Roma–magyar viszony Erdélyben: hibák és lehetőségek tárháza a magyar jövőkép tükrében

Páva Adorján 2023. március 16., 18:19

Kulcsfontosságú az erdélyi magyarság jövője, számarányának alakulása szempontjából, hogy mi lesz, „mit kezdünk” a magyar anyanyelvű romákkal, akik (nyelvi) közösségünk jelentős hányadát teszik ki. Kiss Tamás szociológust, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársát a mai magyar–cigány viszonyról, partiumi és székelyföldi sajátosságokról, végletekről, kettős identitásról faggattuk interjúnkban. A beszélgetésből kiderül, mit tehetne a magyar elit azért, hogy a magyar intézményrendszer vonzáskörében maradjanak az alá-fölé rendeltségi viszonyt egyre inkább elutasító romák. Arról is szó esik, miért lenne jobb, ha a magyarság a jövőben származási közösség helyett inkább nyelvi közösségként határozná meg magát, „kifelé és befelé” egyaránt.

Roma–magyar viszony Erdélyben: hibák és lehetőségek tárháza a magyar jövőkép tükrében
galéria
Kiss Tamás: ha egy nyelvi közösségről beszélünk, a belépés szabályai meghatározhatók: aki megtanul magyarul, és hajlandó, akarja használni a magyar nyelvet, akkor az tagja lehet a közösségnek Fotó: Székelyhon Tv

– A romániai magyarság, a magyarul beszélő romániaiak jövőbeni számaránya tekintetében messze nem elhanyagolható, hogyan képzeli el a közös jövőt az erdélyi magyar társadalom a magyar anyanyelvű romákkal. Hiszen – mint egy korábbi interjúnkban érintőlegesen már jelezte – a romániai magyar nyelvi közösség 8-9 százaléka roma, a magyar oktatási intézményrendszerben ezeknek a roma származású diákoknak az aránya még magasabb, 15-16 százalékos. Mi a jelenlegi kiindulópont: hogyan írható le általánosságban a magyar–roma viszony ma Erdélyben?

– Általánosságban azt lehet elmondani, hogy a romák és a nem romák közötti viszonyrendszert, akár a Székelyföld, akár a Partium vonatkozásában, rangsorolt csoportrendszerként, közérthetőbben etnikai kasztrendszerként határozhatjuk meg.

Ez azt jelenti, hogy egy meglehetősen merev alá-fölé rendeltség van a két csoport között.

Ennek egyik jellemzője, hogy a társadalmi státus és az etnikum egybeesik. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek gazdag romák, hanem hogy a presztízshierarchia a két csoport között meglehetősen egyértelmű, ezt bizonyos értelemben interiorizálják maguk a romák is. Tehát hogy Erdélyben, Székelyföldön cigánynak, romának lenni egy társadalmi stigma. Ami például nem mondható el a román–magyar viszonyban, mert ebben egyrészt nem egyértelmű a presztízshierarchia, másrészt ha egy hétköznapi beszélgetésben azt mondod, hogy magyar, a beszélgetőpartnered nem fog egyből egy marginális státusra asszociálni. Tehát a társadalmi státus, megbecsültség és az etnikum egybeesik; marginális, alacsony presztízsű csoport ebben a rangsorolt csoportrendszerben a roma.

Szomorú kilátások. A jelenlegi állapotok között egyre több magyar anyanyelvű romának lesz elege az alá-fölé rendeltségi viszonyból Fotó: Veres Nándor

Másik ilyen jellemző az, hogy a magyar elitek úgymond kisajátítják a nyilvános reprezentációt.

Egyrészt a politikai reprezentációt: különböző klienteláris szavazási technikákkal leszavaztatja az RMDSZ székelyföldi falvakban a romákat, de valójában utóbbiaknak nincsen politikai képviseletük, nincsenek a magyar politikai pártok soraiban roma tisztségviselők, érdekeiket nem veszik számításba. Ez azt is jelenti, hogy a nyilvános reprezentációban sem jelennek meg. Gondoljunk például a népszámlálásra. Van egy úgymond meg nem számolási konszenzus: merthogy a Székelyföldet a magyar elitek úgy reprezentálják, úgy akarják reprezentálni, hogy az egy etnikailag homogén vidék. Tehát ha a Székelyföldre vonatkozó kulcsreprezentációkra gondolunk, hogyan is képzeljük el, az irodalom vagy a magaskultúra egyéb termékei hogyan képzelik el, abban abszolút nem jelenik meg, hogy az ott élők tíz százaléka roma. Ez azt is jelenti, hogy éppen ezért a romák elég nehezen tudják otthon érezni magukat, nehezen tudnak szülőföld vagy haza kapcsolatot teremteni ezekkel a tájakkal.

Egy következő jellemző, hogy nagyon kevés azon intézmények száma, amelyeket a romák tudnak kontrollálni, vagy befolyásuk lenne működésükre.

Kapcsolódnak az RMDSZ-hez, merthogy rá szavaznak, de valójában nincs képviseletük. Kapcsolódnak a magyar iskolákhoz olyan értelemben is, hogy nélkülük nehéz lenne fenntartani őket, de az oktatási folyamatokra abszolút nincs ráhatásuk. Közben az, hogy magyar iskolába járnak, gyakorlatilag szegregált iskolát jelent, ami sokkal rosszabb színvonalú is. Ugyanúgy az önkormányzatok működésére sincs ráhatásuk.

Élet egy csíksomlyói konténerlakásban Fotó: Veres Nándor

Tehát ez a rangsorolt csoportrendszer azt is jelenti, hogy nem romák által dominált intézményeket kell használjanak. Ez eléggé éles ellentétben áll mondjuk azzal a helyzettel, ami a magyarokat jellemzi, akiknek bár nincsen autonómiájuk, nincs formális hatalommegosztás, mégis van egy elég komoly, robusztus intézményrendszerük.

Szintén elmondható ebben a rangsorolt csoportrendszerben: az, hogy a romák léteznek, nem a belső szolidaritás elve, nem az ezt újratermelő intézmények okozzák, hanem nagyon nagy mértékben egyszerűen a többség kizárása.

Nagyon sok romának van magyar identitása, vagy az is, csakhogy folyamatosan ott vannak azok a nem roma magyarok, akik figyelmeztetik őket, hogy ők nem magyarok. Tehát ők ettől romák nagyon sok esetben.

Ez a rangsorolt csoportrendszer jellemzi a romák és nem romák viszonyát, amely amúgy felbomlófélben van, mégpedig azért, mert nagyon sok roma az utóbbi időben egyre kevésbé tolerálja ezt az alávetettséget,

ami a külföldi vendégunkával magyarázható, illetve mégiscsak terjed az egyenlőségre, emberi jogokra apelláló diskurzus Székelyföldön, Erdélyben is. Illetve azok a gazdasági cserekapcsolatok, amire ez a rendszer rá tudott épülni – például napszámos-, patrónus-kliens viszony –, leépülőben vannak.

– Mekkora lélekszámúra tehető a magyar anyanyelvű romák közössége, hogyan alakult a számuk mondjuk a két legutóbbi népszámlálás között?

– A népszámlálás nem mérvadó e tekintetben. Azt lehet mondani, hogy olyan 100–110 ezer, magyarul beszélő roma lehet Erdélyben, miközben a mostani népszámlálás szerint 32 ezer magyar anyanyelvű románk van.

Ez azt jelenti, hogy a magyar anyanyelvű romák mintegy harmada vallotta magát roma nemzetiségűnek, tehát a nagy többség magyarnak vallotta magát.

Főleg Székelyföldön: Hargita megyében becslésem szerint olyan 16 százalék, aki cigány identitást vállalt, Kovászna megyében még kevesebb, olyan 11 százalék. A Partiumban nagyobb ez az arány: Bihar megyében a többség, 50-55 százalék romának vallotta magát, Szatmárban 40. De összességében olyan egyharmad-kétharmad az arány.

Nyomortanyák Marosvásárhelyen Fotó: Haáz Vince

– Ebből a szempontból egyértelmű különbség tapasztalható a két tömbmagyar régió között. Más tekintetben is érzékelhető eltérés? Esetleg egyik régióban valamivel nyitottabb, elfogadóbb, együttműködőbb a magyar többség, mint a másikban?

– Én azt mondanám, talán nagyobbak a különbségek a Székelyföldön belül, amely esetében nem beszélhetünk egységes vidékről.

Ahol a legkiélezettebb a romák és a magyarok közötti viszonyrendszer, ahol legnagyobb a társadalmi távolság, az Székelyföld keleti része, tehát Csíkszék, Gyergyószék.

Egyrészt ott sok az úgynevezett hagyományos, sátoros cigány, akik magyarul beszélnek (az utóbbi időben, az elmúlt években is tapasztalható volt egy nagy térhódítása a magyar nyelvnek, ők például nemrég még cigány nyelven beszéltek). Ebben a régióban az elmúlt harminc évben olyan 15-20 erőszakos etnikai konfliktus történt: Kászonfeltízzel kezdődött 1990-ben, utoljára pedig 2017-ben Gyergyószentmiklóson gyújtottak fel romatelepet, köztük pedig volt még vagy 15 ilyen erőszakos konfliktus a régióban. Gyergyói falvakból nagyon sok cigányt egyszerűen elüldöztek, őket leginkább Maroshévízen találhatjuk meg – találkoztunk itt kutatásaink során Gyergyóditróból, Csomafalváról, Alfaluból vagy Gyergyószentmiklósról oda menekült cigányokkal.

Gyergyószentmiklósi utcakép Fotó: Beliczay László

Ez az egyik végpont. A másik végpont Udvarhelyszék, Keresztúr környéke vagy a Sóvidék, ahol sokkal kisebbek a társadalmi távolságok, sok településen gyakoribbakká váltak a vegyes házasságok, van egy egyértelmű integrációs, vagy nevezhetjük asszimilációs mozgásnak is, egyértelműen magyarosodnak a romák.

A Partium is inkább ehhez a széléhez áll közelebb, tehát nem a Csíkban és Gyergyóban jellemző, nagyon vad, nagy társadalmi távolságokat mutató viszonyrendszerhez. A Partium talán középen van, inkább az udvarhelyihez közelebb. Tehát nem Székelyföld és a Partium között vannak nagy különbségek, hanem Székelyföldön fedezhető fel mind a két végpont.

– Mennyire identitásmeghatározó tényező a magyar a romák esetében, hogyan él együtt bennük a magyar és a roma identitás? A magyar cigányok ragaszkodnak magyarságukhoz?

– Nem egységes a magyarul beszélő roma társadalom sem. Vannak olyan magyar cigányok – és ők vannak többségben –, akik esetében ez a fajta társadalmi kizárás az, ami folyamatosan „újratermeli” a cigányságot. Vannak olyan roma tapasztalatok, amelyekből már szolidaritás is születik. Tehát ők nyilvánvalóan romák, de magyarok is közben: kettős identitás jellemzi őket.

Ám ennek a kettős identitásnak a magyar részét nem mindig tudják megélni szabadon. Merthogy nem fogadja el a nem roma többség, hogy ők is a közösségnek a részei. A magyar anyanyelvű cigányságnak ez a nagyobbik része.

A marosvásárhelyi Hidegvölgy Fotó: Haáz Vince

Emellett vannak olyan cigány csoportok, amelyek esetében van egyfajta identitásdiskurzus, csoportideológia, elképzelés arról, hogy mit jelent autentikus, hagyományos módon cigánynak lenni. Gondolok itt a gáborokra, sátoros közösségekre, ahol belső intézményeik is vannak arra, hogyan húzzák meg a többséggel szembeni etnikai határt. Például az endogámia, a vegyes házasságok elkerülésére való törekvés ilyen. Vagy a krisznek, a cigánytörvénynek különböző maradványai is működnek. Ezekben a közösségekben ez a csoportideológia nem a teljes cigányságra vonatkozik, hanem inkább egy-egy klánra.

Az is kontextuálisan változik, hogy mikor tekinti magát valaki magyarnak, és mikor cigánynak.

Egy olyan helyzetben, amikor ő csak magyar nyelven beszél – meg merném kockáztatni, hogy a romák nagy többsége ebben a helyzetben van, akár a Partiumban, akár Székelyföldön –, és mondjuk a hivatalos intézményekkel, a román többséggel való kommunikációban ugyanolyan hátrányok érik őket, mint a nem roma magyarokat, akkor nyilvánvalóan magyarnak érzik magukat. És akkor a nyelvi identitás kerül előtérbe. De akkor viszont, amikor a magyar közösségen belül valaki lecigányozza őket, akkor nyilvánvalóan nem tudják magyarnak érezni magukat. Kontextusa válogatja, de a magyar anyanyelvű romák többségének van valamifajta magyar identitástudata, vagy magyar identitástudata is.

Fotó: Haáz Vince

– Körükben is tapasztalható egyfajta elrománosodás?

– A két nagy magyar nyelvű cigány tömbben nem tapasztalható elrománosodás. De mit értünk elrománosodás alatt?

Nyelvi értelemben semmiképpen nem, mert talán az erdélyi magyarságból ők tudnak a legkevésbé románul.

Ilyen szempontból nehéz elrománosodásról beszélni. Vannak olyan intézmények, amelyek nem feltétlenül ehhez a magyar intézményes világhoz kapcsolódnak: ha azok „terjedni” kezdenek körükben, akkor ez a magyar intézményrendszerről való leválást eredményezheti. Elsősorban a pünkösdista egyházra gondolok, amelynek van magyar gyülekezeti szövetsége is, de sokszor nem ezen keresztül kapcsolódnak be. Ezt értelmezhetjük egyfajta eltávolodásként.

Fotó: Haáz Vince

Közben például oktatás szintjén különböző variánsok képzelhetők el. Például a Partiumban, Szatmár megyében vannak olyan esetek, hogy a magyarok mennek át román osztályokba, nem a roma magyar gyerekek, és akkor a szegregált roma oktatásnak a helyszínévé a magyar oktatás válik. De hallottam olyan Maros megyei esetről is, ami ennek az ellenkezője. Tehát a szegregáció úgy valósult meg, hogy indítottak román osztályt a romáknak, és a magyarok maradtak a magyar osztályban. Nehezen tudom elképzelni, hogy a romák kezdeményeznék azt, hogy román nyelvű osztály induljon, abban az esetben, ha ők magyar anyanyelvűek.

Fotó: Haáz Vince

– Nehezebb magyar anyanyelvű romaként élni, boldogulni Romániában, mint román anyanyelvű cigányként?

– Egyértelműen igen. Ennek materiális, jól látható, mérhető következményei vannak. Van egy ilyen – csúnya idegen szóval – interszekcionális kizárás, diszkrimináció: ez azt jelenti, hogy őket magyarként és romaként is hátrány éri.

Kimutatható, hogy rosszabb állapotban vannak a magyar anyanyelvű romák által lakott telepek:

rosszabb a közösségi, illetve az egyéni lakhatási infrastruktúra, zsúfoltabban laknak, rosszabb a formális munkaerőpiaci integráció. Sok mutatóban rosszabb helyzetben vannak, mint az amúgy sem kedvező helyzetben lévő roma átlag, ez abszolút kimutatható, tényszerű.

Foglalkozások a Galambfalva községhez tartozó „Vadgalambfalván” Fotó: Barabás Ákos

– Milyen mértékben foglalkozott a közelmúltban az erdélyi magyar politikai elit a magyarul beszélő romák integrációjával, illetve mit kellene tennie ez irányban, milyen eszközök állhatnak rendelkezésére? Mivel lehet megtartani a romákat a magyar intézményrendszer vonzáskörében?

– Legalábbis gondolkodás, közpolitikai fantázia szintjén, az utóbbi időben mindenképpen tapasztalható egyfajta nyitás. Ha a magyarországi nemzetpolitikát nézzük, akkor van erről egyfajta gondolkodás, de ez az itteni politika esetében is érzékelhető. Ez azonban még nem jelent meg konkrét közpolitikai cselekvés szintjén. Érzékelhető, hogy értik ezt a problémát, és remélhetőleg lépni is fognak ebbe az irányba.

Hogyha roma inklúzióról beszélünk, akkor a magyar anyanyelvű romák esetében az a sajátos helyzet, hogy kétfajta viszonyrendszerben képzelhető el. Egyrészt léteznek olyan intézményes szférák, amelyek úgymond etnikumfüggetlenek, tehát ahol megvalósulhat a romák egyenlő társadalmi részvétele: ha infrastrukturális fejlesztésekre, egészségügyi ellátásban való részesülésre gondolunk, ezek etnikumfüggetlen dolgok, ezeket az országos romániai közpolitikák keretén belül lehet szabályozni. A magyar eliteknek nyilván, főleg Székelyföldön, ezekre is lehet ráhatása, hiszen kormányzati tényező az RMDSZ. De a magyar intézményrendszeren belüli integrációra, egyenlő társadalmi részvételre közvetlen befolyása van. Ezt kell megvalósítani.

Fotó: Barabás Ákos

Tehát ha az RMDSZ-re szavaznak a romák, akkor legyenek roma képviselők is az RMDSZ-ben, legyen valamiféle reális érdekérvényesítési képességük az RMDSZ-en belül a partiumi vagy székelyföldi roma eliteknek. Ha magyar iskolába járnak a romák, akkor ez lehetőleg ne szegregált oktatást jelentsen,

ha pedig bizonyos oktatási helyszíneken roma többség van, akkor legalább az ne legyen, hogy alacsonyabb szintű oktatásban részesülnek. Ezt nyilván folyamatosan monitorozni kell. Mert jól beazonosítható, hogy ezeken a helyszíneken rosszabb az oktatási infrastruktúra.

Ugyanígy az egyházak esetében is. Mert vagy a magyar történelmi egyházakhoz tartoznak a romák, vagy pedig magyar nyelvű neoprotestáns gyülekezetekhez.

Ez a történelmi egyházakat tekintve nagyon kevés esetben jelenti azt, hogy ténylegesen részei társadalmi vagy lelkiségi értelemben az adott közösségnek. Tehát ebben a tekintetben is változtatni kellene, a romák felé fordulni.

Vannak e téren is biztató jelek, például a katolikus egyház Alcsíkban cigánypasztorációt működtet, tehát ez egy jó kezdet, de nagyon távol állnak a történelmi egyházak attól, hogy tényleg komoly lépéseket tegyenek ez irányban.

Kalányos Ottó, az alcsíki cigánypasztoráció vezetője Fotó: Onodi Henrietta

Ugyanígy a kulturális elismerések is egy magyar intézményes szférán keresztül kellene megtörténjenek. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az 1990-es marosvásárhelyi események marosszentgyörgyi emlékművén kívül egyetlen más roma vonatkozású köztéri emlékhely sincs szerintem. De a roma holokausztról való gondolkodás, beszéd sem indult meg. Pedig ez nem arról szól, hogy mondjuk egy európai emlékezetpolitikai konszenzusnak akarnánk megfelelni. Hanem különböző levéltári anyagok bizonyítják, hogy 1944-ben elkezdődött a romák összeírása, és voltak tervek az Erdélyen belüli koncentrációs táborok létesítésére.

A marosszentgyörgyi emlékmű Fotó: Haáz Vince

Nagyon jó lenne, ha ezek megjelennének az erdélyi magyar emlékezetpolitikában. Vagy egész nyugodtan lehetne a magyar nyelv és irodalom tankönyvben roma szerzőket is tanítani, hogy a roma tapasztalat ilyen formában megjelenjen. Ez a fajta kulturális elismerés egyfajta otthonosság-, szülőföldérzetet tudna kialakítani az erdélyi romák vonatkozásában Erdéllyel kapcsolatban, ez kellene ahhoz, hogy otthon érezzék magukat köztünk, erdélyi magyarok között.

A vallási, az oktatási, a kulturális elismerés, illetve a politikai érdekképviselet – ezek olyan dimenziói a társadalmi részvételnek, amelyek magyar intézményeken keresztül valósulhatnának meg.

Merre tereljük őket? A magyar intézményrendszer egyik alappillére az oktatás, amely jelenleg rosszabb minőségű a roma többségű környezetben Fotó: Barabás Ákos

– Nyugati példákból kiindulva, látja-e esélyét annak, hogy az egyre fogyatkozó romániai magyarság idővel hajlandó legyen származási közösség helyett már inkább nyelvi közösségként meghatározni magát? Tehát olyan közösségként, amelynek teljes jogú tagja lehet a magyarul beszélő roma, vagy akár a magyarul tanuló-beszélő ázsiai bevándorló is?

– Nyelvi és kulturális közösségként, igen. Hát ez nem egy egyszerű történet, de én hiszek abban, hogy középtávon elvihető ebbe az irányba az erdélyi magyarok önreprezentációja. Ennek több síkon is nagyon nagy jelentősége lenne.

Én azt gondolom, hogy nemzetközi síkon, a kifele való kommunikációban, a nemzetközi arénában történő kisebbségijog-érvényesítésben van egy zsákutca, amibe a magyar szervezetek kerültek. Ez többek között annak köszönhető, hogy származási alapon, őshonos kisebbségként próbálják meghatározni saját magukat.

Halottak napja Abásfalván Fotó: Beliczay László

Közben a különböző nyugat-európai kisebbségek, amelyeknek akár autonómiaformáik is vannak – ha a dél-tiroli németekre, a finnországi svédekre vagy akár a katalánokra gondolunk –, ők nem így, hanem nyelvi közösségként határozzák meg magukat, egyáltalán nem beszélnek etnikumról.

Az etnikum nem egy jó hívószó a kisebbségi jogérvényesítésben, a különböző nemzetközi diskurzusokban. Nyelvi asszimetriákról, illetve különböző nyelveket beszélők közötti asszimetriáról, nyelvi diszkriminációról lenne érdemes beszélni kifele.

A székelyudvarhelyi Budvár negyed egyik tömbháza Fotó: Barabás Ákos

Szerintem román vonatkozásban is sokkal jobban kommunikálható, hogy a nyelvi asszimetriából milyen hátrányok és milyen diszkriminációs helyzetek származnak, mint az a nyelvezet, amely révén most folyik a beszéd a magyarok sérelmeiről. Ez az egyik dolog: a kifelé való kommunikáció.

De szerintem befele is lényeges lenne ez a váltás, mert teljesen másképp kezelhető a romaprobléma is, a romaintegráció, -inklúzió, ha majd arról beszélünk egy napon, hogy milyen oktatási stratégiával lehet nyelvileg közelíteni a magyar közösséghez adott esetben Székelyföldön például a bevándorló hátterű embereket.

Sokkal jobban kezelhető, elgondolható, ha egy nyelvi közösségről beszélünk, amely esetében a belépés szabályai meghatározhatók: aki megtanul magyarul, és hajlandó, akarja használni a magyar nyelvet, akkor az tagja lehet a közösségnek. Miközben ha egy etnikai származású közösségről beszélünk, akkor ez a dolog sokkal kevésbé elgondolható, gondolatilag is egy elég obskúrus dologgá válik. Tehát ezt a kifele való kommunikációban, és a belső reprezentációban, magunkról való gondolkodásban is nagyon lényeges dolognak tartom.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport