A ,,multikulturális” Temesvár a nyolcvanas évektől vált egynyelvű, román nagyvárossá

Makkay József 2023. március 20., 09:07 utolsó módosítás: 2023. március 20., 11:37

Az Európa kulturális fővárosa címet viselő Temesvár multikulturalizmusáról szól a román politikum és sajtó. De vajon mekkora e jelzőnek a valóságtartalma? Mikortól beszélhetünk többnemzetiségű közösségről a bánsági városban? Ezt a kérdéskört boncolgattuk Szekernyés János nyugalmazott újságíróval, helytörténésszel, aki 1965 óta él a Béga-parti városban.

A ,,multikulturális” Temesvár a nyolcvanas évektől vált egynyelvű, román nagyvárossá
galéria
A közel hat évtizede Temesváron élő Szekernyés János helytörténész ,,testközelből" élte meg a város egynyelvűvé válását Fotó: Beliczay László

– ,,Multikulturális” városként emlegetik Temesvárt, ahol a többségi román lakosság mellett – rohamosan apadó lélekszámban – magyarok, németek, szerbek, bolgárok és más nemzetiségek is élnek. Mikor volt „utoljára” magyar város Temesvár?

– A város és az egész tájegység igazából 1552-ig volt magyar. Itt székelt az 1030-ban alapított csanádi püspökség 228 plébániával. Szent István király meghagyásából minden plébániához tíz település tartozott, amiből következtetni lehet, mekkora magyar közösség élt az egész tájegységben. A mai fogalmak szerint 1316 és 1323 között Temesvár volt a korabeli Magyarország fővárosa: Károly Róbert király a Csák Máté-féle felkelés idején nem érezte magát biztonságban Visegrádon, sem Budán, ezért udvarával ide költözött, innen irányította az ország ügyeit.

A magyar királyok a törökveszély miatt legkiválóbb hadvezéreiket nevezték ki temesi ispánnak és Temesvár várkapitányának:

Hunyadi Jánost, Kinizsi Pált, Petrovics Pétert, Perényi Pétert és utolsóként Losonczy Istvánt, aki 1552-ben rákényszerült, hogy feladja a várat a töröknek. Az utolsó magyar várkapitány Losonczy Anna édesapja volt, akihez Balassi Bálint a verseit írta.

– A 164 esztendeig tartó török uralom mit hozott Temesvárra és környékére?

– Pusztulást és teljes leépülést. A török időkben a helyi, őshonos lakosság elmenekült, sokakat rabszolgaságba hajtottak. A térség elnéptelenedett, egyetlen korábbi falu sem élte túl ezt a másfél évszázadot. Amikor a törököt kiűzték, a Habsburgok egy elvadult, mocsaras vidéket találtak itt. Ma a Temes folyó a várostól tíz kilométerre, délre folyik. Ami a városon átfolyik, valamikor a Kistemes nevet viselte: ennek csatornázásával hozták létre a Bégát. Temesvár védelmi rendszerében nagy szerepet játszott a mocsár: a várat csak azok tudták megközelíteni, akik ismerték a csapásokat.

Temesvári látkép. A Béga-parti város mai arculata a 19. század végén és a 20. század elején alakult ki Fotó: Makkay József

– Milyen fordulatot hozott a Habsburg-seregek temesvári bejövetele?

– Az egyik gyarmatosítót felváltotta a másik. Temesvárt nem szabadították fel, hanem elfoglalták.

A Habsburgok másként zsákmányolták ki a népet, mint a törökök. Gazdasági érdekből kezdték el lecsapolni a mocsarakat és folyóvizeket, a folyókat gátakkal fogták közzé.

– Az elnéptelenedett vidékre új telepeseket hoztak. Milyen volt a Habsburgok betelepítési politikája?

– Ezt a politikát Savoyai Eugén hadvezér rendelete határozta meg. Nem használom a Savoyai Jenő nevet, mert utálta a magyarokat: tiltó rendeletet adott ki, hogy a térségbe ne jöhessenek protestáns és kuruc magyarok. Rendelete a 18. század végéig volt érvényben. Három hullámban érkeztek svábok, de sok szerbet, bolgárt és egyéb nemzetiséget is betelepítettek. Elzász-Lotaringiából francia telepesek érkeztek, ma egyetlen falu, Nagyősz őrzi nyomokban a múltjukat. A románságot később a környékbeli földesurak telepítették be olcsó munkaerőként.

A betelepítési politika nagy elszenvedője a magyarság volt. Mária Terézia császárnő korában annyiban változott a helyzet, hogy uralkodása végén, 1779-ben a tájegységet visszacsatolta a Magyar Koronához.

Mivel vármegyei hivatalokat csak magyar nemesek tölthettek be, ,,importálni” kellett a magyarokat. A török megszállás utáni idők első magyar telepesei Ótelekre és Majláthfalvára érkeztek és dohánytermesztők voltak. A Bánság megnevezés is osztrák huncutság, mert a magyar történelemben a Délvidék alsó részeiként tartották számon.

Látogatóban a felújítás alatt álló temesvári székesegyházban, a Dómban Fotó: Makkay József

– A 19. századra az Osztrák–Magyar Monarchia nemzetiségileg legszínesebb régiója lett a Bánság. Milyen volt a nemzetiségek közötti együttélés?

– A legnépesebb közösséget a németek, magyarok, szerbek és a románok adták. A szerbek már Kinizsi Pál idején, a Hunyadiak korában benyomultak, főleg a rigómezei csata után. A szerbek és a románok a 18. században még itt élő görög közösséggel közös egyházi fennhatóság alá tartoztak.

Az 1848-as román forradalom itteni vezére, Eftimie Murgu nem vállalta fel Avram Iancu magyarellenes politikáját,

hanem tagja maradt a magyar parlamentnek. Kossuth Lajos megígérte, hogy ha nem fordul szembe a magyarokkal, támogatja leválásukat a szerb egyházról. Tény, hogy Temesváron és a Bánságban toleránsabbak voltak az együttélő népek, mint az ország más vidékein, de itt sem volt tökéletes béke.

– Temesvár gazdasági fellendülése az 1867-es kiegyezéssel indult el. Azt követően alakult ki a mai városkép?

– A kiegyezés utáni gazdasági bumm páratlan volt a maga korában. Nem csak Temesvár e korszak sikertörténete, hanem Bécstől Orsováig az összes város akkor nyerte el ma is ismert arcát, nem beszélve a masszív vasúti építkezésekről és más infrastrukturális beruházásokról. Tulajdonképpen ez lett az Osztrák–Magyar Monarchia veszte. Nem a kis nemzetek óhajai döntötték el tragikus sorsát, hanem a félelem, hogy a megerősödött közép-európai birodalom komoly versenytársa a francia és angol tőkének. A 20. század elején Temesvár több városból állt össze. Amiatt volt szétterpeszkedett, nagy kiterjedésű település, mert

amikor az osztrákok elfoglalták és kiépítették új várát, megtiltották, hogy a várfaltól két ágyúlövésre lehessen építkezni. A város belterülete hamar megtelt, és a tiltás miatt a külvárosok csak távolabb épülhettek fel.

A vár erődjellegét 1892-ben adták fel, így 1914-ig, az első világháborúig robbanásszerű gyorsasággal építették be az üresen maradt telkeket a belváros körül.

Házavató 2022 júniusában. A temesvári Magyar Házat a magyar kormány támogatásával sikerült visszavásárolnia a Várbástya Egyesületnek a helyi magyar közösség számára Fotó: Makkay József

– A szászokkal ellentétben a bánsági és a temesvári svábok tiltakoztak a trianoni országcsonkítás ellen. Hova vezetnek ennek a gyökerei?

– Temesvár és a Bánság elcsatolása nem ment olyan könnyen, ahogyan a románok szerették volna. A térséget előbb a szerbek szállták meg. A szerbek és a románok között háború robbant ki a Bánságért. Hogy bizonyítsák a románokkal szembeni számbeli fölényüket, a szerbek 1919-ben nem hivatalos népszámlálást végeztek, ahol a magyar lakosság jött ki többségben. Ennek magyarázata az, hogy

a svábok magyarbarátok voltak: tudták, mire megy ki a játék, így magyarnak vallották magukat.

Többször is küldtek sváb delegációt Párizsba, ahol petícióban kérték, maradhassanak meg Magyarországon, ne csatolják el őket. Közben a szászok eljöttek Temesvárra, hogy számonkérjék magyarbarátságukat és hergeljék őket. Végül az lett az álláspontjuk, hogy bárhová is tartozzon a Bánság, a tájegységet hagyják egyben, ne szabdalják fel, ami sajnos, nem teljesült.

– A népszámlálási adatok szerint a két világháború között Temesvár sváb és magyar lakossága az összlakosság 70 százalékát tette ki. A kommunista Románia betelepítési politikája érvényesült itt is az ötvenes évektől?

– A svábok létszámbeli csökkenése a második világháborút követően kezdődött el, amikor a németeket elhurcolták a Szovjetunióba. Akik megmenekültek, sokan elköltöztek Temesvárról.

A románság beszivárgása már az ötvenes években elkezdődött, de a masszív betelepítés főleg a Ceaușescu-féle erőltetett iparosítással vette kezdetét.

Amit felerősített a svábok Németországba történő exodusa a hetvenes és nyolcvan években. Naponta több vasúti szerelvény is érkezett a Kárpátokon túli megyékből: a moldvaiakat és az oltyánokat buszba pakolták, és elvitték őket a kiüresedő szász falvakba, hogy válasszanak házat maguknak.

Az Új Ezredév Református Központ a Gyárvárosban Fotó: Makkay József

– Milyen volt Temesváron az együttélés a románok, magyarok és németek között a kommunizmus idején?

– Amikor fiatal értelmiségiként 1965-ben idekerültem, ha az ember nem tudott néhány szót svábul, nem mehetett piacra, mert nem tudott értekezni a sváb parasztasszonyokkal. Akkoriban a környékbeli sváb falvakból érkező nagyszoknyás sváb asszonyok árulták a zöldséget a temesvári piacokon. Nem volt ebből gond, mert

a temesváriak többsége beszélt románul, magyarul és németül, és sokan értettek szerb nyelven is. Temesváron természetes jelenség volt a többnyelvűség.

Emlékszem, gyakran találkoztam a villamoson olyan helyzettel, amikor több nyelven beszélgettek egymással az emberek, váltogatták egymás nyelvét. Akik itt nevelkedtek, megtanulták mind a három vagy négy nyelvet. A békés többnyelvűség a nyolcvanas években szűnt meg, amikor az új betelepülőkkel látványos többségbe került a román lakosság.

Dominic Fritz, Temesvár német polgármestere hisz a multikulturalizmus erejében Fotó: Facebook/Dominic Fritz

– Manapság mennyire toleránsak a nemzetiségekkel szemben?

– A többségi lakosság hosszú évtizedekig elfogadta a magyarokat. Azok a románok, akik itt nevelkedtek, hozzászoktak Temesvár szellemiségéhez. Igazából az újabb betelepülőkkel van baj, akiket zavar a magyar beszéd. Sajnos, ma már nem jellemző Temesvár régi toleranciája. A villamoson, az autóbuszban, de az utcán is rászólnak néha az emberre, ha magyarul beszél. Értetlenkedve hallgatják, hogy a másik miért beszél magyarul, holott ők a betelepülők…

Román értelmezésben a temesvári multikulturalizmus nagyjából azt jelenti, hogy a román, magyar és német színház egy fedél alatt működik.

Egy fiatal tanárnő találóan megírta, hogy a magyar színházba is főleg fülhallgatós románok ülnek be, mert eleve olyan a darabválaszték. Egy Amerikába elszármazott román rendezőnő darabját mutatták be legutóbb. Mi köze egy ilyen darabnak a temesvári magyar kulturális örökséghez? Engem és sok temesvári magyart sokkal jobban érdekelne például az, hogy mit tett Hunyadi János a városért.

– Ma már sem a temesvári helyi, sem a megyei tanácsban nincs képviselete a magyarságnak. Mi az oka az utóbbi két évtizedben felgyorsult létszámbeli fogyásnak?

– A helyi magyarság legnagyobb ellensége az elvándorlás. A rendszerváltás utáni években nagyon sokan elmentek, elsősorban a fiatal nemzedékek, akik családot és gyereket vállalhattak volna Temesváron. Ma az ő hiányuk érződik leginkább. A helyi magyarságnak a kommunizmusban az volt a szerencséje, hogy a masszív román betelepítések mellett jöttek magyarok is Székelyföldről és a Szilágyságból. Mára a magyar utánpótlás megszűnt. Az elöregedő bánsági magyar falvakból alig számíthatunk utánpótlásra. A hatvanas évek végén

Temesváron egy belső pártstatisztika szerint 1800 magyar diák tanult, és a számarányuk végig magas volt.

Mára ez is megszűnt. Ha a sok veszteséget összeadjuk, akkor világossá válik, hogy a temesvári magyarság életében eljön az a pillanat, amikor az utolsó magyar jelképesen leoltja a villanyt.

– A Magyar Ház tavalyi avatóján úgy éreztem, valami elindul, valami újrakezdődik. Lát erre esélyt?

– Nagyon fontos gesztus volt ez a magyar kormány részéről, hogy a helyi magyarság által a harmincas években felépített házat visszavásárolta. Nyilván, ennek szerepe van és szerepe lesz a magyar kultúra megőrzésében. Azonban látni kell, hogyha nem lehet megállítani a magyarság rohamos fogyását, évről évre csak zsugorodunk. Ha a Magyar Házról beszélünk, érdemes megemlíteni a két világháború közötti temesvári magyar zsidóság szerepválallását is. Több gazdag zsidó bankár és iparos ember adta össze a magyar ház felépítéséhez szükséges pénz nagyobb részét, amit a kisemberek által vásárolt téglajegyek ára egészített ki.

Az egykori magyar identitású zsidó közösség mára teljesen eltűnt. Akik maradtak, csak románul beszélnek,

holott nagyszüleik még magyar identitásúak voltak. Elég megemlítenem a Szibériai garnizon világhírű szerzőjét, Markovits Rodiont, akinek az unokái egyetlen szót sem tudnak már magyarul. Szomorú története ez a temesvári kisebbségi sorsnak. Lehet ezt szépíteni a multikulturalizmus előnyeiről szóló hangzatos jelzőkkel, de mindez a valóságon semmit nem változtat.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport