„Nem alkotmányellenes az önrendelkezés” – interjú a Romániából kitiltott Dabis Attilával

Gyergyai Csaba 2018. március 17., 11:56 utolsó módosítás: 2018. március 17., 12:18

Magyarázatot vár a román hatóságoktól jogszerűtlennek tartott kitiltására Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottja, akit indoklás nélkül minősítettek nemkívánatos személynek. A szervezet magyar állampolgárságú munkatársa szerint a jelenleg hatályos román alkotmányban valójában nincs egyetlen olyan rendelkezés sem, amely tényleges alkotmányjogi akadályát képezné Székelyföld területi autonómiájának.

Dabis Attila: a területi autonómia mint intézményes megoldás nem mond ellent, és nem sérti Románia alkotmányos rendjét Fotó: Médiaklikk

– A székely szabadság napja alkalmából a múlt szombaton tartott megemlékezésre és felvonulásra igyekezett Marosvásárhelyre, amikor a magyar–román határon a román határrendészek feltartóztatták. Kitiltásáról többnyelvű végzést adtak át, amely furcsamód indoklást nem tartalmaz. Váratlanul érte ez a döntés?

– Tekintve, hogy a székely szabadság napján minden évben előfordulnak jogellenes hatósági retorziók, amikor megálltunk az ártándi határátkelőnél, viccesen megjegyeztem az utastársamnak, regisztrálja a pontos időt, mert lehet, hogy itt leszünk egy darabig. Ennyiben tehát számítottam gáncsoskodásra, ilyen messzemenő következményekkel járó jogtiprásra viszont nem.

– Ön szerint mi lehet az oka a román hatóságok lépésének?

– Az ügynek ebben a szakaszában azért nem érdemes találgatni, mert a labda a román hatóságok térfelén pattog.

Nem nekem kell törekednem arra, hogy megerőltessem a fantáziámat, és megpróbáljam a román mélyállam zsákutcás gondolkodásába beleélni magam, hanem a román hatóságoknak kell a fenntartásaikat egyértelműsíteni velem szemben.

A 2005/102-es sürgősségi kormányrendelet értelmében – amelyre a számomra kiállított dokumentum is hivatkozik – a kitiltásra vonatkozó döntést bírósági tárgyalásnak kellett volna megelőznie. Az lett volna a jogszerű, ha az ügyben eljáró bukaresti táblabíróság már egy korai szakaszban tájékoztatott volna arról, hogy az ügyészség különböző okok miatt azt gondolja rólam, hogy veszélyt jelentek a közbiztonságra vagy a nemzetbiztonságra.

A tárgyalás részeként engem be kellett volna idézni, hiszen a védelemhez, és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog engem is megillet.

Ezt követően az eljárást lezáró bírósági határozatot ki kellett volna közölni, hogy tisztában legyek a jogkövetkezményekkel, és igény esetén tudjak jogorvoslatért folyamodni. Ezekből semmi sem valósult meg. Pillanatnyilag nemhogy a kitiltásom körülményeivel nem vagyok tisztában, de azt sem tudhatom, hogy létezik-e egyáltalán ezzel kapcsolatban bármilyen határozat.

– 2011-ben önkéntesként kapcsolódott be a Székely Nemzeti Tanács munkájába, és szerepet vállalt a szervezet nemzetközi kapcsolatainak a kiépítésében. Miért tartotta fontosnak, hogy segítse az önrendelkezésért küzdő székelyföldi szervezetet?

– Az egyetemi évek során viszonylag korán eldöntöttem, hogy a kutatásomban az önrendelkezési kérdésekre fog koncentrálni. A pusztán elméleti vizsgálódást azonban némiképp passzívnak ítéltem meg. Igyekeztem ezért egy olyan értelmiségi attitűd kifejlesztésére, amelynek keretében magától értetődő, hogy a megszerzett elméleti tudást a közéleti gyakorlatban is alkalmazzam.

Meglátásom szerint az „írástudó” embernek felelőssége van, hogy aktívan tegyen érte, hogy legalább a közvetlen környezetében változtatást generáljon olyan viszonyokban, amelyeket visszásnak lát, és amelyeknek a jobbá tételében az ő tudása is hozzá tud járulni, még ha csak a maga szerény módján is.

Külkapcsolatok. Dabis Attila Andoni Ortuzar, a Baszk Nemzeti Párt elnöke (balra), illetve Iñigo Urkullu, Baszkföld kormányzója társaságában Fotó: SZNT

– Vannak egyébként erdélyi gyökerei?

– Erdélyi gyökereim – már ameddig sikerült visszavezetnem a családfámat – nincsenek, más határon túli magyar gyökereim viszont igen. Édesanyám ugyanis Kárpátaljáról származik, az Ungvár közelében fekvő Kincseshomok településen nőtt fel. Gyerekkorom jelentős részét magam is itt töltöttem bátyámmal együtt. Nem meglepő tehát, hogy a hagyományos nemzeti közösségek ügye iránt már korai időtől kezdve kialakult bennem egy határozott fogékonyság.

– Véleménye szerint milyen a nemzetközi megítélése a székelyföldi autonómiatörekvéseknek?

– Ha egy szóban kellene válaszolnom azt mondanám: vegyes. Vannak olyan, akár magas pozícióban lévő tisztségviselők, akiknek az alapoktól kell elkezdeni magyarázni a székelység helyzetét és törekvéseit, mert alapvető folyamatokkal nincsenek tisztában. Azok körén belül pedig, akik számára ismert a háttér, és követik az eseményeket, két tábor rajzolódik ki.

Az egyik gyanúval, és bizalmatlansággal szemléli a status quo megváltoztatására irányuló újabb önrendelkezési kísérletet, és elsősorban biztonságpolitikai kihívásként viszonyul hozzá.

Van azonban az a tábor, amely komolyan gondolja, hogy az autonómiakonstrukciók – ha sokszor zajos út is vezet megvalósulásukhoz – mégiscsak stabilitást elősegítő, nem aláásó tényezőt jelentenek. Ez a felfogás a tudományos társadalomban széleskörűen osztott, de megannyi nemzetközi szervezet határozata és ajánlása is ezt támasztja alá.

Ennek az egyébként kedvezően széles tábornak a körében van egy fokozott szimpátia a székely ügy iránt, amit elsősorban az generál, hogy nehéz helyzete ellenére a székelység békés és demokratikus eszközökkel küzd a céljaiért.

Ez a tényező egyben e törekvés hosszú távú sikerének az egyik záloga is.

– A budapesti Corvinus Egyetemen szerzett a közelmúltban doktori címet. A Tévhitek az autonómiáról című, Székelyföld autonómiájának alkotmányossága alcímű doktori dolgozatában tudományos eszközökkel bizonyította, hogy Székelyföld területi autonómiája nem ellentétes Románia hatályos alkotmányával. Kifejtené röviden, hogyan jutott erre a következtetésre?

– A nevezett doktori értekezésben végrehajtott jogi doktrínaelemzés, illetve összehasonlító analízis bebizonyította, hogy hamis az az előfeltevés, miszerint a területi autonómia ellentmond Románia alkotmányos rendjének, illetve, hogy sértené annak egységes, oszthatatlan és nemzeti jellegét. E felfogás az autonómia és az államhatalom közti kapcsolatokban fellelhető tévhitekre vezethető vissza. A területi autonómia mint intézményes megoldás nem mond ellent, és nem sérti Románia alkotmányos rendjét.

Számos más európai állam alkotmánya is rendelkezik az állam egységes és oszthatatlan voltáról (például Olaszországban, Finnországban vagy Spanyolországban), ezen rendelkezések mégsem szabnak gátat a regionális autonómiáknak, többek között a demokratikus politikai kultúra és a jogállamiság fejlettebb voltából fakadóan.

A jelenleg hatályos román alkotmányban tehát valójában nincs egy olyan rendelkezés sem, amely tényleges alkotmányjogi akadályát képezné Székelyföld területi autonómiájának. A fennálló akadályok nem alkotmányjogi, hanem politikai természetűek, amelyeket a politikai diskurzus folyamán rendre alkotmányjogi köntösbe bújtatnak, ezzel hátráltatva a magyar nemzetiségű állampolgárokkal való hatékony párbeszédet a közösség decentralizációval kapcsolatos törekvéseire vonatkozóan. Ezen törekvéseket ugyanis a román állami intézmények a történelmi neheztelések okán az állam egységére való fenyegetésként értelmezik.

Illusztráció Fotó: Haáz Vince

– Lát arra esélyt, hogy elkezdődjön a román–magyar párbeszéd önrendelkezési ügyben?

– A román modell alapjaiban hibás. Érdemi decentralizáció nélkül képtelenség hatékonyan működtetni egy olyan rendkívül sokszínű társadalmat, mint amilyen a romániai.

Ahol ekkora kulturális, civilizációs, vallási, földrajzi eltéréseket terelnek egybe a határok, ott a túlzott központosítás csak a hatékonyság hiányára garancia.

A túlzott centralizáció Romániában a túlzott korrupciónak is az egyik fő forrása, ami legalább annyira elviselhetetlen a többségi társadalom számára, mint a számszerű kisebbségben lévő nemzeti közösségeknek.

A modern Románia igazi tragédiája, hogy minden etno-centrizmusa ellenére az állam még a többségi társadalomnak sem volt képes élhető viszonyokat teremteni.

Ezt a tényt előbb-utóbb a románoknak is fel kell ismerniük, és tenniük kell egy lépést a párbeszéd, és ezzel a megoldás irányába. Románia ugyanis nem az az ország, amelyik megengedhetné magának azt a luxust, hogy lemondjon csaknem másfélmillió, a szülőföldjén boldogulni akaró polgáráról, pusztán azért mert ők magyar nemzetiségűek.

Fotó: Haáz Vince

– Mekkora esélyét látja a székelyföldi autonómia megvalósításának?

– A téma kutatójaként pontosan tudom, hogy a társadalomtudományoknak mennyire korlátozott a prognosztizáló képessége, így erre a kérdésre mindig ugyanazt szoktam válaszolni: minél többen, minél intenzívebben dolgozunk rajta, annál hamarabb lesz székely autonómia.

Másfajta eljárást ír elő a kormányrendelet

A román határrendészet az EU állampolgárainak a romániai szabad mozgásáról szóló 2005/102-es sürgősségi kormányrendeletre hivatkozott abban a jegyzőkönyvben, amelyben Dabis Attilát nemkívánatossá nyilvánították Romániában. A kormányrendelet kimondja: azokat az idegen állampolgárokat lehet nemkívánatos személlyé nyilvánítani, akik olyan tevékenységeket folytattak, folytatnak vagy – alapos gyanú alapján – akarnak folytatni, amelyek veszélyeztetik a nemzetbiztonságot vagy a közrendet.

A jogszabály szerint a nemkívánatossá nyilvánításról az illetékes szervek kérésére a bukaresti táblabíróságnak kell döntenie, de az eljárásra be kell idéznie az érintett személyt is. A jogszabály szerint egytől tíz évig terjedő időszakra szólhat a nemkívánatossá nyilvánítás, amit azonban meg is lehet hosszabbítani. Arra is kitér a kormányrendelet, hogy a nemzetbiztonsági okokból kitiltott személyekkel semmiképpen nem közölhető a kitiltás oka. A nemkívánatossá nyilvánított személy azonban a végzés közlése utáni tíz napban fellebbezhet a végzés ellen. Fellebbezését a legfelsőbb bíróság bírálja el legfeljebb öt nap alatt.

A bírósági ügyeket összesítő portál keresőprogramja egyébként nem ad ki egyetlen olyan ügyet sem, amelyben Dabis Attila nevű személy lenne érintett. A Krónika a hét elején levélben fordult a táblabírósághoz az ügyben, választ azonban eddig nem kaptunk.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
2 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.