Elfoglalta püspöki székét Kovács Gergely, az erdélyi főegyházmegye új érseke

Elfoglalta püspöki székét Kovács Gergely, az erdélyi főegyházmegye új érseke

Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke (balra) köszönti Kovács Gergely püspököt, gyulafehérvári érseket. Forrás: Médiaklikk

Püspökké szentelték, és beiktatták az erdélyi római katolikus főegyházmegye érsekévé szombaton Gyulafehérváron Kovács Gergelyt. Az ünnepi egyházi ceremónián mintegy félszáz püspök vett részt a Szent Mihály-székesegyházban, a templom előtti teret pedig a hívek ezrei töltötték meg.

Rostás Szabolcs

2020. február 22., 12:492020. február 22., 12:49

2020. február 23., 17:362020. február 23., 17:36

A rendkívüli egyházi eseményre Erdély, ugyanakkor a Kárpát-medence minden szegletéből érkeztek hívek. „Ez olyan alkalom, amelyet nem lehet kihagyni, az ember életében nem sokszor történik ilyen esemény” – válaszolja érdeklődésünkre egy dévai középkorú nő, amikor a püspökszentelésről kérdezzük. Hozzáteszi, elsősorban katolikusként tartotta fontosnak eljönni a püspökszentelésre, ugyanakkor szerinte az emberek általános kultúrájához is hozzátartozik, hogy a helyszínen vegyen részt az új érsek beiktatásán. Akiről egyébként a pápai kinevezéséig nem hallott, utána azonban annál többet dokumentálódott Kovács Gergelyről az interneten.

Annál jobban ismerik Gergely atyát annak a Farkaslakáról érkezett csoportnak a tagjai, amelyet három évvel ezelőtt éppen a leendő főpásztor kalauzolt végig a Márton Áron nyomdokain rendezett zarándoklaton.

Galéria

Kovács Gergely (jobbról a második) a püspökök, papok és diakónusok kíséretében bevonul a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházba

Fotó: Rostás Szabolcs

„Már akkor nagyon jó benyomást tett ránk Gergely atya megjelenése, beszéde, ő volt az őrzőangyalom” – mondja a székelyföldi idős asszony, majd büszkén azt is elújságolja, hogy annak idején a pápa által megszentelt olvasót kapott ajándékba Kovács Gergelytől. A gyulafehérvári várban álló Szent Mihály-székesegyház előtti tér zsúfolásig megtelt hívekkel az ünnepi szentmise idejére, a püspökszentelési és érsekbeiktatási szertartást a zarándokok kivetítőn keresztül követték. Az eseményen a több ezer hívőn kívül összesen 42 püspök – két bíboros, hét érsek, 21 püspök, 8 segédpüspök, 4 nyugdíjas püspök – vett részt, ugyanakkor a román és a magyar kormány képviselői, helyi és megyei tanácsosok, tanácselnökök, polgármesterek, parlamenti képviselők, diplomaták, felsőoktatási intézmények küldöttei, különböző lovagrendek tagjai jelenlétében szentelték püspökké Kovács Gergelyt.

Galéria

Zsúfolásig megtelt a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház előtti tér

Fotó: Rostás Szabolcs

Az egyházi ceremóniát vezető Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke magyar fordításban felolvasott beszédében azt hangsúlyozta, hogy Kovács Gergely több mint két évtizedes római szolgálata alatt megtapasztalta az egyház egyetemességét, megtapasztalta az új, digitális kultúrába való beilleszkedés szükségességét, és szülőföldjére hazatérve magával hozza a globális látásmódot és a nyitott lelkületet. Hozzátette: vegyes házasságból származó gyerekként magával hozza az ökumenizmustól átitatott személyes élettörténetét is. Kovács Gergelyt Gianfranco Ravasi bíboros, a nyugalomba vonult Jakubinyi György érsek és Miguel Maury Buendía érsek, bukaresti nuncius szentelte fel.

Galéria

Fotó: Rostás Szabolcs

Az ünnepi szentmisén felolvasták a pápai kinevezési okmányt, elhangzottak a jelölt ígéretei, majd a felszentelendő püspök teljes önátadása kifejezésére földre borult. Következett a lelki hatalom közlésének kifejezését jelentő kézrátétel és a felszentelő ima: a szentelő püspök, Gianfranco Ravasi bíboros után valamennyi jelenlévő püspök rátette a kezét a szentelendő fejére, az ima alatta pedig nyitott evangéliumos könyvet tartottak Kovács Gergely feje fölé. (Küldetése az evangélium hirdetése lesz, ezért mintegy betakarták az evangéliumos könyvvel).

Ezen ima alatt teljesült be az egyházi rend szentsége, és a felszentelt ezt követően rendelkezik a papi rend teljességével: püspök lett.

A szentelő püspök krizmával megkente a főpásztor fejét és átnyújtotta az evangéliumos könyvet, felhúzta az új püspök ujjára a gyűrűt, és fejére helyezte a püspöki süveget. Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye új főpásztora ezután átvette a pásztorbotot, és elfoglalta katedráját, a püspöki széket. (Innen ered a székesegyház kifejezés). Ezt követően a jelenlévő püspökök békecsókkal köszöntötték az új megyéspüspököt, ezzel kifejezve, hogy örömmel fogadják be őt a püspöki kollégiumba. A püspökszentelés és az érseki beiktatás megtörténte után, a szentmise második felében már az új főpásztor celebrált, majd következet a szentáldozás.

Galéria

Fotó: Rostás Szabolcs

A püspökké felszentelt, érseknek beiktatott Kovács Gergely – elődje, a nyugalomba vonult Jakubinyi György és Miguel Maury Buendía érsek, bukaresti nuncius társaságában – ezután kivonult a székesegyház elé, köszöntve és megáldva az összesereglett híveket. Beiktatása után elmondott beszédében a saját kultúra és identitás megőrzésére, ugyanakkor a másság tiszteletben tartására biztatott Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek. Köszönetet mondott a Jóistennek, a szentatyának, ugyanakkor szeretettel köszöntötte többek között paptársait, volt szemináriumi évfolyamtársait, a szülővárosából, Kézdivásárhelyről érkezetteket, köztük az édesanyját. Kányádi Sándor verséből idézve elmondta: „Aki megért s megértet, egy népet megéltet”, majd kijelentette: Márton Áron pásztorbotját vette át, és a szentéletű püspök öröksége tiszteletre kötelezi. Az új főpásztor Áron püspök beköszöntő beszédéből idézve elmondta: „meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén”.

Az erdélyi római katolikus főegyházmegye új főpásztora kijelentette: olyan nagy kiterjedésű főegyházmegyében kezdi meg szolgálatát, melynek a sokszínűség, a sokféleség a jellemzője.

Galéria

Az új érsek a másság tiszteletben tartására szólított köszöntőbeszédében

„Együtt kell járnunk: megőrizve a saját kultúrát és identitást, de tiszteletben tartva a másságot, a mást, a másikat. Egymást tisztelve, megbecsülve és segítve, csak közösen és együtt tudunk Istennek tetszően dolgozni. Járjunk együtt!” – fogalmazott az érsek. Hozzátette, nem lehet annál tökéletesebb dicsőítést adni az Atyának, mint amit Jézus adott a kereszten, ahol teljesen kiüresedett, ahol engedelmes volt mindhalálig, tökéletesen az Atya akaratát tette. Ezért is választotta püspöki jelmondataként: „Őáltala, Ővele és Őbenne...”.

A köszöntőbeszédek során Erdő Péter bíboros, prímás arról beszélt, hogy a papnak, és főként a püspöknek az a feladata, hogy egyszerre képviselje a közelséget és a végtelen távlatot, átérezze a rá bízott nép örömeit, gondjait, helyzetének nehézségeit és szépségeit, ugyanakkor képviselje Jézus Krisztust. „Mert ő a kereszténység igazodási pontja: Jézus Krisztus valóságos történelmi személy, akinek volt hazája, népe, anyanyelve, kultúrája és vallási környezete. Ő az, aki nem csak arra bátorít, hogy bizalommal tekintsünk a magunk és a saját közösségünk, sőt az egész emberiség életére, hanem azt is megmondja, hogy ennek a bizalomnak alapja van” – hangoztatta az esztergom-budapesti érsek.

Galéria

Jakubinyi György nyugalomba vonult érsek ráteszi a kezét utódja, a felszentelendő püspök fejére

Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős kormányfőhelyettes olvasta fel. A kormányfő – sajnálatának adva hangot, hogy a püspökké szentelés és beiktatás ünnepi eseményén csak lélekben lehet jelen – mérföldkőnek tekintette, hogy a nemzeti összetartozás évében új érsek lép az erdélyi főegyházmegye élére. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy Kovács Gergelyt a legtöbben úgy ismerik, mint Márton Áron püspök boldoggá avatási eljárásának a posztulátorát, mindemellett olyan feladatokat is végzett Rómában, amelyek révén egyedülálló betekintést nyert a közép-európai népek kultúrájába és életébe. „Hálásak vagyunk a gondviselésnek, hogy széles körű tudásával és tapasztalataival mostantól már Erdély hitvalló püspökének egykori őrhelyén, és az általa kijelölt utat szem előtt tartva szolgálhatja az erdélyi katolikusok sokszínű közösségét” – fogalmazott levelében a miniszterelnök. Orbán Viktor a feladatokhoz bölcsességet és áldott szolgálatot kívánt az új érseknek.

Klaus Johannis államfő üzenetét Sergiu Nistor elnöki tanácsadó olvasta fel. Ebben az államfő Ferenc pápa tavalyi romániai látogatásán megfogalmazott üzenetét idézte, hogy tartsuk meg önazonosságunkat, de tegyünk meg mindent a jó együttélés érdekében. Johannis meggyőződését fejezte ki, hogy Kovács Gergely érsek ebben a szellemben végzi majd főpásztori munkáját, és biztosította a román állam támogatásáról. Irineu Pop gyulafehérvári ortodox érsek a keresztény egyházak egységére emlékeztetett. Kijelentette: ugyanannak a családnak, Ádámnak és Évának a leszármazottai, és ugyanannak a Krisztusnak a követői vagyunk. Krisztus pedig azt akarja, hogy kövessük őt, és egyek legyünk. Victor Opaschi román vallásügyi államtitkár beszédében megköszönte a leköszönő Jakubinyi György érsek hozzájárulását ahhoz, hogy Románia a felekezetközi béke és együttműködés példaországa lehetett az elmúlt időszakban. Az államtitkár az új érseket is a román kormány támogatásáról biztosította.

A szentelésen Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke, továbbá Potápi Árpád János és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai, illetve egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is részt vett.

Galéria

Fotó: Rostás Szabolcs

Kovács Gergely 1968-ban, Kézdivásárhelyen született vegyes felekezetű családban, és református édesapja után reformátusnak keresztelték. 16-17 éves korában saját elhatározásából tért át a római katolikus hitre. Szülővárosában érettségizett, teológiai tanulmányait 1987-ben Gyulafehérváron kezdte, majd 1990-ben Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként folytatta a Gregoriana és a Lateráni Pápai Egyetemen. Bálint Lajos érsek szentelte pappá szülővárosában 1993. július 3-án. Római tanulmányait egyházjogi doktorátussal fejezte be 1996-ban. Egy év marosvásárhelyi papi szolgálat után 23 évig dolgozott Rómában a Kultúra Pápai Tanácsának hivatalnokaként, 2012-től elvállalta Márton Áron püspök szentté avatási ügyének képviseletét is.

Kovács Gergely a Gyulafehérvári Főegyházmegye harmadik érseke, az 1011 éves egyházmegye 83., a második Gergely kereszt-, illetve a második Kovács családnevet viselő főpásztora. Ő a 16. székely, és a római Collegium Germanicum et Hungaricum alumnusai közül a tizedik püspök.

Galéria

Fotó: Rostás Szabolcs

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 08., szombat

Szinaja helyett Szászhermány: a Barcaságot ajánlja a turistáknak a román sajtó

A Prahova-völgyi üdülőhelyek zsúfoltságát elkerülendő a román Business Magazin a Brassó környéki településeket, Barcaság térségét ajánlja az országot felfedezni vágyó turistáknak.

Szinaja helyett Szászhermány: a Barcaságot ajánlja a turistáknak a román sajtó
2024. június 08., szombat

Szavazásra buzdító három férfi pénzt osztogatott a dél-erdélyi Brádon, a rendőrség bekísérte őket

Pénzt osztogatott borítékban három férfi a dél-erdélyi Brádon, hogy meggyőzze a helyieket, hogy az egyik párt jelöltjeire szavazzanak. A szokatlan ,,kampánynak” rendőrök vetettek véget, a gyanúsítottakat kihallgatták.

Szavazásra buzdító három férfi pénzt osztogatott a dél-erdélyi Brádon, a rendőrség bekísérte őket
2024. június 08., szombat

A népi kultúra magyar szigete a Tornyai Tájház

A hajdani alföldi magyar paraszti életre emlékeztető üde színfolt Arad megyében, de talán a Partium és a Bánság egész határán a Tornyai Tájház. Suttyák András és Tóth Piroska nyugdíjas éveik kezdetén találták meg új hivatásukat: a hagyományőrzést.

A népi kultúra magyar szigete a Tornyai Tájház
2024. június 08., szombat

Bankautomatánál talált pénzt vágott zsebre egy zilahi férfi, eljárást indítottak ellene

Egy zilahi férfi 1500 lejt talált egy bankautomatánál, és ahelyett, hogy erről értesítette volna a bankot, zsebre vágta. A nyomozóhatóság bűnügyi eljárást indított ellene.

Bankautomatánál talált pénzt vágott zsebre egy zilahi férfi, eljárást indítottak ellene
2024. június 08., szombat

Tíz ideiglenes határátkelőhelyet nyitnak meg vasárnap a román-magyar határszakaszon

A választások napján, június 9-én a román-magyar határon tíz ideiglenes átkelőhelyet nyit meg a magyar és a román határrendészet.

Tíz ideiglenes határátkelőhelyet nyitnak meg vasárnap a román-magyar határszakaszon
2024. június 08., szombat

Férj és feleség zsákmányolt ki a gyanú szerint egy hajléktalan, elmebeteg férfit

Férj és feleség zsákmányolt ki a gyanú szerint egy hajléktalan, elmebeteg férfit a Bihar megyei Érmihályfalván.

Férj és feleség zsákmányolt ki a gyanú szerint egy hajléktalan, elmebeteg férfit
2024. június 07., péntek

Kelemen Hunor a kampányzárón: veszély van, ezért kell mindenkit mozgósítani

Senki ne maradjon távol az urnáktól vasárnap a romániai helyhatósági és EP-választásokon, és akkor urnazáráskor az RMDSZ elmondhatja, hogy jól szerepelt – hangsúlyozta Kelemen Hunor pénteken Csíkszeredában.

Kelemen Hunor a kampányzárón: veszély van, ezért kell mindenkit mozgósítani
2024. június 07., péntek

Virtuálisan bejárható a kolozsvári metró

Emil Boc, Kolozsvár polgármestere megosztott egy mozgóképes összeállítást a kolozsvári metrót elképzelő cég látványterveiből.

Virtuálisan bejárható a kolozsvári metró
2024. június 07., péntek

Kolozsvári illatfelhő: több mint 300 fajta rózsát lehet megcsodálni szombaton

Több mint 300 fajta rózsát mutat be az érdeklődőknek a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem (USAMV) szombaton.

Kolozsvári illatfelhő: több mint 300 fajta rózsát lehet megcsodálni szombaton
2024. június 07., péntek

Magyar választási célok és román szirénhangok Petőfi és Szendrey Júlia mézesheteinek máramarosi helyszínén

Lázas kampányt folytatnak a Máramaros megyei Koltón az RMDSZ, valamint a román pártok jelöltjei. A három mandátumon át független polgármesterként tevékenykedő, és idéntől az RMDSZ színiben induló Csendes Lajossal vettük száma a község útkeresését.

Magyar választási célok és román szirénhangok Petőfi és Szendrey Júlia mézesheteinek máramarosi helyszínén