Húzzunk egyirányba! – Megszámláltatásunk néhány dilemmája

2022. március 27., 11:59

A minap két képeslap nagyságú lapot találtam a postaládámban. Ködös alapszínéből kopjafák derengenek, szerzője magát Székely Népi Egység Egyesületnek nevezi. Műfaja bizonyára röplap, üzenete: „VALLJUK MAGUNKAT SZÉKELYNEK A NÉPSZÁMLÁLÁSON!” Biztatása, akárcsak alapszíne, motivisztikája ködös.

Húzzunk egyirányba! – Megszámláltatásunk néhány dilemmája
galéria

Anélkül, hogy tűnődtem volna a honnan, kitől kérdéseimen, akaratom ellenére bekattant a ’89 előtti népszámlálás propagandisztikus előkészítése. Pontosabban az, hogy ezt a biztatást még hallottam. A megyei első titkár (emlékezetem szerint első alkalommal tartott ilyen funkció felkészítőt a megye pártaktívájának) szó szerint így szólt a társasághoz:

„Elvtársak, biztassák az embereket, hogy vallják magukat székelynek. A pártvezetés, személyesen…, jó néven veszi, és lehetőséget ad arra, hogy így tegyenek.”

És voltak, akik így tettek, a hamis rókabeszédre elérzékenyültek, a hízelgő, székelykedő szóra kiejtették a szájukból a sajtot, mint a holló, és „senki által nem erőltetve” soványították az erdélyi magyar nemzetiségű lakosság számát anélkül, hogy bár – Móricz szavával – „egy sósperecet” is kaptak volna székelykedésükért. Viszont válságos helyzetet, „Lenni vagy nem lenni?” állapotot éleztek ki több magyar iskola, óvoda stb. fenntartásában, megmaradásában.

Vajon eme buzgólkodók tudják, hogy a választás az emberiség legősibb dilemmája, és hogy mennyire sorsmeghatározó és döntő? Ezt megérteni nem kellenek magas tudományok, noha nem ártana. A gyengék kedvéért említem, hogy ennek sok-sok változatát, esetét nyújtja már a népköltészet. A „Két út áll előttem, melyiken induljak?” metaforikus dilemma a választás sorshelyzetét jelzi, megnyugtató válasz nélkül. És ha bárki is ennek csak érzelmi üzenetét látná, akkor egyik népmesénk példáját is szóba hozom.

Rájátszanak gyengéinkre a hamiskártyások

Az útnak eredő hősünket, aki egy bizonyos faluba akar eljutni, figyelmeztetik, hogy útelágazáshoz fog elérni, meg arra is, hogy az egyik olyan faluba vezet, melynek lakói igazat mondanak, a másik falu pedig amit mond, annak az ellenkezője igaz. De senki nem tudja, melyik az egyik, melyik a másik. Van-e igaz út, amit Dante is keresett, vagy a legtöbb csak annak hazudott? „A vándor székely” is ilyen helyzetben van: himnuszaiban ezt a nyomasztó érzést fogalmazza meg: „Ki tudja merre, merre visz a végzet?/ Borongós úton, sötét éjjelen?”

Úgy tűnik, a székelység egy része – és ez a legaggasztóbb – mintha nem lenne tisztában önmagával, nem érzékeli, „választott” útja merre, mire vezet.

Meghatározhatatlan végzetünket, sötét éjszakai bolyongásunkat, mennyiségileg maroknyian s az is porló (állandó folyamat) állapotát vizionálja. A csillagösvény szép költői kép, gyengéje az, hogy mítosz. És erre játszanak rá a hamiskártyások: az említett röplapok, megtévesztő álérvekkel cikkezők. Magyar himnuszunk sokkal pontosabb önmaga sorsának, állapotának meghatározása tekintetében: az istentől jó kedvet, bőséget, védő kart, víg esztendőt kér jóvátétel gyanánt a megszenvedett múltért és jövendőért.

Fotó: Ilyés Szabolcs

A népszámlálás előtt álló Románia magyar lakosságának, a székelység egy részének történelmi, néprajzi, társadalmi problémái, helyzetei ilyenkor felizzanak vagy felizzítják, a választás nem mindennapi dilemmáját élik meg egyéni és közösségi szinten. Van, aki nem ad erre, döntésének következményeit utólag éli meg, visszafordíthatatlan következményeivel. Ezekről lehet ítélkezni kívülállóként, aki csak a „lelátóról képes hőzöngeni”, mérkőzés végével már nem érdekli egyik csapatnak sem a sorsa. Még az iskolák, osztályok száma sem, az sem, hogy milyen lehet az a székely anyanyelv, amit az iskolában tanítanak, a tankönyvekről nem is beszélve.

Néprajzi, tanári tapasztalatomból

Tanárként, néprajzkutatóként látszatra ártatlan, kézzel könnyen leinthető, a népszámlálással közvetve vagy közvetlen, igenis összefüggő drámai példákat említhetnék, sokat: Ion Slavici Mara c. regényéből Mara szépséges leányának és Națl Hubăr német mészáros fiának szerelmét, nemzetiségi és vallási okokból való eldurvulását, házasságuk felbomlását. Noha mindannyian egyetértettek abban, hogy egy Isten van. De amikor az első gyermeket keresztvíz alá kellett tartani, be kellett íratni az első osztályba, az egy Isten körül bonyodalmak kerültek. Nem vagyoni, nem hozomány függő, hanem társadalmi, egzisztenciális, áhítatbeli kérdések.

Nem feledhetem azt a marosvásárhelyi, házasság témára szervezett tudományos konferenciát sem, amelyiken egy marosvásárhelyi születésű fiatal orvosnő tárta fel házasságának történetét egy moldvai orvostanhallgató kollégájával. Problémamentesen indult az életük az első karácsonyig, amikor a magyar szülők vendégül látták a moldvai szülőket: angyalvárás, szent este, Mária radina, felszolgált étkek, családi rítusok… Amit a vendégek azzal reagálták le, hogy

Nálunk ez nem szokás, mi másképpen csináljuk…”

Ennyi elegendő volt a hangulatváltásra… A másságok szaporodtak, az esetek ismétlődtek és néhány év elteltével a „nagy szerelemmel” (a medika szavai) összekelt fiatalok házassága erodálódott. Egyszerűen azért, mert „mi ezt másképpen szoktuk csinálni.” És ez nem mellékes szempont.

Tanárként viszont közvetlen megéltem, megtapasztaltam a népszámlálás politikai hatását, demográfiai következményét is.

Kezdő tanár voltam Balánbányán, 1966-ban, amikor népszámláló biztosnak engem is besoroltak, Tusnádfürdőre hívtak két napos felkészítőre. A technikai problémákra nem emlékszem, viszont arra igen, hogy a nemzetiség és keresztnév összefüggésére felhívták a figyelmünket. A románul beírt, lefordított nevű gyermeket román nemzetiségűnek ajánlották beírni. Az akkori ravaszság előkészítő szándékára iskolaigazgatóként jöttem rá Csíkszentsimonban, amikor az iskolai anyakönyvekben nem ritkán Loci, Loți, Soni (Sanyi), Marica nevű tanulókat olvashattam a kiképzett anyakönyvi tisztviselő és a hanyag, oda nem figyelő szülő „közreműködésének” köszönhetően. Balánbányán más helyzetekkel is szembesültem mint számláló. Egyet, a nem egyediből még említek: a férfi román volt, a feleség magyar. Amikor az asszony a legtermészetesebb hangon ezt kijelentette, a férje kezdett káromkodni: „Az én nevemet vetted fel…, s most magyarnak vallod magad!?” Példának ennyi is elég.

„Magyar, magyar, de igazi magyar!”

Olvasván a sajtóban megjelenő vitákat, nem nagy örömmel nyugtázom, hogy a választás dilemmája újra felbukkan. Más-más „ruhaváltozatban”, kombinációban. Úgy tűnik, sajátosan székelyföldiekül, nem tudjuk eldönteni, kik és mik vagyunk: magyarok, székelyek, székely-magyarok; a székelyek és a csángók kerüljenek alkategóriába, a székely anyanyelve székely stb. Nem tévedek, ha azt gondolom, hogy ez a dilemma történelmi kategóriává merevedett.

Noha Ábel, Tamási Áron hőse, amikor Amerikába készült, mintha pontot tett volna erre a tétovázásra önmaga és környezete számára is.

Emlékezetből idézem fel helyzetét, amikor útlevélért állt sorba a hivatal ablakánál. A hivatalnok kérdésére, hogy „milyen nemzetiségű?”, azt válaszolta, hogy „székely”. De hát ilyen nemzetiség nem létezik – mondta a tisztviselő. De, s de, ő székely – ebből nem tért ki Ábel –, addig, amíg a mögötte állók megelégelték csökönyösségét, és rászóltak, hogy „mondja már azt, hogy magyar!” Mire Ábel: „Magyar, magyar, de igazi magyar!” Egyértelművé tette, hogy nemzetiségének alapszava a „magyar”, talán szerénységből használta a közbeszédben használatos „székely” minőségjelzőt. Kőrösi Csoma Sándor, a nyelvtudós viszont tudatosan és megfontoltan cselekedett, amikor székely magyarnak jelentette be magát nem dicsekvés, hanem a pontos „azonosítás” szándékával. Tehát jelzőként használta a székely szót (Lásd. Nagy Kálmán: Kis magyar nyelvtankönyv. Kriterion, 1970. 132). A „jó palócok”, a jászok, a kalotaszegiek nem magyarok? – kérdezném.

Fotó: Népszámlálás.ro

Restellni valónak tartom viszont a zűrzavaros vitát (túl szép ez a szó), amit néhányan az erdélyi pártok korifeusai közül folytatnak napok óta a sajtóban. A politikában nem, vagy alig tudnak dűlőre jutni az erdélyi magyarság harmonizáltabb ügyintézésének kérdéseiben, így most a népszámlálás területére dobják át magukat, nem veszik észre, hogy más a műfaj: az érthetetlen, következetlen, zengzetes jelszavak, követelések nem a statisztikafogalom körébe tartoznak. A népszámlálás nem a monografikus leírások tudománya, nem az érzelmekre ható vádaskodás műfaja, hanem bizonyos jelenségek, folyamatok, egyedi vagy tömegesen előforduló helyzetek mennyiségi megjelenítése, aminek minden magyarul gondolkodó, érző vagy beszélő haszonélvezője, részese lehet. Még az is, aki nem székely, hanem magyar, ennél fogva potenciális botlasztója az „autonómia-küzdelemnek”.

Más szóval, a népszámlálások a hatalmi döntéshozatalok, programok kimunkálásának nem érzelmi, hanem racionálisan kegyetlen eszköze is volt.

Ha visszagondolok az elmúlt idők népszámlálásaira, felfedezek bennük rejtett gonoszságokat is, melyek végkifejlete valakinek/valakiknek a visszaszorítása, máskor éppen likvidálása volt. Elégséges, ha a bibliai Heródes-féle bibliai népszámlálást említem. Itthoni magyar életünk/helyzetünk igencsak hasonlít (ismét a folklórhoz fordulok) a gólya, a béka és a rák történetére. Amikor rátaláltak ama tele tarisznyára, úgy döntöttek, hogy együtt viszik. Csakhogy a gólya fölfele kezdte csapkodni a szárnyait, a béka csak szökdécselt, a rák pedig visszafele farolt. Nos, mostanság egy szó nem esik arról, hogy emberek, legalább most fogjunk össze, mondjuk meg minden erdélyi magyarnak, székelynek, csángónak, barcaságinak, Királyhágón inneni, túli, bánáti, szilágyságinak, hogy a népszámláláson vallják magukat magyarnak.

Vagyis húzzunk egyirányba.

Az írásra késztető röplap jelmondata, biztatója, valljuk magunkat székelynek a népszámláláson, alantas és aljas (ezért írom kis betűvel), mert arra késztet, hogy tagadjam meg magyarságomat, mert szégyentelenül idézi Petőfinek két, ide nem illő verssorát, és ezzel legitimizálni akarja alantas szándékát. Választásuk azonban melléfogás, mert feddő: „Csak nem fajult el még a székely vér!” Idézi azt a Petőfit, aki egyértelműen kijelentette, hogy „Ha nem születtem volna is magyarnak, akkor is e néphez állanék én.” (Élet vagy halál, 1848. szept. 30.) A másik idézett támasz pedig Márton Áron, akinek szavaival – „Önerejük tudatára kell ébresztenünk a ránk bízottakat” – arcpirulás nélkül egyenlőségjelet vonnak köztük és az erdélyi szellemi fenség között, mintha az Ő folytatói lennének, mellőzve azt a tényt, hogy a székely származású püspök az egész erdélyi magyarság és nemcsak védelmezője, képviselője volt égben és földön egyaránt.

Dr. Balázs Lajos

A szerző néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi docens

1 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport