Méltók maradnának a székely előnévhez

Szucher Ervin 2014. július 12., 16:04

„Kocsárd méltán viselheti székely előnevét” – állapította meg másfél évszázaddal ezelőtt Orbán Balázs az Ara­nyosszékről írott könyvében a hetedik székely szék egyik legmagyarabbnak számító helységéről, ahol akkoriban mindössze „néhány elszékelyesedett oláh család” lakott. Mára az etnikai arányok felborultak, ám az itteni református lakosság ma is a székelység „szebb fajához” tartozik, ahogy a legnagyobb székely is látta.

Méltók maradnának a székely előnévhez
galéria

A három megye – Maros, Kolozs és Fehér – találkozásánál fekvő Székelykocsárdot és a tőle három kilométerre található Székelyföldvárt 460, illetve 35 magyar lakja. Aki a megmaradás keskeny útját választotta, az a Székelyföld peremén is képes magyarként létezni.

A házak gazdát, a családok nemzetiséget váltanak

A székelykocsárdi magyarság nem roppant össze a trianoni békediktátum után sem. Bár az agrárreform következtében földjeinek jelentős részét elveszítette, Szabó Gergely helyi lelkész szerint a református egyház a két világháború között a fénykorát élte. Felekezeti oktatás, fiú-, lány- és nőszövetség, vasárnapi iskola, többszörösen kitüntetett vegyes kórus működött az akkor még 78 százalékban magyarok által lakott faluban. A gyülekezet számbeli és anyagi leépülése a kommunista rendszer évtizedei alatt következett be. Szabó tiszteletes 1976-tól errefelé csaknem 98 olyan házat számolt össze, amelzeket valamikor magyar családok laktak, de ma már román a gazdájuk. 

A lelkész statisztikái között ugyan­akkor 28 vegyes házasság szerepel. „Elvétve még előfordul, hogy a másik fél is átáll reformátusnak, sőt gyermekét is annak kereszteli, aki később, ünnepekkor a szeretetcsomagot ugyan örömmel átveszi, de verset már nem mond. Az ilyen gyermekből magyar ember biztos nem lesz” – állapítja meg keserű szájízzel Szabó Gergely. Földvári lelkészkollégája, Kónya Gerő viszont azt tapasztalta, hogy a kettős állampolgárság némileg megmozgatta a magyarságtudatot azokban, akik rég elfelejtettek, vagy nem is akartak magyarként élni. A beolvadás viszont így is megfékezhetetlen.

A magyarság sorsáért felelősséget érző és vállaló személyek azt is fájlalják, hogy míg a 80-as évekig a cigányok magyar elemibe járatták gyermekeiket, ma már alig akarnak megszólalni magyarul. „A feleségem, aki magyar szakos tanárnőként dolgozta le az életét, sokszor kikészülve tért haza, hisz ez az apuka is, az az anyuka is azt mondta: azért íratta magyar csemetéjét román osztályba, mert ott egy tantárggyal kevesebbet kell tanulni! Ez a visszatérő motívum” – mondja Babos Dezső református gondnok. Az RMDSZ kocsárdi elnökének, Csegezi Zsuzsának jobb tapasztalatai vannak. Mint mondja, a magyar osztályba járó fiainak az osztálytársai egytől egyig vegyes házasságból származó gyerekek.

Korrekt etnikai viszony román dominanciával

Babos Dezső gondnok öt mandátumon keresztül volt önkormányzati képviselő. A tizenegy fős kocsárdi testületben az elején még három, ma már csak két magyar tevékenykedik. „Még így is sokszor a mérleg nyelve vagyunk, ezért kénytelenek odafigyelni ránk. Az éppen székben lévő polgármesternek meg is szoktuk mondani: mi tettünk oda, mi váltunk le!” – büszkélkedik Babos. Hogy ez nem mellébeszélés, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a jelenlegi szociáldemokrata elöljáró, a Vajdaszegről ingázó Ioan Rusu éppen az RMDSZ elnökét alkalmazta személyes tanácsosként.

Babos Dezső szerint a jónak mondható román–magyar viszony elsősorban a tiszteleten alapul.
„A románok nagy többsége tisztában van azzal, hogy ez valamikor magyar falu volt, őket a kommunista rendszer és az egykori ortodox pópa, őseiket meg a magyar uraságok telepítették be. Ugyanakkor elismeréssel szólnak a mi összetartásunkról és kulturális tevékenységeinkről, melyek náluk hiánycikknek számítanak” – mondja az egyházi gondnok. Ami az etnikai arányok végleges felborítását illeti, sokan emlékeznek arra a Dés mellől Székelykocsárdra helyezett görög keleti papra, aki a 60-as évek derekán tízesével hozta be falustársait.

Jó viszony ide vagy oda, a tanintézet elnevezésekor hiába ragaszkodott a magyar közösség a közel négy évtizedig Kocsárdon szolgáló néhai Dózsa István iskolaépítő igazgató nevéhez, a többség arról a Simion Lazărról keresztelte el a tanodát, aki Erdélynek az ókirálysághoz való csatolásáért küzdött. Bár az impériumváltás után aktívan kivette a részét a román nyelvű oktatás bevezetéséből, Lazărról még a román diákok sem tudják, ki volt, és mit tett a településért.

Az egyházi ingatlanok visszaszerzése is komoly összecsapást jelentett Székelykocsárd román községvezetésével. A reformátusok három évig pereskedtek három államosított épületükért, az óvodáért, a pékségért és a magyar házért, melyeket végül 2003-ban sikerült telekkönyvezniük. Földvár lelkipásztorának, Kónya Gerőnek még az ősök nyugvóhelyéért, a református temetőért is a bírósághoz kellett fordulnia.

Pezsgő élet – Isten segedelmével

A fogyás és az asszimiláció dacára a két faluban mégis pezseg a magyarság élete. Székelyföldváron 2013 nyarán a maroknyi közösség vállalta a Kárpát-medence Földvár nevű települései évi találkozójának a megszervezését. A mikéntre Kónya tiszteletes válasza egyszerű: Isten segedelmével. A 13. alkalom szerencsésnek bizonyult: Balatonföldvár, Dunaföldvár, Tiszaföldvár, Pusztaföldvár, Bácsföldvár népes küldöttsége elégedetten távozott a háromnapos rendezvényről. A helyiek Szent István államalapító király és Dsida Jenő domborműveivel gazdagodtak, melyek a helyi református templomot ékesítik.

Székelykocsárdon az RMDSZ, az egyház, a közbirtokosság és a szárnyait most bontogató Cserevár Egyesület felel a magyarság szellemi és lelki gyarapodásáért. „Egyházi kórusunk van, mellyel időnként más települések templomaiban is fellépünk, a közbirtokosság székhelyén klubot működtetünk, újságot olvasunk, régi filmeket nézünk, fitneszezünk, cserkésztevékenységet folytatunk, bálokat szervezünk, időnként csoportos kolozsvári színházlátogatásra vállalkozunk” – mutatja be a dús eseménynaptárt Csegezi Zsuzsa, aki egyben a Cserevár vezetője is. A civil szervezet a közeljövőben interetnikai fesztivált készül szervezni.

Ottjártunkkor a Nagyenyedről heti két alkalommal kilátogató Osváth Kingát csodálhatjuk meg, milyen odaadással tanítja társasági, modern- és néptáncra a Magyar Ház épületében összesereglett gyermekeket. Összesen 30 kislányt oktat két külön korcsoportban. Merthogy manapság is van Kocsárdon gyermek bőven. Az elemiben 22-en tanulnak magyarul, a felsőbb osztályokban 24-en, óvodába 16-an járnak.

A nyolcadikosok egy része, mintegy hagyományszerűen a nagyenyedi kollégiumot választja, akinek a Bethlen Gábor alapította tanintézet kemény diónak tűnik, a közelebbi, csak román tagozattal rendelkező marosújvári gimnáziumba iratkozik be. A helyi iskolából számos ismert személyiség került ki, ami főként a pedagógusoknak köszönhető. „Érződik, hogy az oktatók java része helybéli, nem távolról érkezett, aki itt ül egy-két évig, majd továbbáll” – véli Csegezi Zsuzsa. Valamikor Földváron is működött anyanyelvű oktatás. A legutóbbi felekezeti iskolát 1926-ban építették. Kónya Gerő tiszteletes és presbitériuma ma már nem iskolaalapításon, hanem öregotthon építésén gondolkodik. „El is kezdtük, de pénzhiány miatt elakadtunk. Pedig akár székelyföldi időseket is lehetne idehozni” – álmodozik a lelkész.

Gazdasági gondokat nem simít az aszfalt

A két aranyosszéki falu szinte hiába került fel a valamikor tengelytörő, mára leaszfaltozott bekötőút révén – mely Marosvásárhely és Gyulafehérvár között mintegy 30 kilométerrel rövidíti le a távot – az autóstérképre. A környékbeliek úgy tudják, az aszfaltszőnyeg kizárólag a közeli tyúkfarm kedvéért került az útra. A valamikori disznóhizlaldára az a Transavia Rt. tette rá a kezét, melynek egyik részvényese Adrian Năstase volt kormányfő – vélik tudni a környékbeliek, akik többször is látták a farmra látogatni a jelenleg börtönbüntetését töltő politikus nejét, Dana Năstasét.

„Nem lendített ez az út semmit – sem Kocsárd, sem Földvár, sem a környék életén – állítja Csegezi Zsuzsa. – Jó, hogy van aszfalt, de még egyetlen külföldi beruházót sem vonzott, sőt azok a munkalehetőségek is megszűntek, amelyek addig léteztek”. Számos kocsárdi és földvári járt a közeli marosújvári szódagyárba vagy a mintegy 30 kilométerre lévő aranyosgyéresi vasipari kombinátba dolgozni. Mára mindkét, egykor virágzó ipari kolosszus ócskavas-gyűjtemény látványát nyújtja. Nagyon sok fiatal, különösképpen a családapák külföldön keresik a boldogulást, ám próbálkozásuk sokszor rosszul sül el. Az első hónapokban még gyarapodik a családi kassza, később viszont kiderül: nincs az a pénz, ami a távol lévő családtagot pótolná.

És az állomás? A híres székelyko­csárdi vasútállomás sem kínál mun­kalehetőséget a helyieknek? „Már mindössze három egyháztagunk dolgozik ott” – számolja Szabó Gergely. Pedig évtizedekkel ezelőtt, az első világháború idején az állomás a monarchia egyik legforgalmasabb vasúti gócpontja volt. A földvári református egyházközség monográfiájának írója, Ady László így írt róla: „Látható volt itt a háborús idők minden mozzanata: hadseregszállítás, sebesültek érkezése, 1916 őszén a menekülés, 1918-ban a harcterekről való hazaözönlés és az azt követő felfordult állapotok. 1919-ben a köztársasági kormányforma életbe léptetése a községben semmi nagyobb rázkódást nem idézett elő. A szomszédos Marosújvárnál lépte át a román megszálló csapat a demarkációs vonalat, s ugyanazon a napon Földvárra is bevonult”.

„Elhagyatott épületnek tűnik, nemhogy vasutas, utas sincs” – egészíti ki kollégáját Kónya Gerő.
A székelyföldvári lelkész eredetileg az 1904-ben átadott főépület falára képzelte el azt a Vetró András által készített plakettet, mellyel Dsida Jenőnek szerettek volna emléket állítani. A pap aztán ráeszmélt, hogy egy fantomépületen aligha lenne biztonságban a tragikus sorsú költő arcmása, aki annak idején még a forgalmas váróteremben írta meg a Nagycsütörtök című versét.

Hogyan váltott nevet a kocsárdi állomás?

Amúgy a kocsárdi vonatállomás és a földvári református templom között egyéb összefonódások is léteznek. A kocsárdi vasúti csomóponthoz csak a mintegy három kilométerrel odébb fekvő faluból, Székelyföldvárról letérve lehet eljutni. Az állomás területileg az előbbi településhez tartozik, mégis a másikhoz van közelebb. Ráadásul románul Földvár, és nem Kocsárd nevét viseli: Războieni.

Pontosabban a falu kapta az állomásról a román nevét, és nem fordítva. „Keresztapja” a megszálló román hadsereg tisztje, az 1918. december 6-án bevonuló Vasile Nădejde volt, aki, amikor az állomás homlokzatán meglátta a Székelykocsárd (Cucerdea Secuiască) feliratot, parancsot adott, hogy azonnal cseréljék le. „Mivel ezt az állomást és vasúti csomót a bákói 15-ös Războieni regiment foglalta el, mától kezdve hívják Războieni-nek!” – jelentette ki az egybegyűlt románság legnagyobb örömére.

A földvári románság nem érte be Ioachim Mureşan tettével, aki felmászott az épületre, és lecserélte a feliratot; úgy döntött, hogy a románul addig Feldioara Secuiască nevű falut Feldioara-Războienire kereszteli. A jelenlegi Războieni-Cetate nevet 1925-ben kapta a település. Néhány évvel később Székelykocsárd is Cucerdea Secuieascából Lunca Mureşului lett. Az itteni magyarok szívében azonban akkor is kocsárdi marad az állomás, ha sínpárjain egyre ritkább a vonatkerék-zakatolás, és a szomszédos nagyközségben egyre kevesebben vállalják az Orbán Balázs által még oly méltónak tartott székely előnevet.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport