Bogdán Szabolcs János új királyhágómelléki püspök: érezze otthon magát mindenki a gyülekezetében

Pap Melinda 2022. november 08., 14:08

A lélekmentést, a missziót tekinti hatéves mandátuma fő feladatának Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új püspöke. Az október 21-én megválasztott egyházi elöljáró – akit december elején iktatnak be tisztségébe – a Krónikának adott interjúban felhívta a figyelmet, hogy az egyén érdekét előtérbe helyező mai fogyasztói társadalom egyik negatív következménye a közösségek meggyengülése. Éppen ezért úgy véli, munkája során „szívtől szívig kell haladni”, hogy megérezzék a távolabb sodródók is: Isten szereti őket, és nagyon fontosak a gyülekezet, a közösség számára is.

Bogdán Szabolcs János új királyhágómelléki püspök: érezze otthon magát mindenki a gyülekezetében
galéria
Bogdán Szabolcs János október 21-én megválasztott új királyhágómelléki református püspök Fotó: Facebook/Szilágysági Szó

– Fő püspöki célkitűzéseként a lélekmentést nevezte meg, programja szerint mindent ennek kell alárendelni. Miért tartja fontosnak kihangsúlyozni ezt, nem ez volt az egyház fő feladata mindig is?

– Fontos hangsúlyozni a lélekmentést mint az egyház fő feladatát azért, mivel a megszokottság, a rutin könnyen közömbössé tehet, és ez akadályozza a szolgálatban való megújulást. Nem új a célkitűzés, de szükségünk van arra, hogy naponta emlékeztessük magunkat: ez az egyház fő célja, Jézus Krisztus ezt bízta ránk, és ezt semmi mással nem lehet helyettesíteni.

– A fogyasztói társadalomban szocializálódott ember egyre inkább eltávolodik az egyháztól, Nyugaton alig járnak templomba, de mifelénk is inkább csak az idősek. Ilyen körülmények között hogyan képzeli el az említett lélekmentést?

– A világot mindig közel kellett hozni Isten igéjéhez. Ez a kezdetektől fogva igaz, soha nem volt könnyű a keresztyének küldetése, így ma sem az. Az imádkozáson túl ez nagyon sok energiát, kitartó és odaadó szolgálatot igényel.

Jézus arra biztat, hogy menjünk utána a századik juhnak is, amely elszakadt a nyájtól.

Ezt leginkább az élet igéjének, Isten szeretetének a hirdetésével és az azt alátámasztó hiteles keresztyén élettel lehet elérni. Szeretni egymást, odafigyelni, időt szánni egymásra! Nemcsak a lelkipásztorok feladata ez, hanem mindenkié, aki Krisztus által Isten gyermekének vallja magát. De azt is tudni kell: a lélekmentést Isten végzi, viszont nekünk is odaadóan tennünk kell a tőle kapott feladatainkat.

– A fiatalok számára hogyan tenné vonzóbbá az egyházi életet? Milyen módszerekkel próbálná elérni őket?

– Kiemelt figyelmet fogunk fordítani a fiatalokra. Nagyon fontos minden olyan munkatársnak a bevonása, aki az ifjak közötti szolgálatra egyfelől tehetséget, másfelől Istentől származó elhívást kapott.

A fiatalok nemcsak az egyház jövőjét jelentik, hanem a jelenét is. S az egyháznak, ha nem lesz jelene, akkor nem lesz jövője sem.

Nem kell nekünk ezen a téren a világgal versenyeznünk. Odafigyelve ifjaink igényeire, szükségeire, nagyon nagy szeretettel kell közel vinni hozzájuk az evangéliumot. A Biblia örök, lényege nem változik az idő múlásával, viszont figyelembe kell vennünk, hogy a fiatalok számára az „üzenetet” érdeklődési körüknek megfelelően kell hirdetnünk. Komolyan kell vennünk kérdéseiket, javaslataikat, gondolataikat és akár a lázadásaikat is. Az a tapasztalatom, hogy a fiatalok nagyon nyitottak, és érdeklődnek Isten iránt. Ezt a lehetőséget kell megragadnunk, kihasználnunk.

A KRE új székháza Nagyváradon Fotó: Facebook/KRE

– Programjában arra is figyelmeztet, hogy „nem szabad szégyellni az evangéliumot”. Ön szerint mi tartja távol a városon, de akár falvakban élő híveket az evangéliumtól, mik a lelki és közösségi építkezés fő akadályai?

– A mai fogyasztói társadalom, mely mindenek felé az egyén érdekét helyezi, egyik negatív következménye a közösségek meggyengülése. Ez az élet minden területén tetten érhető. Miközben magamat akarom megvalósítani, szinte észrevétlenül, de valóságosan elszakadok másoktól. A koronavírus időszaka erre még jobban rásegített. Viszont nem ez a természetes, Istentől rendelt állapotunk, ő az embert közösségi létre teremtette. Igéjének az örömüzenete, az evangélium is erről szól! A gyülekezeti közösség az a hely, ahol testvérekre lehet találni. Ezt viszont sokan nem tudják, pontosan azért, mert eltávolodtak az egyháztól. Feladatunk, hogy újra felmutassuk az ilyenek számára Isten szeretetét.

Úgy kell végeznünk ezt a szolgálatot (itt nemcsak a lelkipásztorokra gondolok, hanem minden református hívőre), hogy legyen benne személyesség. Szívtől szívig kell haladni, hogy megérezzék a távolabb sodródók is: Isten szereti őket, és nagyon fontosak a gyülekezet, a közösség számára is!

Ismét nagy hangsúlyt kell fektetni a családlátogatásra, ami a koronavírus ideje alatt sok helyen elmaradt. Újra kell gondolni a nagyvárosok, a vidék és a szórványok misszióját, hiszen nagyon sokan vannak, akik reformátusnak vallják magukat népszámláláskor, de az egyháznak még csak a nyilvántartásában sem szerepelnek. Nagyon fontos az is, hogy a gyülekezetben, az istentiszteleteken mindenki otthon érezze magát. Az istentiszteleteken kívül a gyülekezet különböző rétegeit megszólító alkalmakra van szükség, amelyek által egyre többen megtalálják helyüket a nagyobb közösségen belül. Nagyon sok jó példa van erre, ezeket kell közkinccsé, közös erőforrássá tenni.

– Melyek azok a területek, ahol Ön szerint a legsürgősebb beavatkozásra van szükség, mivel készül elkezdeni püspöki megbízatását?

– Mindenekelőtt szeretném alaposan áttekinteni, megismerni egyházkerületünk életének minden területét. Nyilván, esperesként is volt rálátásom az egyház életére, de az új feladatkör új megismerést igényel. Szükségesnek tartom a munkatársakkal való jó együttműködést. Mindenki számára le kell tisztázni a feladatköröket, hogy így a lehető legnagyobb hatékonysággal végezzük a ránk bízottakat. Lényeges a számonkérés is, ami szintén előre viszi az egyházkerület különböző ügyeit.

Mivel Csűry István püspök elődöm egy rendezett egyházkerületet hagyott maga után, nem nevezhetek meg sürgős beavatkozási területet.

Az előttünk álló időszak fogja eldönteni, mikor melyik kérdésre kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Célom jól megszervezni, megalapozni az előttünk álló hat-éves ciklust.

– Nem csak lelki válság van a világban, hanem gazdasági is. Hogyan fogja felvenni ezzel a versenyt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, van-e anyagi forrás a szűkös lehetőségekkel rendelkező gyülekezetek megsegítésére?

– A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben eddig is odafigyeltek a szerényebb anyagi forrással rendelkező gyülekezetekre. Jól működött a szeretetszolgálat intézménye is, persze nagy anyagi erőfeszítés árán, mégis oda tudtunk figyelni az elesettekre.

Egymás terhének hordozása jól működött egyházmegyei szinteken is, ahol erre a célra közös alapokat hoztak létre és a nagyobb gyülekezetek segítettek a kisebbeken.

A jövőben erre még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni egyházkerületi szinten is. Viszont meggyőződésem, tapasztalatom az is, hogy az anyagiak is a lelkiekből fakadnak. Ahol a gyülekezet élő lelki közösség, ott anyagi téren sem lesznek gondok, vagy olyan nagy gondok, amelyeket ne lehetne orvosolni.

Fotó: Szilágysági Szó

– Hogyan próbálják majd segíteni az egyedül élő, nélkülöző időseket? Sok kis gyülekezetben ők teszik ki a hívek javát.

– A szeretetszolgálat (diakónia) egyházkerületünk szolgálatának egyik hangsúlyos pontja. A nélkülözőkre való odafigyelés, azok hatékony segítése tulajdonképpen az evangélium megélését jelenti a mindennapokban.

A Diakónia Alapítvány munkatársai nagyon sok idős, rászoruló testvért gondoznak. Egyházkerületünk idősotthont is működtet Biharfélegyházán. Ezt a szolgálatot is fejleszteni kell, hogy minél többen részesüljenek áldásaiban.

Viszont az intézményes diakónián túl mindegyik gyülekezetnek oda kell figyelnie és segítenie kell az egyedül élő, nélkülöző időseket.

– Egyre nagyobb probléma az egyházak számára a lelkészhiány, egyre kevesebb fiatal választja ezt a pályát. Milyen megoldást lát ennek orvoslására?

– Régebben a lelkipásztori szolgálat sokkal nagyobb elismerést és tiszteletet kapott, mint a jelenben. Ezenkívül a lelkipásztori életforma, amely együtt jár több költözéssel, élettér-változtatással, sokak számára riasztó. De más okokat is lehetne sorolni. Kétségtelen, hogy ki kell dolgoznunk azt az életpályamodellt, amely által a lelkészi szolgálatban a hűséges munka és az életszerűség nincs ellentétben egymással.

Meggyőződésem, Isten mindig gondoskodni fog kellő számú szolgálattevőről. Eddig is gondoskodott, hiszen egyházkerületünkben nincs lelkészhiány, egy-egy gyülekezetben lehet időszakos fennakadás, viszont az egészet tekintve megfelelő a helyzet.

Persze ez törékeny állapot, ezért nagyon fontos állandó figyelemmel kísérnünk a folyamatokat. Ebben nekünk is megvan a felelősségünk. Egyre több lelkipásztor odafigyel gyülekezetében azokra az ifjakra, akikben vonzódást lát a lelkészi szolgálat iránt, és biztatja, mentorálja őket e pálya felé. A fiatalokra elsősorban a saját lelkipásztoraik gyakorolnak ebben a vonatkozásban döntő hatást. A hiteles lelkipásztori élet vezet sokakat a teológia irányába. Ezenkívül nagyon fontosak az ifjúsági táboraink is. Sok fiatal kapott elhívást a lelkészi szolgálatra ezekben a táborokban. Amikor a koronavírus miatt elmaradtak ezek az alkalmak, akkor érte el a történelmi mélypontot a teológiára jelentkezők száma.

– A papi hivatás ázsiója Erdélyben még mindig magasabb, mint Magyarországon. Ön szerint mit kell tenni azért, hogy ez így is maradjon?

– Követni kell Jézus parancsát: „...aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok...” (Mt 20,26). Az alázat útja teszi naggyá a lelkipásztorokat. Ez nem egy világi piedesztál, de nincs nagyobb megtiszteltetés ennél, mint amikor valaki Krisztus evangéliumát hirdetheti szavaival és cselekedeteivel egyaránt.

– Miként próbálja majd rendezni az egyházkerület megoldatlan restitúciós ügyeit? Gondolok itt főleg a zilahi Wesselényi-kollégiumra, mely évek óta perek tárgya?

– Püspök elődömhöz hasonlóan én is azért fogok küzdeni, hogy az egyházkerület megoldatlan restitúciós ügyei a számunkra kedvező megoldás irányába haladjanak. A Zilahi Református Wesselényi Kollégium ügyében jelenleg is folyik egy per, amely ugyan késlelteti a visszaszolgáltatást, de bízom abban, hogy az ingatlan hamarosan visszakerül jogos tulajdonosához. Ezentúl elkezdtük az új iskolaépület építését, amely reményeink szerint sok gondot meg fog oldani.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport