„Lelki olimpia” lesz a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus

Barabás Hajnal 2019. november 25., 14:55

Az Oltáriszentség, a szentségimádás és a szentmise áll az advent első vasárnapjától kezdődő pasztorális év középpontjában. Az erdélyi főegyházmegye a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) készülve az Eucharisztia évét hirdette meg. A nagy világeseménynek Magyarország ad majd otthont, a rá való felkészülés során számos programot szerveznek a gyulafehérvári főegyházmegyében is. Veress Sándor Levente kászonújfalvi plébánossal, a NEK előkészületi programjainak főegyházmegyei koordinátorával és munkatársaival beszélgettünk.

„Lelki olimpia” lesz a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus
galéria
Felvételünk a székelyudvarhelyi úrnapi búcsú körmenetén készült Fotó: Barabás Ákos

A nagy világeseményre való tekintettel milyen programokat szerveznek főegyházmegyénkben? Minthogy a világkongresszus tematikájához kapcsolódva, a következő pasztorális évet az Eucharisztiának szentelik, ezért a tervezett események is e körül a tematika körül fognak forogni. „Az Eucharisztia éve a szentmise titka felé is fordítja a figyelmünket. Felmérésünk alapján az a tapasztalatunk, hogy

a hívek, a közösség egy része nem érti a szentmisét, nem érti, hogy mi történik a liturgiában. Ezért azon dolgozunk, hogy a szentmisét, annak belső világát, dinamikáját közelebb hozzuk az emberekhez,

ehhez nyújtunk segítséget segédanyagok révén a plébánosoknak, szórólapok kiosztásával a híveknek”– magyarázta a szervezőcsapat vezetője. Hozzátéve, lesz egy kis csapatuk is, melynek tagjai a helyi közösségekbe járnak majd el szentségimádást vezetni.

Főegyházmegyei programok

Az erdélyi főegyházmegyében a NEK-re való készülődés részeként három szinten szerveztek és szerveznek eseményeket, programokat: főegyházmegyei, főesperességi, valamint plébániai szinten. Főegyházmegyei szinten legutóbb a missziós keresztet, a magyarországi NEK jelképét járatták körbe:

a három méter magas, a Szent kereszt, illetve a magyar és Magyarországhoz kötődő szentek és boldogok ereklyéit tartalmazó míves rézdomborításokkal díszített tölgyfakeresztet Hargitafürdőre, Csíksomlyóra, valamint Marosvásárhelyre vitték a hívek elé.

Jövőre a csíksomlyói búcsúra is szeretnék elhozni a kongresszus eme szimbólumát. Előtte azonban újabb egyházmegyei szintű eseménysorozatra készülnek. Mint Veress Sándor Leventétől megtudtuk, egy székelyudvarhelyi művésszel vándor monstranciákat (szentségtartókat) készíttetnek, szám szerint nyolc darabot, az egyházmegye nyolc főesperességébe.

A jövő évi csíksomlyói pünkösdi búcsún újra láthatjuk a missziós keresztet Fotó: Erdély Bálint Előd

Együtt Jézussal – az Oltáriszentség útja címmel indul majd útnak a nyolc monstrancia, miután advent első vasárnapján a gyulafehérvári székesegyházban megáldja a főpásztor, azaz a főegyházmegye érseke. Minden főesperesség maga szervezi meg, hogy a kerületében milyen ütemterv szerint viszik körbe a szentségtartókat, úgy, hogy minden helyszínen szentségimádási programokat szerveznek.

Főesperességi programok

Évente négy alkalommal szoktak rekollekciós napokat szervezni a papok számára, ezúttal mind a négyet az Eucharisztia témájában tartják meg, és ehhez pasztorációs segédanyagokat biztosítanak. A másik főesperességi szintű program a fentebb említett Oltáriszentség-körút a vándor monstranciák segítségével a főesperesi kerületek településire. Továbbá az egyházi alkalmazottak és önkéntesek továbbképzése ebben a témában szintén része a megvalósításra váró terveknek.

Plébániai szintű programok

A világkongresszusra való felkészülésbe és az Eucharisztia évébe a plébániák is bekapcsolódnak azáltal, hogy új formában tartják meg az elsővasárnapi szentségimádásokat,

azzal a céllal, hogy személyesebbé, közvetlenebbé és meghittebbé tegyék az Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal való kapcsolatot, hogy felfedezzék a csend gyógyító és a benne személyesen szóló Istent.

Lesznek tematikus szentségimádások is, ehhez, mint már említettük, készen áll egy csapat, amely kérésre elmegy szentségimádást vezetni. Az átláthatóságot és a megértést, a Jézussal való élőbb kapcsolatot szolgálja a kommentált szentmise minden egyházközségben, ehhez a híveknek adott nyomtatott szóróanyag is segítséget nyújt majd.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Érseki körlevél

Mindezen programok és az eseménysorozatok céljai Jakubinyi György gyulafehérvári érsek október 29-én közzétett körlevelében olvashatók a www.ersekseg.ro honlapon is. Mint írja, az Eucharisztikus év célja előmozdítani az egyházmegye lelki megújulását az Eucharisztia fényében. Szeretnék a szentmise és az örökös szentségimádások ünnepi jellegét tudatosítani, illetve a hívek tevékeny részvételét előmozdítani a szentmiséken és a szentségimádásokon.

Az év mottója pedig a „Minden forrásom belőled fakad (Zsolt 87,7) lesz.

Az Eucharisztia évére egységes házszentelési képet is terveztek, hátoldalán a következő imádsággal: „Ha eltávolodunk tőle, elveszünk, ha felé fordulunk, feltámadunk, ha benne maradunk, rendíthetetlenek leszünk, ha visszafordulunk feléje, újjászületünk, ha benne lakunk, akkor élünk.” (Szent Ágoston gondolatai az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztusról.)

Térdhajtás Isten színe előtt

Zsombori Zsolt akolitus, a szervező csapat tagja szerint azért fontos számára a NEK-re való készülés, mert úgy véli, olyan dologra fókuszál, amely az ő életében és hitben való fejlődésében mérföldkőnek számított, ez pedig nem más, mint az Oltáriszentség. „Húsz évvel ezelőtt, reformátusként egy katolikus közösségbe járva arra lettem figyelmes, hogy az emberek mély térdhajtással hódolnak az Oltáriszentség színe alatt jelen lévő Jézus előtt. Úgy gondoltam, ez egy tökéletes gesztus, amivel kifejezhetem azt a tényt, hogy Isten a mindenható, teremtő és én a teremtmény, az ember. Évekig próbálgattam az »igazi« térdhajtást, sikertelenül. Majd belső indíttatásra a római katolikus vallásra tértem, és a bérmálkozás szentségében kaptam meg a kegyelmet, hogy

Isten előtt úgy tudok térdet hajtani, amiben érzem annak a ténynek a kifejezését, hogy ő az Isten, én az „ember”

– osztotta meg. Hozzátette, a NEK-re való készülődésben a szentségimádások azok a programok, amelyek közel állnak hozzá, és szervezésükben is kész lehetőségeihez mérten segíteni. „A szentségimádásban számomra fontos az ének, mely segít, hogy figyelmem, ha elkalandozna, újra és újra rátekintsek Jézusra; fontos az ima, mely segít, hogy gondolataimban én is megfogalmazhassak gondolatokat Jézushoz, és a csend a legfontosabb, amiben Jézus jelenlétét különösen át tudom élni” – fogalmazott.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Valóságosan megélni Isten jelenlétét

Zsombori Zsolt házastársa, Angella lelkipásztori munkatárs szintén az eucharisztikus világkongresszusra való készülődésbe kapcsolódik be a szervezőcsapat tagjaként. Érdeklődésünkre elmesélte: amellett hogy ajándéknak tekinti, hogy segíthet az előkészületekben, különös élmény számára, hogy nagyapja részt vett a világkongresszuson 1938-ban.

Az Eucharisztiában Isten létezését valóságosan élhetem meg. Életem során többször megtapasztaltam az Ő közelségét, csendes jelenlétét. Ezekből a tapasztalatokból, megélt pillanatokból forrásozik a tettrekészségem is, hogy ebben a szolgálatban én is jelen legyek.

Szeretném, vágyam, hogy minél több embertársamnak lehetősége legyen megtapasztalni, átélni, megérezni az átalakító, megújító, reményt és hitet adó jelenlétet” – mondta. Úgy véli, hogy ez a kongresszus minden embernek szól. „Bátorítani tudok mindenkit, hogy kezdjenek egy lépést tenni Isten keresésében önmaguk és mások felé, így formálódik, átalakul a világ. Én hiszek benne” – fogalmazott a lelkipásztori munkatárs.

Az Eucharisztia évének mottója: Minden forrásom belőled fakad (Zsolt 87,7) Fotó: Veres Nándor

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust négyévente rendezik meg, legutóbb a Fülöp-szigetek volt a világesemény házigazdája. Jövőre Magyarországon tartják meg az 52. kongresszust szeptember 13–20. között. Veress Sándor Levente elmondta, koordinátorként közvetítő szerepet töltenek be a kongresszus szervezői és a gyulafehérvári egyházmegye között. Fábry Kornélt, a NEK főtitkárát idézve az eseményt úgy jellemezte, mint egy lelki olimpiát. „Ez egy lehetőség arra, hogy az egyház megmutassa önmagát, tanúságot tegyen hitéről, az Oltáriszentségről, akiben mi hiszünk, hogy valóságosan jelen van Jézus” – fogalmazott.

A világkongresszus a Puskás Ferenc Stadionban tartandó szentmisével és több mint 5000 gyermek közös elsőáldozásával kezdődik szeptember 13-án, vasárnap 16 órakor.

Eddig több mint 3000 elsőáldozót regisztráltak a Kárpát-medencéből. A többi napok programkínálata különböző tanúságtételeket, katekéziseket, előadásokat tartalmaz a többféle kulturális és lelkiségi program mellett, ugyanakkor nem maradhatnak el a szentmisék és a szentségimádások sem. Nagy eseménynek számít majd a zárónapon, a Hősök terén sorra kerülő szentmise is 11 órától.

A nyitó szentmisén népünk elsőáldozó gyermekei együtt élik meg Jézus önajándékozó szeretetét Fotó: Pinti Attila

A rendezvénysorozatról és részletes programjáról bővebben a www.iec2020.hu honlapon lehet olvasni. Szintén e weboldalon keresztül már lehetőségük van regisztrálni azoknak, akik részt szeretnének venni benne. Az Erdélyből indulóknak az egyházmegye vonatokat szervez, erről pontosabb információkat később tesznek közzé. Az erdélyi munkacsoport tagjai: Portik-Hegyi Kelemen főesperes-plébános, a pasztorális bizottság titkára, Veress Sándor Levente plébános, Csíki Szabolcs plébános, főegyházmegyei ifjúsági lelkész, Balla Imre segédlelkész, Zsombori Zsolt akolitus és Zsombori Angella lelkipásztori munkatárs, a székelyudvarhelyi Forrás közösség vezetői, valamint Molnár Izabella, a pasztorális iroda munkatársa.

Ima a kongresszusért

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek körlevelében egyebek mellett megosztotta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért való imádság szövegét is, amelyet a szentmiséken mondanak el a papok a hívekkel együtt. Az ima így hangzik: „Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.”

 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport