Amikor a hatóságok megtiltották a csíksomlyói búcsút, körmeneteket

Molnár Melinda 2020. május 11., 18:38 utolsó módosítás: 2020. május 11., 18:39

Ha fellapozzuk a különböző korok krónikásainak búcsús beszámolóit, szerre nyílik meg a csíksomlyói kegyhely fejlődéstörténete, hitéleti és kulturális szerepe hívő népünk életében. De mi volt akkor, amikor „megindult a lelkek titkos vándorlása az otthonból a lövészárokig? Az erős karok nem keresztet vettek a Székútja felé, hanem a becsületet védték a (…) Kárpátokban, távol Nyugaton.” Egy bő évszázad elmaradt búcsúit lajstromozzuk.

Jézus-hágó, sok imádság és fohász helyszíne Fotó: Barabás Ákos

Darvas-Kozma József pápai káplán c. esperes, a csíksomlyói búcsú avatott kutatója beszélgetésünk elején emlékeztetett: voltak olyan évek, amikor csak a nagy körmenet maradt el, például 1904-ben. A következő évben a búcsút és körmenetet is szüneteltették, 1906-ban szombaton tartottak körmenetet, vasárnap nem, 1907-től Majláth Gusztáv Károly püspök megtiltotta a kikerülést, de akik zászlók alatt kegyhelyre érkeztek, szerre kimehettek a Salvator-kápolnához.

Ezek a főpásztori tiltások és korlátozás fegyelmi okokból történtek, amelyekre még visszatérünk. Az első világháború alatt is voltak korlátozások – tudtuk meg Darvas-Kozma Józseftől, ám az 1917-es esztendő, amikor Csíkszeredának és környékéről elmenekült a lakosság és a területet is hadszíntérré nyilvánították, elmaradt a búcsú. Aztán 1920-ban is. Korlátozások, akadályoztatások sora követte.

Zarándokidők stációi

Amit teljes bizonyossággal tudunk: 1444-ben a csíksomlyói obszerváns ferences konvent elöljárója búcsúengedélyért a Szentszékhez folyamodott. IV. Jenő pápa 1444. január 27-én kelt bullájában a csíksomlyói obszerváns ferences ház Szűz Mária tiszteletére újraépülő temploma megsegítésére hét év búcsút engedélyezett Sarlós Boldogasszony napjára. A bullába beleszőtte: „ahova a hívek nagy sokasága fogadalomból szokott összegyűlni.” A pünkösdi búcsú viszont 1484-től a pálosokhoz fűződik. Darvas Kozma József a pálosokról írt könyvében megjegyzi, hogy a pünkösdi búcsút a ferencesek 1712 januárjában kapták meg, a ferences missziók ügyvivőjének előterjesztésére.

Úgy képzelhetnénk, az első búcsúengedélytől töretlen volt a zarándoklatok sora.

A történeti források ezzel szemben arra engednek következtetni, hogy a helyzet nem ennyire egyszerű; voltak kihagyások, újrakezdések. Alig tudunk valamit a kezdetekről és a 17. századi alakulástörténetről

– összegzi Mohay Tamás néprajzkutató, egyetemi docens a Csíksomlyói búcsú története című könyvében. – Bizonyosan szünetelt a szervezett búcsújárás az 1849-es szabadságharcot követő években (…) az 1949 utáni évtizedekben a hatósági tilalmak ellenére megtartott búcsújárás pedig spontán jellegével különbözött minden korábbi időszakétól.”

Nem megszakítás nélküli folyamat

Mohay Tamás ugyanakkor kiemeli: „Az újrakezdések, a hagyományok újbóli megelevenítései összekapcsolódtak a múlt átértelmezésével, régi történetek újramondásával. A folytonosság hangsúlyozása a résztvevőkben (…) a múlthoz való erős kapcsolódást erősíti meg. (…) Az utóbbi évszázadok búcsújárásának története korszakokra osztható aszerint, ahogy a búcsújárás időről időre meg-megszakadt, újraéledt, illetve megőrizve-átalakulva újraformálódott, megszilárdult. A korszakhatárokat többnyire a megszakadások, megszakítások, illetve az új folytatások jelölik ki; ezek általában történelmi fordulókkal is összekapcsolhatók – véli Mohay Tamás.

Mi a 20. század meghatározó eseményeire fókuszálva nézünk bele a búcsú történetébe. A néprajzkutató a múlt századelő háztörténet bejegyzéseiből a kritikus hangok meglétére figyelt fel, amelyet a korabeli lapok is szóvá tettek:

fegyelmezetlen tömegről, a vásári árusokról, a lelki tartalmak háttérbe szorulásáról szólnak.

A változások, amelyeket a ferencesek az elvilágiasodás jeleként rosszallásukkal kísértek, a Csíki Lapok tudósítója így látja: Ez a hajdan lélekemelő búcsú tehát ma inkább egy nagy sokadalomnak tekinthető, melyen épületes dolgok helyett vásári zsibajt és erkölcsrontó trágárságokat hall és lát az ember, s a nép nagyobb részét nem is annyira a búcsú, mint inkább a látványosság, a nyilvános korhelykedés, duhajkodás és bámészkodás iránti vágy hozza össze (…) A hatóságoknak kellene közbelépni, hogy az ájtatosságot ezen dolgok ne zavarják, ezért a vásárosok beözönlését korlátozni kellene az által, hogy csak az alkalomnak megfelelő cikkek árusítása engedélyeztessék, a komédiásokat pedig, mint oda nem valókat, egészen ki kellene tiltani. (Csíki Lapok XIV/21. sz május 21.) – idézi Mohay Tamás.

A kegytemplom fénye messzire világít Fotó: Barabás Ákos

Az elsőbbségi incidensekről Darvas-Kozma József is említést tett. Voltak, akik be akartak furakodni a körmenetbe, és az elsőbbségért össze is verekedtek. A jelenséggel kapcsolatban egy anekdotaszámba menő történetet is elmesélt. Imets Fülöp Jákó teológia tanár, aki idős kora miatt már nem tudott részt venni a csíksomlyói búcsún és kikerülésen, a Gyulafehérvárra onnan visszatérő diákjait kérdezgette. A fiúk tudták, mire akar kilyukadni, az erőfitogtatásra: „hát verekedés nem volt?” A nemleges válaszra felsóhajtott: „Jaj, Istenem, hogy elfajult a népem! Még verekedni sem tud.”

Csendőrökről már az 1880-as években is tesznek említést – írta Mohay Tamás. 2004-ben úgy vélte, hogy „a szervezési nehézségek, meg talán a csoportok közötti konfliktusok miatt is szüneteltetik a szombati nagy körmenetet.” Könyvében részletesen kifejti: Majláth püspök „határozott kívánságára aztán 1907-től kezdve nem tartottak körmeneteket a búcsún, a keresztalják csak egyenként mentek körbe a megszokott útvonalukon. A rendet a következő évben kiadott püspöki körlevél, valamint a püspök és a városi hatóságok együttműködésével közösen bevezetett intézkedések szabályozták. Ennek eredményeképpen 1911-ben már nyugtázták, hogy hogy a rend fenntartásáról kellőleg gondoskodtak; rendzavarásnak, duhajkodásnak semmi nyoma többé. Ez egyúttal annak is a jele, hogy a búcsúra jövők tényleg lelki szükségletből sereglenek össze – idézi a Csíki Lapok június 7-ei híradását.

Háborús évek

A viszonyok általános romlása miatt és a férfiak háborús távolléte miatt a búcsúra érkezők száma megcsappant. „Trefán Leonárd tartományfőnök 1915-ben pünkösd előtt levelet írt a csíksomlyói házfőnöknek, melyben jelezte neki, hogy a pünkösdi búcsú nagyobb szabású tervezéséről ebben az esztendőben tegyünk le, azt hiszem, hogy most a szokottnál a háború miatt jóval kisebb arányú lesz – idézi Mohay és a Csíki Lapok tudósításaiból is szemléz: A régebbi túlságos nagy zaj és korcsmázás most alig volt észlelhető. Még az énekek dallama is talán bánatosabb volt, de az imádság annál buzgóbban és erősebben szállt a Béke Királynéjához, hogy eszközölje ki isteni fiától a mielőbbi diadalmas, boldogító békességet. (XXVIII/26. sz június p.) Pár évvel később az Erdélyi Tudósítóban ez olvasható:

Fekete ruhás asszonynép, árva gyermekek, mankóval járó rokkant katonák jöttek a szent Szűzhöz, s imádkoztak erőért, vigaszért.”

1916-ban a kegyszobrot is Kolozsvárra menekítették. Boros Fortunát, ferences rendi tartományfőnök, történész, író 1943-ban: Csíksomlyón, augusztus 26-án kihirdették, hogy délután 4 óráig minden 17–55 éves férfiúnak el kell hagynia a falut. A kábultság nagy volt, s alig tudták összeszedni a klastrom legértékesebb dolgait, és azokkal Pátrik atyát útnak indították Székelyudvarhely felé.”

A kegyszobor Csíksomlyón maradt, de a házfőnök és idős szerzetes maradását a dandárparancsnok nem engedélyezte. Pátrik atya katonai engedéllyel visszatért Korbuly páterrel. „Szabó Zoltán ezredes társzekereket bocsátott a katonákkal együtt rendelkezésére, szeptember 4-én a szobrot bepakolták és délután 5 órakor a községet elhagyták.” A kegyszobor 16-áig Székelyudvarhelyen időzött, aztán tovább menekültek Kolozsvárra. A kegyszobor 1919 június 24-én tért vissza Csíksomlyóra, ám a legelső zarándokaltot csak 1922-ben tarthatták meg.

Néha megpihen a körmeneti csengő és a láb is Fotó: Barabás Ákos

1920: nem kaptak búcsúengedélyt

„A búcsút már 1920-ban is meg akarták tartani, ami természetes is, hiszen elmúltak a háborús évek” – írja Mohay. – Veres Ernő biztató toborzását, amit az Erdélyi Tudósító közölt, teljes egészében átvette a Csíki Lapok is. Nagy erdők alatt, sötét fenyvesek közt a két tornyú templomban pünkösdi búcsúra szólnak a harangok: Székely véreim, eljöttök-e mind? (…) A keservek közt erőt ad a Szent Szűz, a fájdalmak közt meg fog vigasztalni, e lelkeket magához emelni. A somlyói Mária érti bánatunk. S ha annyi századon át védte nemzetünk, most is velünk lesz, nem hagy el soha.

A Csíki Lapokban egymás mellett szerepel a fent idézett lelkesítő felhívás és egy rövidhír:

Az idén a pünkösdi búcsú alkalmával szokásos körmenetek és keresztalják elmaradnak, mert a hatóság betiltotta.”

Átadjuk a szót a búcsúkrónikásnak, Mohay Tamásnak: „Csakhogy a készület és a pünkösdszombat május 22-i időpontja két héttel megelőzte a magyar békeszerződés aláírását Trianonban (június 4.), s ebben a helyzetben nyilván kényelmetlen lett volna egy nagyobb tömegű magyar gyülekezés, még ha az vallási indíttatású is. A román katonai hatóság az utolsó pillanatban mégsem engedélyezte a búcsú megtartását, erről a Csíki Lapok és az Erdélyi Tudósító is hírt adott: „A búcsúsok közül sokan csak az utolsó percben kaptak hírt róla, s így bizonyára szomorú lélekkel voltak kénytelenek visszatérni a megkezdett útról (Erdélyi Tudósító III/11. sz június p.). Két hét elteltével úrnapja következett (amit akkor még nem vasárnap, hanem csütörtökön tartottak). Erre az alkalomra beharangozták az erdélyi püspök bérmaútja keretében teendő csíkszeredai látogatását. A vasárnap, június 6-án megjelent Csíki Lapok első oldalán adott hírt arról, hogy mire az újság megjelenik, már aláírják a békét (részletezte is, ki és hogyan), s vele egy oldalon arról is, hogyan fogadták az erdélyi püspököt” – összegzi Mohay Tamás.

Két világháború között

Csak a körmenet útvonalában történt egy kis változás. A háború előtt a körmenet az árvaház (régi gimnázium) telke mellett húzódó utcán vonult ki a Kis-Somlyó oldalára, most pedig a borvíz felé lekerülve és bal felől hagyva az ott fekvő néhány épületet, kanyarodik a hegyre - idézi Antal Áron emlékezését Mohay.

„A nagy körmenetet minden körülmények között meg kell tartani. Ekkor a búcsúsok tömege koszorúba fogja a Kis-Somlyó hegyét és két és fél órán keresztül az áhítat szárnyain repül az ének az ég felé, mert másképpen nem tudom kifejezni azt a lelkesedést, amely ezt a körmenetet jellemzi – írta 1943-ban Boros Fortunát. – A búcsúsok nem a körmenetért vonulnak fel Szűz Mária elé, hanem, hogy hódolatukat kifejezzék; lelküket megtisztítsák és a szentségi Jézussal egyesüljenek.”

A második bécsi döntés, a visszacsatolás után Somlyó az országos közfigyelem előterében van, majd a front idején újabb menekülés következik”

– olvasható a Csíksomlyói búcsú történetében. A kegyszobrot ismét Kolozsvárra menekítették.
Egy jelentős korszakhatár volt az 1949. pünkösd. Soha nem látott sereglettel, Márton Áron-i utolsó csíksomlyói buzdítással.

A csíksomlyói Szűzanya hazavárja gyermekeit Fotó: Barabás Ákos

1949 után

„A búcsújárást hatalmi szóval radikálisan megnehezítették, ellehetetlenítették – összegzi Mohay. – A negyvenes évek végével kezdődő korszakban hosszabb időre csak emlék és reménység lehetett a búcsú teljes, nyilvános és szabad megünneplése, és generációk nőttek fel úgy, hogy annak valóságát a maga egészében nem tapasztalhatták meg. A néprajzkutató azt is megjegyzi: „ferencest ferencesként nem láthattak.” Hogy mi történt velük? „1951 augusztus 20-án, Szent István napjának éjjelén ért minket – mint kék égből a villámcsapás – amikor is

felverve félálmunkból, kiemelve az ágyból, Erdély 22 kolostorából 120 szerzetes egyszerre mozdult, egyszerre indult a tömött kamionokon. Hogy hová, senki sem tudta, senki sem mondta, a fantáziánkra volt bízva

– emlékezett vissza Bíró János Antal atya 2014-ben. – Egész éjszaka gyötört a bizonytalanság. Hová? A lágerbe? Börtönbe? Zárkába vagy a halálba? Az egész éjszaka lelki megrázkódtatásait átélve, többé-kevésbé egyszerre érkeztünk Máriaradnára.” A továbbiakban elbeszélte azt is, hogy a tartományfőnök, Benedek Fidél a megváltozott életük folytatásának döntő lépéseként szerzetestársaival együtt imádságban fordult Szent István királyhoz és a Boldogasszonyhoz, felajánlva jövőjüket.

Máriaradnán összezsúfolódva kilenc hónapig éltek. Aztán a román hatóságok úgy határoztak, hogy háromfelé szakítják a deportáltakat – írja visszaemelékezésében Antal atya. Az Esztelnekre irányítottaknak „két marhavagon-teherkocsi állott rendelkezésükre”. Az utazás 1952-ben „kerek három napig tartott”, mert miden nagyobb városban mellékvágányra húzatták a vagonokat. Pünkösd szombatján indultak, pünkösdvasárnap a brassói vonatállomás tolatórészlegében vesztegeltek. Pünkösd másodnapján érkeztek Esztelnekre.”

Csodákkal és aranyrózsával ékeskedő csíksomlyói kegyszobrunk Fotó: Pinti Attila

Akik megéltük

Darvas Kozma Józseffel gyermekkori emlékeket is meséltünk, hiszen édesanyáinkkal akkor is elmehettünk, amikor nyilvánosan semmi nem jelenhetett meg róla. Ma már tudunk nevetni a párhuzamos rendezvényen, a Tavasz a Hargitán fesztiválon. A búcsú szombatján tartották, vonatjegyet nem is lehetett váltani aznap Csíkszeredáig.

A kertek alatt settenkedett Csíksomlyóra, jórészt magánájtatosságra a nép.

A szentmise később is, 1990-ig a kegytemplom falai közé szorult. Akik előző este megérkeztek, a templomban szunyókáltak. Felejthetetlenek a kisbatyus csángók jelenléte, akik erdei ösvényeken Somlyóra ólálkodva teljesítették őseik lelkiismereti parancsát. A legkitartóbb búcsúsok a Jézus-hágón mentek a Salvator- kápolnáig. A rítus része volt annak háromszori megkerülés, és bizonyos imák elvégzése. Gyermekekként kitörölhetetlen nyomot hagyott bennünk ez az elmesélhetetlen székely szent-hegyi áhítatsor.

Csíksomlyó vár

Bástya értelemben is a várunk a kegyhely, annak saját múltunkkal összekapcsolódó hitélményeivel, megtartó erejével. Idén a járványügyi helyzet sokféle bizonytalansága között a csíksomlyói zarándoklat is szerepel. Rendelkezésre várva ne tévesszük szem elől: az imádság tartotta meg népünk lelki épségét sok viszontagság között. A reményt a csudákkal ékeskedő Szűzanya vigyázza.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport