói pékség egykori munkavállalóinak elégedetlensége áll(t), amit az újonnan alkalmazott két Srí Lanka-i vendégmunkás megjelenése hozott felszínre. A Kilátót az események utóéletének szentelték. Cáfolják, hogy a székely idegengyűlölő lenne; valójában csak saját 
magával foglalkozott mindig is – derül ki a néphagyományainkat vizsgáló írásból. De kiderül az is, hogy a román nyelvű média nem nekünk szól akkor sem, ha éppen rólunk, erdélyi magyarokról írnak, valamint hivatalos statisztikai adatokkal igazolják, hogy Hargita és Kovászna megyében él a legkevesebb, tartózkodási engedéllyel Romániába érkezett külföldi. És igyekeztek rendet vágni a fogalmak rendetlenségében.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. december 27., kedd

Hagyományok és vendéglátás: a Székelykő lábánál fekvő két magyar falut a román turisták is kedvelik

Torockó és környéke Erdély egyik felkapott turisztikai régiója. A Székelykő lábánál fekvő két magyar település vendéglátásból jelesre vizsgázik. 

Hagyományok és vendéglátás: a Székelykő lábánál fekvő két magyar falut a román turisták is kedvelik
2022. december 23., péntek

Ünnepi várakozás hajnali misével

Reggel háromnegyed hatra érkeztünk a marosszentgyörgyi római katolikus templomba a hat órakor kezdődő roráté misére. Az emberek sorra léptek be a templomba, egyre többen érkeztek, kapcsolódtak be a rózsafüzér-imádságba.

Ünnepi várakozás hajnali misével
Ünnepi várakozás hajnali misével
2022. december 23., péntek

Ünnepi várakozás hajnali misével

2022. december 18., vasárnap

Házi és ipari savanyúságok: az életmódváltással előtérbe kerülnek az üzletből vásárolt termékek

Erdélyben sok savanyúságot fogyasztunk, és ennek jelentős része még mindig a családi konyhán készül el. Közkedvelt a savanyú káposzta és az uborka, de kis leleményességgel minden zöldségfélét biztonságosan savanyíthatunk. 

Házi és ipari savanyúságok: az életmódváltással előtérbe kerülnek az üzletből vásárolt termékek
2022. december 17., szombat

Akit Bölöni a vállán cipelve ünnepelt: beszélgetés az érmihályfalvi Klán Jánossal, az ASA egykori középcsatárával

Gyerekkorában Klán János az Érmihályfalva állatpiacának helyet adó fűben kezdte rúgni a labdát, majd 17 évesen már bemutatkozott a helyi, megyei bajnokságot nyerő felnőttcsapatban. 

Akit Bölöni a vállán cipelve ünnepelt: beszélgetés az érmihályfalvi Klán Jánossal, az ASA egykori középcsatárával
2022. december 11., vasárnap

Disznóvágások idején: helyspecifikusan készül a véres, májas hurka és a kolbász

Általánosságban egyre kevesebben tartanak sertést, Gyergyó vidékén azonban még mindig vannak, akik a téli hónapokban disznót vágnak, hogy az állat szinte minden részét feldolgozva megrakják a mélyhűtőket, éléskamrákat. 

Disznóvágások idején: helyspecifikusan készül a véres, májas hurka és a kolbász
2022. december 10., szombat

A román labdarúgás sötét mélységei: visszaemlékezések a bányászcsapatok egykori hazai mérkőzéseire

Évtizedeken keresztül testi épségét kockáztatta a vendégcsapatnak az a futballistája, aki testcsellel, egy keményebb szereléssel vagy netán góllal merészelte megtréfálni valamelyik bányavidéki ellenfelét. 

A román labdarúgás sötét mélységei: visszaemlékezések a bányászcsapatok egykori hazai mérkőzéseire
2022. december 03., szombat

(L)ehetnénk jobban is: egyre több megbetegedést okoz a helytelen táplálkozás

Kevés téma van, amiről annyit beszélünk, hallunk és olvasunk, mint az egészséges táplálkozás és a mindennapi étkezéssel összefüggő kiegyensúlyozott életmód. 

(L)ehetnénk jobban is: egyre több megbetegedést okoz a helytelen táplálkozás
2022. december 01., csütörtök

Szorítsunk a nadrágszíjon: takarékosságra intenek a szakértők, 2024-re már optimistábban tekintenek

Nem lesz könnyű a jövő esztendő, figyelmeztetnek a kiadványunknak nyilatkozó gazdasági és pénzügyi szakértők, akik szerint a háztartások, a vállalkozások és az állami költségvetés is komoly kihívásokkal néz szembe. 

Szorítsunk a nadrágszíjon: takarékosságra intenek a szakértők, 2024-re már optimistábban tekintenek
2022. november 30., szerda

Saját termés, saját termékek: a kebelei kisüzemben tucatnyi gyümölcsfélét dolgoznak fel marosvásárhelyi üzleteknek

Kárpát-medencei versenyeken díjnyertes szörpöket és lekvárokat állít elő saját gyümölcsösében megtermett nyersanyagból a kebelei Cseh házaspár. 

Saját termés, saját termékek: a kebelei kisüzemben tucatnyi gyümölcsfélét dolgoznak fel marosvásárhelyi üzleteknek
2022. november 27., vasárnap

Advent a szeretetszolgálat jegyében: hogy az ajándék mellett Jézus is bekerüljön az otthonokba

A Máltai Szeretetszolgálat háza táján egész évben zajlik az élet, de az advent időszaka különösen aktív Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is. 

Advent a szeretetszolgálat jegyében: hogy az ajándék mellett Jézus is bekerüljön az otthonokba