Márton Áron és Gyergyóditró: áldott, aki az Úr nevében jön

Molnár Melinda 2020. február 17., 15:07

Az első világháborút követő bizonytalan idők és eszmék Ditróban is éreztették hatásukat. A pályáját ott kezdő Márton Áronnak, „a kicsi papnak sok szavába és fáradságába került, hogy a legények és marcona férfiak ismét lelkiatyát láttak a papban, amíg ismét forrásnak, éltető kútnak tekintették a vallást” – jegyezte fel Domokos Pál Péter. Ismerjük meg az első őrhelyhez, lakóihoz szívvel kötődő Áron püspököt!

A nagytemplom szószékén 1969. augusztus 15-én Fotó: Molnár Melinda archívumából

„Megjöttek a jó ditrói hívek! – lépett eléjük, és mindig így köszöntötte helyhez kötöttsége idején az őt Gyulafehérváron meglátogatókat. Érdeklődött ismerősökről, és mesélt a kéttornyú őrhelyen megéltekből.

Személyesen

Mindössze egy sor volt Isten szolgája, Márton Áron életrajzában: 1924–1925 – káplán Gyergyóditróban. 1994–95-ben nem tűnt túl távolinak a dátum, de akik Ditróban ismerhették, azok már idősek, betegek voltak. Akik pedig emlékeztek, elsősorban a püspök Márton Áronra gondoltak. Ma úgy érzem: kegyelmi idő volt mégis.

Utolsó percen sikerült szóra bírnom embereket, hiszen interjúalanyaim közül ma már szinte senkit nem kérdezhetnék.

Hittanulói meséltek – a sokat megéltek fáradt mozdulataival, de személyisége varázsának nem fakuló erejével. Márton Áron szavainak, tetteinek, példájának erkölcs- és közösségformáló ereje késztette ditrói munkatársait is arra, hogy minden gondolatát, cselekedetét leírják; leveleit külön borítékokban, dossziékban őrizgessék. Csodálatos élmény volt a Márton Áronra vonatkozó dokumentumok keresése. Különleges interjú. Megfogalmazódtak bennem a kérdések, és írott válaszok kerültek elő dobozból, kartonfoglalatból.

Isten hozta!

1924. július elsején Majláth G. Károly püspök Márton Áront kinevezi ditrói káplánná. „Küldötték és jött az imént felszentelt pap, hogy Ditróban lépjen rá arra az útra, amely olyan csodálatos és gondviselésszerű Nagyméltóságod, de az egész egyház és az egyházmegye életében is. Jött a fiatal sas, mert valóban sas volt, hogy kipróbálja szárnyait” – dr. Lukács József nyugalmazott plébános 1971. december 11-én kelt Memorándumszerű iratát Ditróról, amelyet Márton Áron püspökhöz címzett, nyolcvannyolc éves korában, szinte önmagának írta. Az együtt töltött évre emlékezett; a káplánról a püspöknek mesélt.

„Felálltam és köszöntöttem: Isten hozta. Beszélgettünk, ismerkedtünk. Lakás után érdeklődött. Megmutattam az udvar közepén – kepes időkből maradt – gabonás tetejére épített emeletet. Nem kifogásolt, nem hiányolta szegényes egyszerűségét, de nem is itt lakik, jöttem rá hamarosan, hanem a papi hivatása nem tudom hányadik – talán századik emeletén.”

Felénekelték az emelet lakóját

Ditróban a káplánnak nem kellett ébresztőóra. Nem volt gond, hogyan keljen fel idejében, mert minden reggel a kakas alatta kukorékolt. Áron püspök derűvel emlékezett: a ditrói káplánlakás alatt tyúkpajta volt. Valamikor egy tócsa volt a templom udvarán; fel volt töltve az egész, s a víz le volt vezetve az út alatt. A régiek valószínűleg valami cölöpökre felépítették a káplánlakot, hogy ne érje a víz, a hideg ne tekerje el télen a fundamentumot. Hely volt, s a tyúkpajtát oda beillesztették. A káplán egy létrán feljárt a lakásba. „Minden reggel négy órakor – a kakas nem tévesztette el – kukorékolt. Csak úgy saccoltuk az időt” – mesélte Márton Áron püspök.

A püspökszentelés 30. jubileumán a ditrói esperes-plébános, Lőrincz József által írt levélből idézek: „Szerény momentóul mellékelem a ditrói régi kápláni lakot. (A tusrajzot Ferencz András készítette.) Ahonnan papi működése indult. Ha igaz, alul pulykák s kókisok laktak. Minden hajnalban felénekelték az emelet lakóját. Ha nem is volt szükség ébresztőre. Azóta, milyen kár, hogy az idők vasfoga megemésztette ezen egyetlen, praktikus ú.n. káplányi berendezést.”

Fotó: Ferencz András tusrajza

A sokszorosított főpásztori köszönőlevél végén utólag rágépelt sorok: „Külön köszönöm a régi kápláni lakásról küldött képet. Kedves emléket idéz. Igazság, hogy akkor két szobám volt, melyeket nagyon szerettem. Hosszú évek múltak el, amíg újból két szobára tehettem szert.

Jól éreztem magam az emeleten, az alsó rész lakói sem zavartak. Akkor jó idegeim voltak”

– írta Áron püspök a ditrói esperesnek. Az új káplánlakást 1933–34-ben építették.

Bizalommal, szeretettel

Az életrajzíró Domokos Pál Péter sorai: „Az egyik legnagyobb templom Csík vármegyében a századelőn épült, kéttornyú gyergyóditrói templom. Ennek szószékéről tartotta első beszédeit Márton Áron. Első szentbeszédét 1924. augusztus 17-én mondotta. A

milyen szép, vonzó volt beszéde, olyan ragaszkodást keltő volt Ditróban egész évi működése.

(…) A gyermekek az iskolában a bizalomnak és a szeretnek a melegét érezték körében. Szavaival és szeretetével hódította vissza tévelygő embertársait az igaz útra.”

Első principálisa leírása szerint: „Én hozzátettem a két filiát, két iskolával, Ditróban a szokásos istentiszteleteket, szolgálatokat és szentség-kiszolgáltatásokat, négy iskolával, 800 tanulóval; nyugodt volt. Mint aki komoly elszántsággal fog neki az előtte álló munkának. Még nyugodtabb, sőt jókedvű a munkában.”

Későbbi prédikációinak meghatározó élményét máig emlegetik, akik hallhatták. Nemcsak hangulatát, példázatait is idézik.

Márton Áron fiatal korában Fotó: Érsekség.ro

Márton Áron és Márton Áron

„Fásult lelkek is voltak, összetörtek, reményvesztett, csalódott lelkülettel, s olyanok, akiknek a sok szenvedés kiülte a szívéből az érzékenységet (…) be kellett volna lopni ismét beléjük a szeretet melegét, hogy önmagukhoz térjenek – jegyezte fel Lukács plébános. – A Gondviselés éppen erre adott alkalmat: gróf Majláth Gusztáv Károly püspök 1925-ben, a háború után első alkalommal bérmált Ditróban. A faluban élt egy Márton Áron nevű géplakatos, de azzal nem foglalkozott. A háború idején őrmester volt. Amikor hazajött, üzleteket kergetett, ebből magának házat épített, autót vett. Pénzcsinálás gyanújába keveredett, s ezzel kapcsolatban Kerezsi nevű barátját, ki társ volt, meglőtte – írja a plébános. – Milliókra biztosított, kitermelés alatt álló erdők borultak lángba – Márton Áront emlegették. Az egyházközség hárommilliós erdőügyletét, mikor a kitermelés javában folyt, megtámadta, jóval magasabb árat ígért, s ajánlatát nem az egyházközségnek adta be, hanem egyenest a püspökhöz küldte…”

Ilyen előzményekkel természetesen botrány lett volna, ha bérmaszülőként látják falusfelei. „Áttörtetett az egyház rendelkezésein, és már bent is volt a neve.”

De nem ő állt a gyermek mögött, hanem Márton Áron káplán „az igazi, az ő tiszta nevével; nem kellett javítani, a név maradt ’nomen omen’.”

Károly bá’ felöltője

Az új télikabát történetét szinte mindenki tudja ma is Ditróban. A lépcsőn üldögélő koldusnak nincs már neve, és – a későbbiek fényében – megfogalmazták cselekedete jelképes értelmét is: a kabátot püspöki palástra cserélte. A szemtanú plébános így írta le: „Eljött november is. Meleg novemberi napok, de már fagyosak is. Nagyméltóságod meglátta a templomból jövet, a plébánia gradicsán ülve, didergő, elhagyott, szegény, öreg és félszeg Károlybát. Nem lehetett soha bennem hívni. Ott fogyasztotta el, amit kapott.

Nagyméltóságod levetette egyetlen télikabátját és Károlybára adta.

És ezt a meleg, hősies lelkületet választotta ki Isten, mely akkor és később annyi hősies tett forrása volt és fordította Nagyméltóságod személyében, főpapságában az egyház javára, külön egyházmegyénk dicsőségére.”

A gyergyóditrói templom főoltáránál. 1969-ben még háttal miséztek Fotó: Molnár Melinda archívumából

Emlegették, visszavárták

Az állami iskola szervezése körüli bonyodalmak, épületeik későbbi elvesztésének „Lukács memóriájából” történő megismerése tanulságos minden korszakban. A plébánia gazdasági összeomlása követte. Márton Áron káplán Ditrót mentő terveit később sokszor emlegették… A Csíki Néplap 1939. június 14-ei és 21-ei számában terjedelmes írás jelent meg a bérmálásról, amikor püspökké szentelése után első alkalommal érkezett főpásztorként Ditróba.

Már a püspökszenteléskor megígérte a Főpásztor, hogy Gyergyóban kezdi meg bérmaútját. Ezzel a gyergyói papságot kívánta kitüntetni és I. kápláni helyét, Ditrót”

– olvasható a Ház krónikájában.

„Márton Áron püspököt már régen szeretik. (…) Mire az áhítat mozdulatlanságba fegyelmezi a tömeget, felcsendül a pápai himnusz hangja. (…) Mosolyogva jelennek meg a főpapok az első díszkapu előtt, ahol a politikai község fejezi ki hódolatát. (…) A himnusz végszavait már elnyomja a tömeg éljenzése, – de ez a tömeg a következő pillanatban térdrehull a közte átvonuló áldásosztásra. (…) 1000 székely legény fehérharisnyája festői képet nyújt a szemlélőnek – írja a Csíki Néplap. – Negyven egyháztanácsos élén, a fehéredő hajú, magas termetű Csiby Tamás egyházgondnok köszönti a magas vendégeket. Idézi a püspök ditrói múltját. Meghatódottság ül az arcokon. (…) Most csak a nagyharang szól. Egyedül, méltósággal. Jelzi, hogy a főpapok a nagytemplom felé indulnak. 1200 kisdiák, ezer székely leány, sok száz asszony – festői székely viseletben képezi a sorfalat. (…) A templom lépcsőjén dr. Lőrincz József plébános fogadja az érkezőket. (…) Most a székely főpásztorhoz intézi a szavait, akit Ditró jobban várt, mint a többi egyházközségek, mert itt kezdte a főpásztor papi működését. (…)

Szentségi áldás után Márton Áron pp Atyánk beszél arról a szószékről, amelyről 15 évvel ezelőtt, mint áldozatos lelkű kispap indult el tüneményesen ívelő pályáján. Idézi a múltat, dicséri a jelent, megerősít a jövőre. Zokog a nép.

S ebben a nehéz akusztikájú templomban még csak egy ember tudott ilyen szépen, minden szót megértetően beszélni, Majláth püspök” – így a korabeli krónikás.

Örök emlékezetű

A következő ditrói bérmálásra a II. világháborút követően, 1948-ban került sor. „Őseink tisztes viseletében”, ditrói szóhasználattal szőttesben, illetve harisnyában várták. Lőrincz József plébános felemlegette: „Sok esemény zúgott végig a lelkekben ebben az egyházközségben is. A világháború, a menekülés felborították az egyházközség anyagi alapjait.” A veszteségek sorában megemlítette, hogy még a tabernákulum, a szentségtartó „béléseit is kitépték hitetlen kezek”…

Szólnom kellene két nagy ditrói püspökjárásról: a palotafogságát követő első bérmaútjáról – 2605-en bérmálkoztunk 1969-ben, Nagyboldogasszony napján. Olyan virágszőnyeg soha nem készült Ditróban, mint akkor. Díszkapu helyett a fiatalok virágdíszes botjaikból képeztek alagutat a püspöknek.

Aki viszont nem lépett a virágszőnyegre, elhaladt mellette, hogy ne sérüljenek meg a virágfejekből kirakott jelképek. Mire vége lett a misének, egyetlen növény sem maradt: a népek mind felszedték, „mert azokon áthaladt a püspök”.

1969. augusztus 15.: nem lépett a virágszőnyegre Fotó: Archív

A másik, egyháztörténelmi jelentőségű esemény 1971. szeptember 12-én a papszentelés volt: Márton Áron egyetlenegyszer szentelt Gyulafehérváron kívül papot a halálát megelőző, szabad mozgású korszakában, két ditrói, Rómában tanuló növendékét, Szabó Árpádot és Vencser Lászlót. Ezen az eseményen több mint ötezren vettek részt a nagytemplomban.

Az iktatott, cenzúrázott levelek mellett kézi postával is érkeztek üzenetek a ditrói kis- és nagytemplomban imádkozókhoz. Álljon itt egy részlet abból a prédikációs levélből, amelyet a nagytemplom felszentelésének 50. évfordulójára küldött.

Ne engedjétek, hogy a gyűlölködés, ellenségeskedés, visszavonás, árulkodás gyilkos szelleme befészkelje magát és a széthúzás magját hintse el köztetek. Elvész a nép, melynek fiai nem éreznek egymásért felelősséget.”

Ezek a sorok 1962. november 25-én íródtak. „(…) Mindenekelőtt kölcsönös szeretettel legyetek egymás iránt szüntelenül, mert a szeretet befödi a bűnök sokaságát (1 Pét 4, 8). Mindnyájan Isten gyermekei és Krisztusban testvérek vagyunk. Mindnyájan osztályosai ugyanazon sorsnak. Mindnyájan kereszthordozók az élet útján. Mindnyájan vándorok a földi rögös utakon, az örök élet felé.”

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő nyolcoldalas kiadványában, a Hit-vallás legfrissebb számában látott napvilágot február 17-én.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.