Holdra szálláshoz fogható szellemi megvalósítás – Kovács István unitárius lelkész ember és vallás szabadságáról

Bíró Blanka 2018. július 21., 12:36 utolsó módosítás: 2018. július 21., 12:38

Aki komolyan veszi a saját vallását, komolyan tudja venni a másikat a maga vallásosságának megélésében, el tudja fogadni, hogy ő azon az úton keresi az üdvösségét – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész. A Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója szerint a vallásszabadság kinyilvánításának 450. évfordulója arra kötelez, hogy közkinccsé tegyük Erdély eme kimagasló szellemi teljesítményét.

Holdra szálláshoz fogható szellemi megvalósítás – Kovács István unitárius lelkész ember és vallás szabadságáról
galéria
Fotó: Biró István

– Ön szerint milyen mértékben biztosított napjainkban a vallásszabadság Romániában és a nagyvilágban? Miért érezte szükségesnek a Magyar Unitárius Egyház, hogy a vallásszabadság első kinyilvánításának 450. évfordulójára nemzetközi színtéren is felhívja a figyelmet?

– A vallásszabadsághoz való jogot 1568. január 13-án iktatták törvénybe a tordai országgyűlésen, amelynek idén van a 450. jubileumi éve, és ettől az eseménytől számítjuk az unitárius egyház fennállását. Ez olyan szellemi megvalósítás, ami méltán nevezhető korszakváltónak, hiszen hasonlítható akár a repülés felfedezéséhez vagy a holdra szálláshoz: utána más lett a világ, mint előtte volt.

Ez nemcsak Erdély, hanem az egész világ számára hatalmas jelentőségű esemény.

Ma nekünk fel sem tűnik, mert olyan korban élünk, amikor Európában a vallásszabadsághoz való jog viszonylag érvényesül. De bele kell gondolnunk: olyan korban fogalmazták meg, hogy senkit ne üldözzenek a vallásos meggyőződéséért, minden gyülekezet olyan prédikátort választhasson, aki az ő hitfelfogásával megegyezik, amikor a vallásos identitás volt a legfontosabb, megelőzve a politikai és nemzeti identitást. Abban a korban kimondatott, hogy a másság legerőteljesebb megnyilvánulása elfogadandó, tolerálandó, ünnepelendő.

A ma perspektívájából látnunk kell, hogy ez az attitűd a mindenkori demokráciák alapja. Olyat mondtak ki akkor, amit a későbbi többpártrendszer csak mímelt. Ekkora horderejű megvalósítás méltán érdemel nagyobb figyelmet. Ez az évforduló az unitárius egyház meg alakulásának ünnepe, de elsősorban nem erre fektetjük a hangsúlyt, hanem a vallásszabadság értékére.

– Amelyet szellemi, vallási, sőt akár idegenforgalmi szempontból Erdély szélesebb körű bemutatására, megismertetésére is fel lehetne használni.

– A világon először fogalmazódott meg ilyen törvény, és Erdély úgy van ezzel a hatalmas szellemi kinccsel, mint az afrikai bennszülöttek, akik úgy élnek egy gyémánthegyen, hogy nem is tudják, mekkora kincs van a birtokukban. Ezt kell kiaknázni, felmutatni. A 450. évforduló arra kötelez bennünket, hogy Erdélynek ezt a kimagasló szellemi teljesítményét méltóképpen közkinccsé tegyük:

tegyük ismertté az erdélyiek és általában a magyarság számára felekezettől függetlenül, mutassuk meg, büszkék lehetnek arra, hogy ez a táj, ez a nép gyöngyözte ki ezt a szellemi megvalósítást.

Ilyen vonatkozásban felszámolható az az alacsonyabbrendűségi érzés, amellyel mi, kelet-európaiak Nyugat felé tekintünk, hiszen ezzel a törvénnyel ez a kis kelet-európai régió évszázaddal megelőzte Európa nyugati felét. A kontinens nyugati részén jóval később születtek ehhez mérhető jogszabályok, de még azok sem fogalmazták meg a vallásszabadsághoz való jogot ennyire mélyen és tisztán. A törvény másik érdekessége az a passzus, amely kimondja, hogy a feljebbvalók, a püspökök, egyházvezetők nem szólhatnak bele a gyülekezet dolgába, a prédikátor-választásba.

Megfogalmazódik a szubszidiaritás értéke, amely az egyházi hierarchikus világban forradalmi újdonságnak számít. Amikor idén január 13-án a törvény elfogadásának helyszínén, Tordán az erdélyi magyar történelmi testvérfelekezetekkel együtt ünnepeltünk, nemcsak meghívtuk őket a mi ünnepünkre, hanem úgy szerveztük, hogy érezzék: ezt az ünnepet nem sajátítjuk ki, ez ugyanannyira az ő ünnepük is, mint a miénk. Külön értékeljük, hogy a reformációt sajátosan értékelő katolikus egyház csatlakozott a közös ünnepléshez.

– Mennyire valósul meg az egyházak közötti együttgondolkodás?

– Amikor a tordai országgyűlésen elfogadott törvény arról rendelkezik, hogy senki nem fenyegetheti meg a prédikátorokat elmozdítással, hozzáteszi: „mert a hit isten ajándéka”. Ez a bibliai alapvetés ma is érvényes. Ma is és mindig, valahányszor egymásnak feszülnek a felekezetek, és tetten érhető az igazság kisajátítására való törekvés, a válasz az, amit a felvilágosodás korában Lessing a Bölcs Náthán című drámai költeményében megfogalmazott.

Ha Isten jobb kezében a teljes igazságot adná, a bal kezében pedig az igazság keresésének a szabadságát, akkor alázattal borulnék a bal kezére, és azt mondanám, add az igazság keresésének szabadságát, mert a teljes igazság egyedül Téged illet meg.

Ahogy a bőrszínünket, a nyelvünket, a genetikai örökséget, úgy a hitet is Isten adta, és senkinek nem áll jogában a másikat alacsonyabb rendűnek ítélni, az igazságot kisajátítani vagy a saját vallását egyedül üdvözítőnek tekinteni és a másikat Isten nevében üldözni. Ennek az igazságnak az aktualitása a 21. században is megvan, hiszen a kizárólagosságra való törekvés ma is érvényes. A keresztény felekezetek közötti ökumenikus törekvések, de a világvallások közötti közeledési mozgalmak is azon a felismerésen alapulnak, hogy különböző utakon ugyanazt az igazságot keressük. Az út, ami nekünk adatik, Isten ajándéka.

– Miként építette fel az unitárius egyház a jubileumi évet?

– A vallásszabadság tordai kinyilvánításának jelentőségéről mint kiemelt nemzeti értékről, valamint a vallásszabadság napjáról szóló törvénykezdeményezést mi fogalmaztuk meg, de annak véglegesítésébe bevontuk a testvérfelekezeteket is. Felkértük a reformátusokat, a magyar és szász evangélikusokat, mondják el a véleményüket, észrevételeiket, hiszen csak az együttgondolkodás méltó az 1568-as törvény eszmeiségéhez. Így született meg a végső változat, amit Tordán a katolikus templomban előterjesztettünk és átnyújtottunk Kövér Lászlónak, a magyar Országgyűlés elnökének, Sógor Csaba európai parlamenti képviselőnek és Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek, a bukaresti parlament képviselőjének.

Ez annak is az eredménye, hogy Kövér László házelnökkel való korábbi beszélgetéseink rendjén egyértelművé vált, érzik a történelmi jogutód felelősségét, a megtiszteltetést, hogy ehhez a kimagasló momentumhoz történelmi utódként viszonyuljanak.

Nagyon fontos történelmi pillanatnak tartom, hogy a magyar Országgyűlés felismerte, ezt a kincset fel kell vállalnia, és be kell emelni a nemzeti értékeink panteonjába.

Február 20-án a házelnök előterjesztéséhez a budapesti parlament többi frakciója is társult, és egyöntetű szavazás alapján fogadták el az emléktörvényt amely a tordai országgyűlés 1568. vallásügyi határozatát kiemelt nemzeti értéknek minősíti, január 13-át pedig a vallásszabadság napjává nyilvánítja. Mindenki azt érezte, hogy Torda szellemisége költözött az Országházba, amikor teljes konszenzussal elfogadták a törvényt.

A jubileumi év megemlékezései nem a múltba nézésről szólnak, hanem azt akarjuk, hogy múltunk ezen kimagasló értékeit leporoljuk, kikerüljenek a múzeumból, és a mindennapjainkban megélhetővé váljanak. Ezt a célt szolgálták a Tordán, Budapesten, Brüsszelben, Strasbourgban, Bukarestben szervezett rendezvények: megjeleníteni a vallásszabadság szellemiségét, ismerjék, értsék, miről szól a tolerancia, az unitárius vallás Erdélyben.

– Milyen volt a fogadtatás Bukarestben, mennyire értik ezt az üzenetet a románok? Hiszen az ortodoxia tulajdonképpen államvallásnak számít Romániában.

– Azt tapasztaljuk, hogy román értelmiségiek körében nagy az érdeklődés ezen értékek iránt. Az ortodoxiából kimaradt a reformáció, ennek a következménye az, hogy az ortodoxián belül létezik egy erőteljes igény a megújulásra, és ezért hódítanak könnyen teret a neoprotestáns mozgalmak is.

Mi nem hittérítői szándékkal megyünk, hanem hogy felmutassuk az értékeinket, és bízunk abban, hogy a megismerés az elfogadást vonja maga után.

Igazi partnereink ebben a Bukaresti Egyetem és a tudományos világ azon képviselői, akikkel sikerült közösen megjelentetni az első román nyelvű tanulmánykötetet a tordai vallásszabadság törvényéről és az unitárius vallás eszmeiségéről. Nagy lelkesedéssel töltött el mindnyájunkat a bukaresti ünnepségek sikere, ezért a továbbiakban szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a román fővárosban való jelenlétünkre. Kolozsváron a püspöki palotát átalakítottuk, és létrehoztuk benne a Vallásszabadság Házát, a magyar kormány támogatásával sikerült szakszerűen restaurálni a kincses város második legrégebbi, patinás épületét. Közösségi tér lett belőle, amelyet a kultúra szolgálatába kívánunk állítani: lesz konferencia-központ, valláskutató intézet, múzeum, könyvesüzlet, vendégfogadásra alkalmas terek.

A július eleji avatón velünk ünnepeltek a világ különböző unitárius egyházainak és szervezeteinek a képviselői is, hiszen a vallásszabadság törvényének a jelentősége messzemenően túlnőtt Erdély határain: a nyugat-európaiak, amerikaiak a vallásszabadság bölcsőjét tisztelik Erdélyben. Többek között két dolgot csodálnak az erdélyiekben: egyrészt azt a nyitottságot, amellyel ezt a törvényt Erdély egykoron elfogadta, másrészt meg azt, ahogyan mi tekintünk a hagyományainkra, múltbeli értékeinkre, hiszen saját világukban talán ez hiányzik a legjobban.

Egyházközségekben, egyházkörökben, minden faluban folyamatosan szervezünk ünnepségeket, rendezvényeket. Például a szejkefürdői unitárius egyetemes találkozó is az emlékév jegyében zajlik augusztusban, amikor székely kaput állítunk a jubileumi év újabb emlékjeleként. Ugyanakkor a jubileumi év tiszteletére valamilyen formában minden templomot csinosítanak, kijavítanak. A vallásszabadság emlékének műemléket állítottunk Tordán, Dávid Ferencnek szobrot állítunk Kolozsváron és reményeink szerint Sepsiszentgyörgyön is.

Az emlékezés jegyében rendezzük a dévai emlékzarándoklatot is, minden évben hagyományosan elzarándokolunk Dávid Ferenc mártíriumának színhelyére, a dévai várbörtönbe. Végül egy nagy ünnepi zsinat foglalja össze a jubileumi évet. Nehéz mindent felsorolni, de az a cél, hogy megmozgassuk, felrázzuk a gyülekezeteket, rádöbbentsünk arra, mekkora jelentősége van ennek az évfordulónak, hogy megerősödjünk abban a hitben: az elmúlt 450 év mellé a gondviselő újabb, legalább évszázadokban mérhető jövővel ajándékoz meg.

– A tolerancia, az elfogadás a mai közbeszédben nem mindig cseng egybe a konzervatív értékrenddel, a hagyományőrzéssel. Hogyan lehet ezt összehangolni?

– A szabadság és a szabadosság között éles határvonalat kell húzni. A másként gondolkodás, az istenkeresésben való más utak elfogadása, a felekezet fölé emelkedés olyan parancs, ami nem jelenti azt, hogy nincs létjogosultsága a sajátos, hagyományos utaknak. Azt sem, hogy újhullámos, mindenek felett álló katyvaszt kell létrehozni, ami mindenből összeszed egy kicsit, és megteremt egy arctalan, új produktumot. A vallásszabadság törvénye arról szólt, hogy mindenki a maga hitvallását követi, a hagyományainak sajátos útját járja, közben tudatában van annak, hogy a nagy igazság, a sok-sok sajátos út összegéből áll. El kell fogadnom a másikat, tisztelnem kell, de ragaszkodom a sajátomhoz.

Olyan ez, mint a nemzeti identitás, de a vallásban még inkább igaz, amit Babits Mihály mond: „akinek lelkében szép az ének, az hallja más énekét is szépnek”.

Aki komolyan veszi a saját vallását, komolyan tudja venni a másikat a maga vallásosságának megélésében, el tudja fogadni, hogy ő azon az úton keresi az üdvösségét. Nyilván az elfogadásnak, a toleranciának is megvannak a határai, addig tart, amíg nem veszélyeztet, nem kell miatta feladnom a saját hitemet, értékrendemet. Az a fajta tolerancia, amely az önfeladáshoz vezet, olyan, mint az öngyilkosság. Magunkat annyira komolyan kell vennünk, hogy ezáltal rádöbbenjünk arra, tisztelni kell másokat, akik szintén komolyan veszik magukat, hitüket. Az unitárius vallás ilyen értelemben is mélyen keresztény vallás, hiszen erre a keresztény értékrendre épül.

– Eközben számos nyugat-európai országban tapasztalni templomok bezárását. Mennyire kell megújulnia az unitárius vallásnak, a kereszténységnek, hogy meg tudja szólítani az embereket?

– A reformáció megújította a kereszténységet, meghatározta a keresztény Európa arcélét, a nemzeti kultúrák kialakulását, új életerővel töltötte fel a keresztény vallást. Ma, amikor azt tapasztaljuk, hogy Nyugat-Európa kezdi elveszíteni keresztény örökségét, jellegét, templomok zárnak be, az elvilágiasodás elég nagy méreteket ölt, nagy szerepe van az értékek felismerésének.

A vallásszabadság olyan érték, amire akár a legközvetlenebb keresztény gyökerektől eltávolodók is felfigyelnek, és azok is büszkék lehetnek rá, akik a szabadságot tartják mindenek felett valónak.

Ők is rádöbbenhetnek, hogy a kereszténység nem a lelki rabság állapota, hanem éppenséggel annak ellentéte. A kommunizmus és a 19. századi vallásellenes ideológiák hintették el az európai köztudatba, hogy a vallás a szabadság korlátozója. A mindentől való elszabadulás vonatkozásában valóban korlátoz, mert a keresztény értékrend az isteni harmóniában, a rendben és a szeretetteljes kötődésben való szabadság állapotáról szól. Arról a szabadságról, amilyen egy harmonikus házasságban boldogan élni.

Lehet támadni a házasság intézményét, azt mondani, hogy a személyi szabadság korlátozása, de kérdés, hogy az elszigetelt egyén, a szingli tényleg boldog-e. A különös keresztény paradoxon az, hogy a szabadság csak kötődésben valósulhat meg. Nem az a szabadság állapota, amikor elrugaszkodunk múlttól, történelmi gyökerektől, hagyományoktól, közösségtől, társadalmi felelősség elől, és azt mondjuk, hogy az egyén, a nagy fogyasztó igazi nagy szabadsága, hogy elfogyaszthat mindent, akár az egész világot.

Az igazi szabadság az, hogy az ember közösségben felismerheti azokat az értékeket, amelyekért érdemes élni.

Nem az életét kell odaadja, de élnie érdemes értük. Ezeknek a kötődéseknek a jelentőségét újra kell tanulnunk, mert manapság a liberális ideológiák a szabadságot a valamitől való szabadulásban próbálják megfogalmazni. Valószínűleg ezt bizonyos erők tudatosan teszik mert ha lerombolnak közösségi struktúrákat, az egyéneken jobban tudnak uralkodni. A vallásos szabadság az Isten perspektívájából megfogalmazott szabadság. A lényege, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Arról szól, hogy nem az a szabad ember, aki mindentől elszabadul, hanem az, aki szabadon, önként oldódik fel a teremtett világ harmóniájában, és maga is teremtővé válik Isten munkatársává, aki létrehoz, alkot, szeret, kötődik, áldozatot hoz, és ezáltal szebbé teszi a világot.

Kovács István

1959. október 22-én született a Brassó megyei Kőhalomban, Sepsiszentgyörgyön érettségizett, 1980–1985 között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet unitárius karán szerzett oklevelet. Marosvásárhelyen segédlelkész, 1988–1998 között a sepsiszentkirály-botfalusi egyházközség, 1998-tól pedig a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség lelkésze, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója. 2000–2004, majd 2008 és 2012 között tanácsosként tevékenykedett a sepsiszentgyörgyi önkormányzatban a Magyar Polgári Párt (MPP) színeiben; a Sepsiszéki Székely Tanács küldötte. A Kovászna megyei Pro Adopt Örökbe Fogadó Szülők Egyesületének alapító elnöke, felesége Kovács Ágnes iparművész, akivel két örökbe fogadott fiúgyermeket nevel.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.



Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport