Kelet Svájca és Sass Kálmán mártíromsága (1.)

Kelet Svájca és Sass Kálmán mártíromsága (1.)
Ötven éve, 1957 áprilisában tartóztatták le Sass Kálmánt, dr. Dobai Istvánt, Komáromy Józsefet, Bereczki Andrást, Varga Lászlót, Nagy Józsefet, Kertész Gábort, Dobri Jánost, László Dezsőt, illetve Jordáky Lajost.

Gazda Árpád

2007. március 23., 00:002007. március 23., 00:00

A politikusok újabban bizonyosfogalmak felröppentésével megpróbáljáktematizálni a közbeszédet, aztán kiderül,hogy a megcélzott közönség jóformánsemmit nem tud, vagy nagyon zavaros ismeretei vannak mindarról,ami talán a további élete szempontjábólakár sorsdöntő is lehetne. Ez történt azRMDSZ nemrég zárult kongresszusán a MarkóBéla szövetségi elnök általhangoztatott Kelet Svájca autonómiamodellfogalomkörével is. A Krónika általkörkérdésben megszólaltatott (2007. március6.) szatmárnémetiek válaszai egyfajtaközvélemény-kutatásnak is tekinthetők:bizony nagy a zűrzavar a Kelet Svájca körül. Nem issejtik, hogy a szatmárnémetiek közvetlenközelében, Érmihályfalván SassKálmán református lelkész a legdrágábbal,az életével fizetett azért, mert az erdélyikérdés megoldásának egyik lehetségesalternatíváját a svájci kantonálismodell erdélyi megteremtésében látta. Amodell kidolgozásához kapcsolt „kémkedésért”,illetve a két világháború közötti– úgymond – „románellenes” tevékenységéért,a fiktív, a Szabad Európa Rádió általkezdeményezett Nemzeti Ellenállási Mozgalom köréfelépített szervezkedésért – hazaárulásvádjával – halálra ítélték,és 1958. december 2-án a szamosújváribörtönben agyonlőtték. A kivégzésen aSzekuritáté „delegáltjaként” jelenvolt a nagyváradi Wohl Zoltán őrnagy, aki a 31érmihályfalvi, biharvajdai, nagykárolyi,biharfélegyházi, érolaszi, belényesivádlott nagy részét a legkegyetlenebbmódszerekkel vallatta. Bizonyos véleményekszerint tarkólövéssel végeztek ahalálraítéltekkel.

Egy autonómiatervezet hányattatásai

A politikai foglyok közülSass Kálmán szenvedett a legtöbbet, alegborzalmasabb vallatási módszereket próbáltákki rajta, ugyanis ő volt az a politikai fogoly, aki kéthónapon át beszámíthatatlannak tettettemagát, nem vallott, majd a bíróságitárgyaláson a veréssel, kínzással,meszkalinadagolással (egy kaktuszfajtábólszármazó hallucinogén kivonat, amely színesképzeteket és közlési kényszert váltki a fogyasztóból) kicsikart vallomásokatvisszavonta, semmisnek nyilvánította. Ahhoz, hogy a„kémkedési” vádhoz bizonyítékokatszerezzenek, a cellájába költöztettéka szilágysomlyói Boros Sándort, aki – a Sasscsalád ismerőse, református lévén – aSzekuritáté terveinek megfelelően elhitette SassKálmánnal, hogy befekteti magát a kórházba,s onnan egy óvatlan pillanatban megszökik, eljutMagyarországra, onnan Ausztriába, majd Svájcba.Az emberi gonoszságnak olyan mély bugyraiba süllyedt,hogy „álszökéséhez” Sass Kálmánáldását és a bűnei feloldozásátkérte.
Sass Kálmán végsőkétségbeesésében elhitte, hogy a szökésiterv sikerül, és rendre megnevezte azokat az ismerőseit,akik révén Boros Sándor eljuthat Svájcba,fogadott szüleihez, a dúsgazdag Welti Henrich özvegyéhez,Welti-Schneider Bertához, aki majd kiszabadítja őt aSzekuritáté karmai közül. Mindebben nemcsakgyermeki naivság volt, hanem az utolsó fogódzó,hogy még megmenekülhet a kivégzéstől.
Sass természetesen beszélta zárkaügynöknek a svájci kantonálismodellről. A teológiai stúdiumok elvégzéseután ugyanis ösztöndíjjal 1929 és 1931között Bázelben, Zürichben teológiai –mai szóhasználattal élve – posztgraduálisképzésen vett részt, tanulmányozta akantonok működését, és hasonlótszeretett volna Erdélyben, a Partiumban is meghonosítani.
A marosvásárhelyi MentorKiadónál az erdélyi hazaárulásiperekről megjelenő, ezeroldalasra tervezett kötetemben hiteleslevéltári dokumentumok, vallomások, mélyinterjúksegítségével azt bizonyítom be, hogy a„genfi szellem” néven ismert erjedési folyamat, az1956-os magyar forradalom és szabadságharc hatásáraErdélyben, a Partiumban egymástól függetlenülnégy kidolgozott terv készült el az erdélyikérdés lehetséges megoldására.Szoboszlay Aladár magyar–román konföderációsterve – elképzelése szerint ehhez későbbAusztria is csatlakozott volna –, a Keresztény DolgozókPártjának programja a politikai pluralizmusmeghonosítására, a dr. Dobai Istvánnevével fémjelzett ENSZ-memorandum, amely WesselényiMiklós 1848-ból datált elképzelésealapján a lakosságcserét tartotta a legjobbmegoldásnak, a csíkszeredai Fodor Pál vasútépítőmérnök térképmellékleten isszemléltette a lakosságcserére vonatkozójavaslatait, és Sass Kálmán kantonálismodellje jelzi, hogy az erdélyi magyar szellemi elit azokbanaz években pontosan felmérte: az erdélyi kérdéssok szempontból európai biztonsági kihívás,méltányos megoldása végre békéthozhat a magyar–román viszonyban is.
Az 1950-es években az erdélyimagyarság demográfiai helyzete, a tömbökbenélő magyarság arányai – Érmihályfalvakörzetében akkor a magyarság részaránya67 százalék volt, a Kalotaszeg, a Szilágyságmagyarsága szintén számottevő emberi, anyagipotenciált jelentett – egyenesen predesztináltáka felelősen gondolkodó magyar értelmiségieket,hogy legalább elméleti szinten keressék azerdélyi kérdés megoldásánakalternatíváit. Azóta eltelt 50 esztendő, ma mára kérdés felvetésének is egészenmás dimenziói alakultak ki.
Az akkori tervek, elképzelésekismerete nélkül nem lehet sem sikeresautonómiastratégiát, sem kisebbségijogvédelmet megvalósítani. Az erdélyikérdés megoldására kidolgozottelképzeléseknek az ad különleges aktualitást,hogy a négy erdélyi magyar hazaárulásiper vádlottjainak nagy részét 50 éve,1957-ben tartóztatták le.
Sass Kálmánt 1957.február 19-én hajnali három órakor vettékőrizetbe, hosszas házkutatás, a feleségévelés öt gyerekével szemben tanúsítottembertelen bánásmód során. Aletartóztatására az ürügyet azszolgáltatta, hogy arra biztatott néhányérmihályfalvi fiatalt, hogy az 1956-os magyarforradalom idején, október 28-án fegyveresharcra felszólító röpcédulákatszórjanak szét a nagyközség utcáin.A fiatalokat még 1956 novemberében elkapták, ésazok terhelő vallomást tettek Sass Kálmánellen. Sass letartóztatására az igazi indokot a1957/70-es számú belügyminisztériumioperatív parancs jelentette, amelynek alapján a voltfasiszta (Nyilaskeresztes, Imrédy Béla-féleMagyar Megújulás Pártja), az 1922 és 1938között működő Országos Magyar Párt, az1940 és 1944 közötti Erdélyi Párt, avasgárdista és cionista mozgalom, a románellenesszervezetek tagjait ügynökök révénazonosítani kell. A stratégiába„ellenforradalmár-gyanús elemekkel” valóleszámolás ürügyén akár afizikai likvidálás is bekalkulálható.
Az 1956-hoz kapcsolódóerdélyi politikai perek elítéltjei közülSass Kálmánnak voltak a legszorosabb kapcsolatai az1940 és 1944 közötti magyar kormányokkal, az1945 utáni kisgazda magyar miniszterelnökkel, NagyFerenccel, Tildy Zoltán köztársaságielnökkel. A partizánként harcoló MaléterPál, 1956-os honvédelmi miniszter 1944 októberébenrészben Sass Kálmánnak köszönhetteéletben maradását. 1940 és 1944 közöttalig volt olyan magyar miniszter, államtitkár, aki nefordult volna meg Sass Kálmán Érmihályfalvamelletti Barantó nevű tanyáján.
Sass Kálmán kétdolgozatban foglalkozik az erdélyi kérdéssel: ASzent István-i Magyarország kisebbségikérdésének megoldása elé címetviselő tanulmánya az 1938. november 26-i müncheniegyezmény, illetve a Felvidék egy részénekMagyarországhoz való csatolása után, aSzegény Erdélyország címet viselő, 84oldalas dolgozata a második bécsi döntés,1940. augusztus 30-a előtt készült el. Mindkettőbenfoglalkozik a kantonális modell kérdésével.A megjelenés előtt álló kötetből átvettema Kelet Svájca tervének fontosabb elképzeléseit.A kantonális modell nem zárta ki, hogy Sass Kálmánaz 1947. évi párizsi békeszerződésaláírásáig hitt abban, hogy a Partium egyrészét Magyarországhoz csatolják,megvalósul a „nyelvhatáros” vagy a „partiumiterv”. A front közeledtével sem menekült el,tartotta a reményt a híveiben, a nagyközséglakóiban. Minden történésre érzékenyenreagált. Sass Kálmán, aki maga is foglalkozottlevéltári kutatással, megírta Mezőtelegdma is használatos történetét, azérmihályfalvi református felekezeti iskolatörténetét, Zichy Jenő, a bécsititkosrendőrség főnökének levéltárát,könyvtárát kutatta, alaposan ismerte az erdélyikérdés teljes irodalmát.

A nagy csalódás

Sass Kálmán örömmelfogadta, hogy Csernyikov szovjet tábornok, egy 1944. október30-i moszkvai távirat rendelkezéseire hivatkozvaÉszak-Erdélyből, tehát Nagyváradrólés környékéről is kiutasította aromán közigazgatást.
Sass akkor még nagyonreménykedett abban, hogy a nagyhatalmak legalább aPartiumot Magyarországhoz csatolják. A frissenmegalakult Magyar Népi Szövetségnek (MNSz) isazért lett a tagja – a járási elnökitisztséget is elvállalta –, hogy Erdélyhovatartozásának kérdésében, azitteni magyarság döntő többségénekóhaja mellett következetesen kiáll.
Az első nagy csalódásakkor érte, amikor az MNSz központi bizottsága aMarosvásárhelyen tartott első ülésén,1945. november 17-i kiáltványában leszögezte:„az erdélyi nemzetiségi kérdésmegoldása nem határkérdés, hanem anemzeti jogegyenlőség tényleges megvalósításának,a határok feloldásának kérdése.”
Sass Kálmán tudott arról,hogy a Petru Groza és Luka László/Vasile Lucaáltal kikényszerített kiáltvány ésnyilatkozat – mely szerint Észak-Erdély tartozzonRomániához –, az elvtelen kompromisszumok, azönfeladás egyik legsúlyosabb lépése.Rá kellett jönnie, hogy őt az MNSz valójábaneszköznek tekinti, mivel az Érmelléken ő volt a„zászló”, az ő hívó szaváraezrével jöttek az emberek, a nevét, emberi,lelkészi hitelét csak a választásokmegnyerésére használták fel. Az MNSz-bőlvaló kiábrándulása földindulásszerűvolt. Végső kétségbeesésében írtameg a levelét Szabó Józsefnek, azunokatestvérének, aki Budapesten az Ipari Minisztériumfőosztályvezetője volt.
„A párizsi értekezletminket is nagyon érdekel. Hiszen a mi bőrünkre megy adolog. Csak nehogy a nagy fene magyar demokrácia eladjonbennünket őrült magyar nemtörődömséggel.Hisz a szovjet is követel olyan területeket magának,amihez semmi köze. (…) Itt a román demokráciacsak a döntést várja, hogy velünk méga szlovákiai magyarságénál iskegyetlenebbül leszámoljon.”
Az ominózus levél,amelyet Sass Kálmán két példánybangépelt le, és így 1957. február 18-ána házkutatás során azonnal megtalálták,a legsúlyosabb bűnjelek egyike volt, és azt isbizonyítja, hogy tudott Lucreþiu Pãtrãºcanu kommunistaigazságügyi miniszternek a kolozsvári prefektúrán1946. június 11-én elhangzott, az erdélyimagyarságot vádoló beszédéről, ésarról az elképzeléséről, hogy az erdélyimagyarok egy részét ugyanúgy ki kellenetelepíteni, mint Csehszlovákiában.
Sass Kálmán mindvégiga kantonális Magyarország és Erdélymegszervezésének híve és szószólójavolt. Ezt A Szent István-i Magyarország kisebbségikérdésének megoldása elé címűdolgozatában tételesen is megfogalmazta: „…Szerintem az egyedüli megoldás ez: kantonálisalapon szövetséges állammá valóalakulás a Szent István-i Nagy-Magyarországhatárain belül, ahol minden fajú és nyelvűhonpolgár érezze magát otthon, és valljamagát büszkén lelke belső indításábólmagyarországinak.”
Miközben Sass Kálmána svájci kantonális modell átvételéttekintette az egyedüli üdvözítő megoldásnak,a sajátosságból, a történelem„hordalékaiból” származókülönbségeket is észrevette: „Különbözőfajú, felekezetű népek élnek ott is, mintErdélyben, azonban a viszony egészen más köztük.Míg itt egymás ellen, jobb esetben egymásmellett helyezkednek el az erők, addig ott feltétlenülegyütt haladnak a fajták és felekezetek a belsőbékesség, az állami egységszolgálatában.” n Folytatás a jövő hetiSzempontban

Tófalvi Zoltán
A szerző újságíró

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2018. július 21., szombat

Holdra szálláshoz fogható szellemi megvalósítás – Kovács István unitárius lelkész ember és vallás szabadságáról

Aki komolyan veszi a saját vallását, komolyan tudja venni a másikat a maga vallásosságának megélésében, el tudja fogadni, hogy ő azon az úton keresi az üdvösségét – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész.

Holdra szálláshoz fogható szellemi megvalósítás – Kovács István unitárius lelkész ember és vallás szabadságáról
2018. július 07., szombat

Vegyük az adást, ne csak az érettségit

Tanár úr, az osztályból 18-an vették az érettségit! – jelentette büszkén az egyik tanítványom, amikor az eredményekről érdeklődtem. Nem ez volt a legalkalmasabb pillanat, hogy a magyartalan megfogalmazásra felhívjam a figyelmét, de ez az egyetlen mondat nagyon sok mindenről árulkodik.

Vegyük az adást, ne csak az érettségit
Vegyük az adást, ne csak az érettségit
2018. július 07., szombat

Vegyük az adást, ne csak az érettségit

2018. július 01., vasárnap

Kétszáz éve született Semmelweis Ignác, az anyák tragikus sorsú megmentője

Kétszáz éve született Semmelweis Ignác, „az anyák megmentője” (1818. július 1. – 1865. augusztus 13.). Tragikus sorsú orvos, akinek a temetésén sem kollégái, sem családtagjai nem jelentek meg.

Kétszáz éve született Semmelweis Ignác, az anyák tragikus sorsú megmentője
2018. június 02., szombat

Egész Erdélyt bejárja az igazságos király - Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója a Mátyás király emlékév jelentőségéről

A kolozsvári Mátyás-napok, majd a sepsiszentgyörgyi Szent György Napok után egyre több erdélyi helyszínen találkozhatnak majd az érdeklődők Mátyás királyt és korát idéző programokkal, rendezvényekkel. Az Erdély-szerte esedékes megemlékezésekről a budapesti Magyarság Háza igazgatóját, Csibi Krisztinát kérdeztük.&a

Egész Erdélyt bejárja az igazságos király - Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója a Mátyás király emlékév jelentőségéről
2018. május 06., vasárnap

Megmenthető a magyar orvosképzés? – Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd írása

Marosvásárhelyi és bukaresti peres tapasztalatom alapján a leghatározottabban ki merem jelenteni azt, hogy a teljes körű magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés jövője jogi eszközökkel nem biztosítható.

Megmenthető a magyar orvosképzés? – Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd írása
2018. április 22., vasárnap

Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?

‚Oktatótársaim és a magyar hallgatók nevében ma is azt vallom: mi szinte minden lehetségeset megtettünk a demokrácia keretei között, szűkösnek bizonyuló eszköztárunkból ennyire tellett. A helyzet meghaladott bennünket. Mi, tanárok és diákok elsősorban a magyar oktatás lehetőségének a megteremtésében vagyunk, lehetünk felelősek. A kisebbs&am

Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?
Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?
2018. április 22., vasárnap

Quo vadis, vásárhelyi magyar orvos­képzés?

2018. április 15., vasárnap

Politikai kérdés az európai kisebbségvédelem – Szalayné Sándor Erzsébet az Európa Tanács romániai jelentéséről

Nem jogi, hanem politikai döntés kérdése, hogy mennyire állítható a nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatába – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Szalayné Sándor Erzsébet, az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye tanácsadó bizottságának tagja.

Politikai kérdés az európai kisebbségvédelem – Szalayné Sándor Erzsébet az Európa Tanács romániai jelentéséről
2018. április 09., hétfő

Nyelvgazdagító, megmentett székely szókincs - Sántha Attila a Bühnagy székely szótárról

Újabb székelyföldi bemutatókörúton ismerheti meg a nagyközönség a napokban Sántha Attila nemrég napvilágot látott Bühnagy székely szótárát. A kötet megszületéséről, a gyűjtőmunkáról, a székely nyelvi örökségről kérdeztük Sántha Attilát.

Nyelvgazdagító, megmentett székely szókincs - Sántha Attila a Bühnagy székely szótárról
2018. március 25., vasárnap

Szervesülő közeg a Kárpát-medencei irodalom – interjú a friss József Attila-díjas Karácsonyi Zsolt költővel

A vers műfordítás egy ismeretlen nyelvből, a Kárpát-medencében írott mai irodalom egyre inkább szervesülő közegnek tekinthető, és fontosak az olvasókkal való személyes találkozások – ezt vallja többek közt Karácsonyi Zsolt kolozsvári költő, aki március 15. alkalmával vett át József Attila-díjat Budapesten.

Szervesülő közeg a Kárpát-medencei irodalom – interjú a friss József Attila-díjas Karácsonyi Zsolt költővel
2018. március 18., vasárnap

Külön bejáratú, képlékeny igazságok hálójában – Valóságérzékelésünk szubjektivitása az Illegitim című kolozsvári előadásban

Mindenki másként látja, fogja fel és értelmezi a valóságot. Amit látunk, képlékeny, és ha csak kicsit is más szögből próbáljuk nézni mindazt, ami körülvesz bennünket, máris változik a perspektíva, módosulhatnak nemcsak benyomásaink, de véleményünk is.

Külön bejáratú, képlékeny igazságok hálójában – Valóságérzékelésünk szubjektivitása az Illegitim című kolozsvári előadásban