Eltűnő lüdércek, fehér farkasok nyomában

Kiss Judit 2021. december 19., 18:41

A hagyományos népi hiedelemvilág immár évtizedek óta visszaszorulóban van, a társadalmi átalakulás és a mindenhová behatoló tömegkultúra következtében mára már közösségi szinten lényegében megszűntnek nyilvánítható – mondta Magyar Zoltán néprajzkutató. A budapesti Néprajztudományi Intézet tudományos főmunkatársát annak kapcsán kérdeztük, hogy frissen jelent meg négykötetes munkája, az Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus.

Eltűnő lüdércek, fehér farkasok nyomában
galéria
Magyar Zoltán: több erdélyi adatközlőm már-már alkotótársammá vagy pótnagyszülőmmé vált Fotó: Kurucz Árpád/Magyaridők.hu

– Nemrég látott napvilágot a munkája eredményeként a négykötetes, szinte kétezer oldalas Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus, amely ismertetője szerint „a nemzetközi folklorisztika eddigi legnagyobb szabású olyan monográfiája, amely típus- és motívumindex formájában, hatalmas adatbázis alapján mutatja be egy európai régió prózaepikai hagyományvilágának ezen szegmensét”. Hogyan tudná összefoglalni az erdélyi olvasók számára (is), milyen hiányt pótol a frissen megjelent, nagyszabású monográfia?

– Idestova bő száz éve készülnek a nemzetközi folklorisztikában olyan kézikönyvek, amelyek egy-egy nemzet, népcsoport vagy régió népköltészeti hagyományait (mesekincsét, balladahagyományát stb.) mutatják be nem szöveggyűjtemény, hanem a folklóralkotások szüzséit leíró és azt rendszerszerűen is láttató katalógusok formájában. Mára például a legtöbb európai nemzet elkészítette a maga népmese-katalógusát, de például a legalább oly változatos és nagy múltú mondáról alig születtek hasonló kötetek. A három éve megjelent könyvem, a 12 kötetes A magyar történeti mondák katalógusa az első a világon a maga nemében, és a sokáig csak „babonás történeteknek” nevezett hiedelemmondákról is mindössze néhány hasonló, lexikonszerű kézikönyv készült Európában.

Az Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus valóban hiánypótló mű, hiszen e négy kötetben az eddigi, többségében a hiedelmekre koncentráló tudományos vizsgálatok mellett végre láthatóvá válik e hagyományanyag epikus változatgazdagsága és népköltészeti jellege is.

Hiedelemtörténeteket eddig elsősorban a különféle mondagyűjteményekben lehetett olvasni egy-egy település vagy tájegység kapcsán. A sok szerteágazó információ immár egységben is szemlélhető. De ha csak a tündér-hagyománykörre, vagy netán az ördögszolga hiedelemalakjára kíváncsi az olvasó, lényegében mindenre rálelhet, amelyről az utóbbi két-háromszáz évben meséltek, beszéltek az erdélyi elődök.

– Ön Kiskőrösön született, szerteágazó szakmai munkája legnagyobbrészt Magyarországhoz kötődött, bár Romániában is végzett terepmunkát néprajzosként. Miért vállalta, hogy pont az erdélyi hiedelemvilágról ír ilyen hatalmas lélegzetű munkát?

– Megemlíthetem, hogy fél évet, még az 1990-es évek elején, a kolozsvári egyetem magyar és néprajz tanszékén voltam vendéghallgató, és egyetemi szakdolgozatomat is a moldvai csángók búcsújáró szokásairól írtam. Az egyetem elvégzését követően pedig lényegében máig is évente több hetet töltök néprajzi terepmunkával a keleti magyar nyelvterületen. Eleinte egy-egy néprajzi tájegység (Gyimes, Kalotaszeg, Szilágyság, Mezőség, Fehér megye stb.) mondahagyományát igyekeztem megörökíteni ama bizonyos 24. óra jegyében.

Mára elmondhatom, hogy alig van olyan magyarlakta település Erdélyben, ahol ne végeztem volna folklórgyűjtést az utóbbi húsz-huszonöt évben.

Sokáig elsősorban a népi történelmi emlékezet, a történeti mondák világa foglalkoztatott, ehhez gyűjtöttem elsősorban adatokat, de ha már úgyis ott voltam a terepen, minden olyan hagyományt is igyekeztem feljegyezni, amely az adott községben vagy vidéken még megörökíthető volt. Vagy éppen némi szerencsével sikerült rátalálnom olyan nagy tudású hagyományőrzőjére, aki annak a népköltészeti műfajnak volt specialistája. Gondolok itt elsősorban a megtalált utolsó erdélyi népi mesemondókra, de a tréfás elbeszélések specialistáira éppúgy, mint például balladaénekesekre.

A hiedelemmondák rendkívül színes hagyományvilága szinte predesztinált is arra, hogy egy önálló műben feldolgozzam, hiszen Erdély (és Partium) történetileg, földrajzilag, kultúrtörténetileg olyan országnyi méretű régió, amely önmagában is kompakt, teljes, és amelynek szájhagyományozott szellemi kultúráját az interetnikus hatások minden más nagytájnál élénkebben termékenyítették meg.

Fotó: kötetborító

– A kötet ismertetőjében az szerepel, hogy Erdély a magyar népi kultúra archaikus rétegét képviseli. Szokták mondani az erdélyi nyelvjárásokról is (a csángó nyelvjárásról kifejezetten), hogy még mindig őrzik az archaikus nyelvi elemeket, szókincset. Erdélyben a hiedelemvilág is hasonlóképpen őrző szerepű? Tovább marad(t) élő a hiedelemvilág a közösségek emlékezetében, tudatában, mint a magyar nyelvterület más régióiban?

– Erdély és Moldva valóban a magyar nyelvterület legarchaikusabb népi kultúrájú két nagytája, bár nyilván léteznek e tekintetben belső eltérések. Mivel a néprajzi gyűjtéseket a moldvai és a gyimesi csángók között kezdtem, mondhatni, nagyon magasra került a folklorisztikai kuriózumok és archaikumok keresése közben a mérce.

A gyimesi hiedelemvilága sokszínűsége, tematikai gazdagsága, az ezredfordulón még általánosan hitt hiedelmek szerepe olyasféle felfedezésélménnyel járt számomra (is), mint a táncházmozgalom elindítói számára a széki szokásrend vagy a mezőségi népzene.

De aztán más erdélyi tájegységekre is kiterjesztve e kutatásokat, szerencsére még szinte mindenhol felsejlett a még élő emlékezetből mindaz, amikben generációkkal előtte, akár évszázadokkal korábbra visszamenőleg is hittek, illetve melyekről meséltek. Természetesen a hajdani hiedelemvilág a kollektivizálás óta, a hagyományos paraszti életrend és faluközösség bomlásával, fokozatosan szorult vissza a peremterületekre, ezért is munkált bennem e tekintetben is a vonatkozó hagyományok megörökítésének az igénye.

– És általában véve a népi hiedelemvilág mennyire tekinthető ma is élőnek, illetve mennyiben beszélhetünk múlt időben róla?

– Mint utaltam rá, a hagyományos népi hiedelemvilág immár évtizedek óta visszaszorulóban van, sőt a gyökeres társadalmi átalakulás és a mindenhová behatoló tömegkultúra következtében mára már közösségi szinten lényegében megszűntnek nyilvánítható. Csak egyes, a hagyományos hiedelmekben az átlagnál mélyebben hívő emberek emlékezetéből rekonstruálható ma már az adott településen élők 19–20. századi hiedelemvilága. Ám ők is jellemzően olyan nagyon idős emberek, akik még a kollektivizálás előtt nőttek fel. Mint ahogyan a ballada, az eredetmagyarázó monda vagy az apokrif népi imádság már egy letűnt műfaj, ugyanúgy igaz ez a néhány évtizede még széleskörűen mesélt (és hitt) hiedelmek többségére is.

Ki mesél ma már a lüdércről? A 20. század derekán még szinte minden második embernek volt egy-egy ilyen története. A paraszti szarvasmarhatartás felszámolásával szinkronban szűntek meg a tejelvivésről (tejboszorkányokról) szóló hiedelemtörténetek is.

És a példák még sokáig lennének sorolhatók. Ugyanakkor azonban mindez nem jelenti azt, hogy a hiedelemmonda is már történeti műfaj lenne. Hiszen bár tematikailag rendkívül beszűkült, néhány témacsoportja a posztmodern korban is virul tovább, gondolok itt a visszajáró halott, a román pap, a rontás és igézet hiedelemkörére, melyekben esetenként még városi, többdiplomás emberek is hisznek. És olykor még új történettípusok is keletkezhetnek, utalhatok az angolszász kultúrkörből érkezett városi/modern mondák bizarr eseteire, netán az UFO-król szóló történetekre.

Fotó: Facebook/Magyar Zoltán

– A kötetek a hiedelemvilág olyan szegmenseiről szólnak, amelyek természetesen nemcsak a néprajzzal foglalkozó szakembereket, vagy a néprajz iránt fogékony olvasókat érdekelhetik, de mindenki izgalmasnak, érdekfeszítőnek találhatja. Ilyen a természetfeletti lényekhez, a (kísértet, ördög, lidérc, váltott gyerek), a természetfeletti tudással rendelkező emberekhez, a mágikus rítusokhoz, stb. kapcsolódó hiedelmek. Ha lehetséges volna kiemelni egyetlen erdélyi hiedelemelemet, amely Ön szerint a legmeglepőbb a mai ember számára, mi lenne az?

– Nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen e könyvemben 5274 olyan történettípust regisztráltam, amelyek mindegyike egy-egy szellemi univerzum, a mondaképződés szintjén fennmaradt eset. Hirtelenjében egy társtalan gyimesi történet jut az eszembe, amelyet 1996-ban egy ciherekpataki mesemondó mondott el nekem. E monda egy természetdémoni jegyeket magán viselő fehér farkasról szól, aki úgy ráijeszt az elbizakodott vadászra, hogy az többé nem mer kimenni még az erdőbe sem. Vagy még számomra is meglepő volt, hogy az ezredforduló körüli években Erdély középső és déli részein, Nagyenyed és Gyulafehérvár vidékén még mennyire élő volt a prikulics hiedelemköre. Szinte minden magyarlakta faluban beszámoltak olyan konkrét személyekről, akikről azt tartották, hogy holdtöltekor átváltozva járják a falut és támadják meg kutyaalakban az embereket.

– Mi jelentette ennek a hatalmas szakmai munkának a legnagyobb szépségét és legnagyobb nehézségét?

– Nehézségét nem igazán tapasztaltam. Persze, fiatal kutatóként még kevésbé törődik az ember úti viszontagságokkal vagy a mindennapi komfort hiányával. Az a tudat, hogy valami olyant sikerül feljegyeznem, amely a megkérdezett emberek halálával nemsokára végérvényesen a felejtés részévé válik, kárpótolt minden esetleges kényelmetlenségért. Ám igazából az emberi dimenzió volt e gyűjtőutak legnagyobb szépsége. Egyrészt, mert a hallottakat egyfajta időutazásként élhettem meg, másrészt szinte minden faluban találkoztam még olyan kivételes tudású, intelligenciájú és tehetségű parasztemberekkel, akiknek gesztusai, történetei, az általuk beszélt ízes tájnyelv részemmé, vagy legalábbis könyveim részévé váltak. Több ilyen jeles „adatközlőm” – újra és újra visszatérve hozzájuk – már-már alkotótársammá vagy pótnagyszülőmmé vált, mint például a nemrég elhunyt szilágysámsoni Szilágyi Ferenc, vagy a pálpataki mesemondó, Lakatos Károly. Vagy éppen öreg gyimesi barátom, Tankó Fülöp Gyugyu, akinek alakját és történetrepertoárját néprajzi egyéniségmonográfia és portréfilm formájában kívánom megörökíteni a közeljövőben.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport