Székely volt a magyar sportirodalom úttörője: Molnár Lajosra emlékezünk

Dobos László 2019. április 09., 15:50 utolsó módosítás: 2019. április 09., 18:37

Molnár Lajosra, a magyar atlétika első szakkönyvének szerkesztőjére, a sportág magyar nyelvű „bibliájának” megírójára emlékezünk. A csíkszeredai születésű Molnár Lajos életpályáját elsőként Boda Jenő testnevelő tanár kutatta.

Székely volt a magyar sportirodalom úttörője: Molnár Lajosra emlékezünk
galéria
Molnár Lajos sírköve a régi csíkszeredai temetőben Fotó: Boda Jenő

– Mikor került először kapcsolatba Molnár Lajos nevével?

– Az első lépések még 1989 előtt történtek, tanári fokozati vizsgára készülve azt a feladatot kaptam, hogy vessem papírra a csíki jégkorongsport történetét. Tivai Nagy Imre könyvében bukkantam rá egy érdekes írásra, amelyben említést tesz arról, hogy

Molnár Lajos pénzügyi szakember volt az első csíkszeredai, aki acél élű korcsolyát használt.

Akkoriban még nem volt lehetőségem kutatni magyarországi forrásokban. Sikerült a fokozati vizsgám, de továbbra is foglalkoztatott a téma, megtudtam ugyanis, hogy Molnár Lajos atlétikai szakkönyvet is írt.

1990 után már lehetett kutatni, a csíkszeredai múzeumban, illetve könyvtárban, levéltárban sikerült megtalálnom Molnár könyvét, kiderítettem, hol lakott Csíkszeredában, megtaláltam a síremlékét. Rendkívül termékeny családból származott, szülei orvosok voltak, ők alapították a csíkszeredai kórházat, de számos más érdekes dolog is kiderült Molnár Lajosról. Millérként volt ismert a család, Lajos is ezen a néven született, de 1870-ben Molnárra magyarosították. Csíkban járt iskolába, a somlyói gimnáziumban érettségizett, innen került majd fel Budapestre.

Alapítója volt Budapesten a MAC-nak, Kolozsváron a KAC-nak, és az atlétikát felpártolva, gróf Esterházy Miksa barátságát élvezve könyveket írtak közösen, a magyar sportirodalom első könyveit.

Már nincs egyenes ágú leszármazottja a Molnár családnak Csíkban.

– Hol volt Molnár Lajosék lakása, hova lehetne ma betájolni egykori házukat?

– Kutatásaim során a csíkszeredai Doczy családdal kerültem kapcsolatba, akik rokonok voltak Molnárékkal, és megtudtam, hogy a régi Kossuth Lajos utca közepe táján laktak. A ház kertje hátranyúlt a Somlyó patakáig. Molnár télen ott készített jégpályát, ott korcsolyáztak először.

Ez közel volt a későbbi Zsidó utcai jégpályához, ahol az 1930-as években lejátszották az első hokimeccseket Csíkszeredában.

– Bizonyára az Ön cikkei, feltárásai is hozzájárultak ahhoz, hogy a legújabb csíkszeredai műjégpálya, a sátortetős felvegye a Molnár Lajos nevet.

– Nem tudok arról, hogy előttem itt Székelyföldön valaki kutatta volna Molnár Lajos életútját, bizonyára Ráduly Róbert Kálmán polgármester – aki szintén kutatja a csíki hoki történetét – ötlete volt a névadás.

Boda Jenő a csíki jégkorongsport történetét kutatja Fotó: Tamás Attila

– Többször elolvasta Molnár Lajos könyveit. Mi fogta meg bennük?

– Szerénységére vall, hogy bár doktori címe volt, soha nem hivalkodott ezzel, és soha nem használta. Megérdemli hálánkat, tiszteletünket, mert

szavával, tollával egyaránt hírnevet szerzett az addig jórészt ismeretlen szabadtéri sportoknak, és egyben megvetette a sport tudományos irodalmának az alapját is.

Az 1879-ben megjelent 307 oldalas, tizenkét fejezetre osztott Athletikai gyakorlatok című szerzeménye tulajdonképpen egy szakkönyv a javából. A következő fejezeteket tartalmazza: ökölvívás, birkózás, gyaloglás, atlétikai gyakorlatok segédeszközökkel, idomítás vagy előkészítés (ma bemelegítés), gimnasztikai gyakorlatok, vívás, úszás, korcsolyázás, csónakázás, labdászat és különféle atlétikai gyakorlatok.

Érdekesen tárgyalja a gyaloglást, amelyet négy szakaszra oszt: járás, futás, akadályverseny és ugrás, az atlétikai gyakorlatok segédeszközökkel című fejezetben pedig buzogánygyakorlatok, súlyzó (ő még tornagolyónak is nevezi), súlyhajítás, kalapácsvetés, gerelyhajítás, bunkóhajítás, baltavetés, parittyázás kifejezésekkel is találkozunk.

A labdászatnak közel nyolcvan oldalt szentel, irodalmunkban itt találkozunk először a futballjáték szakszerű ismertetésével.

Molnár Lajos két könyve, az Athletika és az Athletikai gyakorlatok tökéletesen kiegészítette egymást, és különösen a 307 oldalas, 143 (!) fametszettel illusztrált Athletikai gyakorlatok döntően befolyásolta valamennyi sportág 19. századi magyarországi történetét. Mindkét mű könyvritkaságnak számít, a budapesti Nemzeti Múzeumban őrzik, a budapesti Testnevelési Egyetemen, az esztergomi prímási levéltárban, és tudomásom szerint megvan a Csíki Székely Múzeumban is.

Molnár Lajos portréja Fotó: Boda Jenő

Csíkban született a magyar sportirodalom úttörője (részlet Boda Jenő szakdolgozatából)

Molnár Lajosra, a magyar atlétika első szakkönyvének szerkesztőjére, a sportág magyar nyelvű „bibliájának” megírójára emlékezünk.

Csíkszereda szülötte határtalan szerénységével, kiváló munkaszeretetével és szakismeretével egyedülállót alkotott, ő az első magyar atlétikai művek szerzője, a magyar atlétikai irodalom megteremtője, s mint ilyen, ő vetette meg az alapját a sport tudományos irodalmának. Molnár Lajos 1857. május 24-én született Csíkszeredában.

Atyja vármegyei főorvos volt, s ugyanezt a tisztet töltötte be nagyatyja is. Neves író volt anyai ágon való nagyatyja, Kállay Ferenc hadbírókapitány, akit munkásságáért a Magyar Akadémia tagjává választott. Több testvére volt: József ügyvéd, majd neves országgyűlési képviselő, másik fivére, Károly, kórházi főorvos volt Csíkszeredában, László dr. csíkszentmártoni ügyvéd és Lőrinc, aki Alsócsernátonban élt. Három leánytestvére, Ilka, Lotty és Mari mint fiatalasszonyok haltak el.

Molnár Lajos a gimnázium nyolc osztályát Csíksomlyón végezte. Alig múlt 17 éves, amikor érettségi vizsgát tett, s utána a pesti egyetemen a jogra iratkozott, de a családi hagyományoknak megfelelően ő is író akart lenni. Vágya hamarabb beteljesült, mint ahogy azt remélte volna: már ősszel bejutott a pesti Reform című napilap szerkesztőségébe. Kissé hihetetlennek tűnik, hogy egy tizennyolcadik életévében lévő gyerekember az ország egyik legrangosabb lapjához kerülhetett. De volt, aki az útját egyengesse, ugyanis atyai nagybátyja, Molnár György országosan ismert színész volt, jó ideig a budai Népszínház igazgatója, 1870-ben pedig a Nemzeti Színházhoz szerződött rendezőnek. Ilyen minőségében megkérte barátját, Rákosi Jenőt, aki alapítója és mindvégig szerkesztője volt a Reformnak, hogy helyezze el a lapnál unokaöccsét.

Molnár Lajos nagy lendülettel fog bele a munkába. Négy hét sem telik el, s már előadást tart az egyetemi hallgatók részére, és rövidesen lelkes cikkben ismerteti gróf Esterházy Miksa életét, a külföldi sporttal való kapcsolatait és hazai terveit. Molnár boldogan említi cikkében egy hamarosan sorra kerülő klub megalakulását és az ez iránt tanúsított érdeklődést. 1875. április 8-án a Nemzeti Lovardában megtartották az alakulógyűlést, és ezen a grófot elnökké választják, Molnár pedig bekerül a 18 tagú igazgatóválasztmányba. Nagy megtiszteltetés ez a fiatal csíkszeredai újságírónak.
Az atlétika kezdetét Magyarországon a Magyar Athletikai Club (MAC) megalakulásától szokás számítani. Az új egylet tervbe veszi, hogy az atlétikát országszerte megkedvelteti. Legelőször az erdélyi végekre gondolnak. Felkérik Molnárt, menjen le szűkebb hazájába, s próbáljon az atlétikának is polgárjogot szerezni.

A kolozsvári Kelet c. lap Athléták a Királyhágón innen című cikkében örömmel jelenti Molnár jövetelét, aki 1875. július 27-én megérkezik Kolozsvárra, majd július 28-án du. 5 órakor megtartja előadását a Városháza tanácstermében. Az alakulógyűlést őszre, a lóversenyek idejére tervezték, s az egyletnek a Kolozsvári Athletikai Club (KAC) nevet szánták. Sajnos a klub tulajdonképpeni megjelenése eltolódik 1883 őszére.

Molnár összegyűjti az atlétika széles körben való megismertetése céljából készült írásait, kiegészíti újabb fejezetekkel, megírja klubja alapításának történetét, az első viadal részletes lefolyását, a klub alap- és viadalszabályait, és az egészet megjelenteti egy kötetben, Athlétika címmel. Molnár Lajos e művében mélyrehatóan tárgyalja az atlétikát történelmi, bölcsészeti és műszaki szempontból. „Jóravaló mű jelent meg, amely hazánkban rövid idő óta oly melegen felkarolt athlétikai sportnak mintegy kézikönyve és első irodalmi terméke” (Nagyvilág, 1875. december 19-ei szám).

Molnár Lajos e mű megjelenése után újabb könyv megírására szánja el magát, s míg az első úgymond bölcselkedő vitairat az atlétikai sport megismertetése és népszerűsítése érdekében, addig az 1879-ben megjelent Athlétikai gyakorlatok már szakkönyv a javából. Művének végét szűkebb hazájában, Csíkszeredában írta meg, mert időközben befejezte tanulmányait és a kormány Csíkszeredába helyezte ki az adóhivatalhoz.

Molnár Lajos legnagyobb műve az 1879-ben megjelent, 307 oldalas, tizenkét fejezetre osztott Athletikai gyakorlatok Fotó: Boda Jenő

Molnár túlzott egyszerűségéről és szerénységéről vall az a tény, hogy már a címlapon a szerzőség a következőképpen van megjelölve: „Gr. Esterházy Miksa (Viator) cikkeivel bővítve összeállította Molnár Lajos”. Az előszóban több helyen utal is a közös munkára. Megemlíti, hogy már első műve, az Athletika megírására gróf Esterházy ösztönözte. Az Athletikai gyakorlatokról pedig ily módon vélekedik: „A második könyv, alig mondhatnám, hogy az én érdemem. Az érdem belőle részemre legfeljebb csak a fáradtság, mellyel e munka összeállítása járt.” Mint azt tehát Molnár is lojálisan beismeri, a könyv kettőjük közös munkája.

Időzzünk el egy keveset Molnár Lajos személyiségénél! Neves, tekintélyes család gyermeke volt, választékosan öltözködött, hosszabb időt töltött a fővárosban, és sok előkelő barátja volt ott fenn. Jó megjelenésű, szép szál ember volt, ügyes, kellemes társalgó. Nem volt titok, hogy szép jövő vár reá pályáján, így aztán érthető, hogy szívesen látták mindenütt. Állandó alakja volt az akkoriban Erdélyben divatos Kalikó-estélyeknek, amelyeken kartonruhás tündérek utolérhetetlen bájjal lejtették a csárdást és a Gentry-keringőt.

Molnár Lajost mindenki kedvelte, szerette. Tivai Nagy Imre Cirkálások szeredai emlékeimből (Csíkszereda, 1925) című könyvében a következőképpen emlékszik meg róla: „Szeredában a legelső korcsolyázó Molnár Lajos (pénzügyigazgató) volt, aki a saját telkén átfolyó patak vizével jeget csinált, s ott legelőbb egyedül korcsolyázgatott a '70-es években.” Mindamellett hivatalát komolyan vette, és feljebbvalói mindenkor elismeréssel beszéltek róla. Sajnos egészségi állapota korán megromlik és egyre rosszabbá válik. 1897-ben a pénzügyminiszter áthelyezte Székelyudvarhelyre, Csík és Udvarhely vármegyék pénzügyi igazgatójává nevezték ki – pénzügyi-tanácsosi ranggal. Udvarhelyről a maga fogatán járt át Csíkszeredába, a közigazgatási bizottsági ülésekre. 1903-ban nőül vette unokanővérét,

Molnár Flórát, aki odaadóan ápolta, de már csak enyhíteni tudta szenvedését.
1905. június 8-án ébredt fel utoljára, este 10 órakor megváltotta a halál gyötrelmes szenvedéseitől. Ő is a csíkszeredai (régi) temetőben nyugszik, ahol szeretett atyja, akinek ő állíttatott emlékoszlopot a következő felirattal: „Állíttatta e sírkövet egyetlen szintén a sír szélén álló fia, Molnár Lajos és az elhunytak unokái”.

„Könyvének tiszta jövedelmét – írja – alig ajánlhatnám föl nemzetiesebb célra, mint a Székelyegylet alaptőkéje javára. Nemcsak fenyvesek övezte kis hazám iránti szeretetemnek, de a magyar faj védbástyáját képező székely nemzetnek századokon át szűzi tisztaságban megőrzött férfias erényei iránt táplált vonzalmamnak is akartam ezáltal szerény kifejezést adni! Írtam az Olt mentén Csík-Szeredában, 1879-ik év augusztus havában.”

Molnár Lajosról írták

A magyar sporttörténet nem vitatja gróf Esterházy Miksa (1837–1883) érdemeit. A Viator néven írt gróf az első atlétikai klub, a Magyar Athletikai Club (MAC) megalapítója. A magyar atlétika kezdeteinél Esterházy mellett gyakran feltűnt egy másik név is, Molnár Lajosé. A „nemes gróf” hű szövetségest, fegyverhordozót talált az 1857. május 24-én Csíkszeredában született és 1905. június 9-én Székelyudvarhelyen elhunyt fiatalemberben. Esterházy bizalmas embere, a klubszervező-szakíró Molnár Lajos az Athletikai gyakorlatokkal sporttörténeti jelentőségű életútja csúcsára érkezett, 1874-től 1879-ig tartó irodalmi pályafutásával nagymértékben hozzájárult a modern magyarországi sporttörténet megalapításához – írta róla Kozák Péter magyar sporttörténész 1993-ban.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport