„Pungamagyarok” és a nyelvi önazonosság arcai – Benő Attila az erdélyi magyarok nyelvhasználatáról

Deák Szidónia , Kiss Judit 2022. április 03., 09:08 utolsó módosítás: 2022. április 03., 09:10

Az erdélyi magyarok nyelvhasználatát érő román és angol hatásokról, a nyelvi változásokról kérdeztük Benő Attila kolozsvári nyelvészt, egyetemi tanárt, a BBTE Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének vezetőjét. Kifejtette, a nyelv életképességét, erejét az idegenszerűségek önmagukban nem veszélyeztetik, a „külső” társadalmi tényezők a döntőek: ilyen az anyanyelven való tanulás lehetősége, az anyanyelvnek az intézményekben, munkahelyen, általában kultúrában és gazdaságban való jelenléte.

„Pungamagyarok” és a nyelvi önazonosság arcai – Benő Attila az erdélyi magyarok nyelvhasználatáról
galéria
Szöglet, sikeres magyarítás. A sportnyelvi mozgalomnak köszönhetően nálunk a fociban rendszerint a les, szöglet, bedobás használatos, és nem az ofszájd, korner, taccs Fotó: Pinti Attila

– Nyelvmagyarító versenyt szerveztek nemrég kolozsvári magyar középiskolások: olyan angol, sokszor általuk is használt szavakat igyekeztek magyarosítani, mint a crush vagy a vibe. Az erdélyi magyar fiatal generációt is erős nyelvi hatás éri a román és az angol nyelv oldaláról is. Hogyan alakítja ez a kettős hatás a nyelvhasználatot, vizsgálják-e ezt a jelenséget a bölcsészkaron?

– A nyelvek érintkezése bizonyos értelemben szükségszerűnek mondható: minden nyelv kölcsönzött és kölcsönöz szavakat más nyelvekből. A nyelvek és a beszélőinek nyitottsága az idegen nyelvi elemek befogadására azonban különböző lehet. Ismert, hogy az olyan nyelvek, mint magyar vagy a finn – a nyelvi hagyományokat követve – megpróbálja lefordítani, új szót alkotni, vagy természetesebbnek érzett nyelvi elemmel helyettesíteni az idegen szót. Az angol hatás szempontjából a magyar és a román nyelv vonatkozásában bizonyos fogalomköröknél jól látszik ez a különbség.

Ami magyar köznyelvben honlap, képernyő vagy egér, az románul site (web), monitor vagy mouse. Tehát nyelvünkben elterjedt ezeknek a fogalmaknak magyarosabb megnevezése, viszont nem mindig ilyen „sikeres” a magyarítási kísérlet.

Az e-mail vagy a mobil helyettesítésére javasolták a villanyposta, elektronikus posta, drótposta, illetve a maroktelefon vagy hordozható telefon megnevezést, de ebben a két esetben a javasolt, magyarosabbnak érzett változatok nem lett olyan gyakoriak, mint a kölcsönszóval történő megnevezés, mivel a beszélőknek nemcsak a szó „magyaros” jellege számít, hanem a szó alakja, „hosszúsága” is. Ez azért van, mert a nyelvben a nyelvhasználati gazdaságosság is fontos szempont: az a törekvés, hogy minél egyszerűbb, „rövidebb” jelekkel minél több információt tudjunk átadni. Tehát a nyelvben mindkét szókincsbővítő eljárás természetes, és évszázadok óta érvényesül: a belső elemekkel történő szóalkotás és az idegen szavak meghonosítása. Hangalaki módosulás, meghonosodás eredményeként az idegen szavak fokozatosan elveszíthetik idegen jellegüket. Bizonyára sok magyar beszélő nem is sejti, hogy az asztal, málna szavunk szláv eredetű, vagy hogy az alma megnevezés török nyelvből származik, és természetes magyar szóként alkalmazza őket, mivel azzá váltak az évszázadok folyamán.

Ugyanakkor egy időben is használatos lehet egy fogalomnak kétféle megnevezése: egy, átvétellel elterjedt és egy, belső szóalkotással keletkezett szó egyaránt használatos lehet ugyanannak a fogalomnak a megnevezésére. Hogy időszerű példával éljek, úgy is megnevezhető a 2020 március óta tartó „szükségállapot”, hogy pandémia, és úgy is, hogy világjárvány. Beszélhetünk a vakcina vagy az oltás hatékonyságáról, és mindkét megnevezés elfogadottá vált. Mindenki nyelvérzéke szerint használhatja bármelyiket ezek közül.

A BBTE Bölcsészettudományi Karának Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékén évtizedek óta vizsgálják nyelvtörténeti és mai jelenségként a magyar nyelvet ért hatásokat. Doktori és mesteri értekezések, szakdolgozatok születtek ebben a témában. Legutóbb Péntek János professzorral írt kötetünkben (A magyar nyelv Romániában [Erdélyben]) több fejezetben ismertettünk a két- vagy többnyelvűségből fakadó jelenségeket.

Fotó: Bethlendi Tamás

 
– Amint említette, a nyelv folyamatosan változik, jövevényszavak honosodnak meg, más kifejezések kikopnak a mindennapi nyelvhasználatból. Megszokott, mindennapi például az, hogy a román buletin vagy az angol teambuilding szót használják sokan. A tendencia vajon arrafelé vezet, hogy egyre több idegen nyelvű kifejezés helyettesíti a magyar szavakat? Hol van a határ a jövevényszavak befogadását illetően, és mikor indokolt a nyelvművelői tevékenység, megakadályozandó a nyelvvesztést, egyáltalán lehet-e „erőszakkal” ilyesmit véghezvinni?

– Sokan káros jelenségnek tartják az idegen szavak használatát, mivel úgy gondolják, hogy az érzékelhetően más nyelvből származó szavak „szennyezik”, „rontják” a nyelvet, és hosszú távon pedig a nyelv fennmaradását veszélyeztetik. Jóllehet kisebbségi helyzetben a nyelv fennmaradását nem az újabb átvételek veszélyeztetik, hanem olyan „külső” társadalmi tényezők, mint az anyanyelven való tanulás lehetősége, az intézményekben, munkahelyen, általában a kultúrában és gazdaságban való jelenléte, és nem mellékes a családban való használata, gyakorisága, különösen hogyha kétnyelvű családról van szó.

Az igazi veszély az anyanyelv visszaszorulása, a magyar nyelvű beszélési alkalmak, színterek csökkenése. Másrészt egyáltalán nem magától értetődő, hogy melyik szó tekinthető magyarnak, és melyik nem.

Fotó: Barabás Ákos

A mobil vagy internet bizonyára magyar szóvá lett az elmúlt évtizedekben. De mit szóljunk a winchester vagy a hardware szakkifejezéshez? Az informatikusok és a számítógéppel foglalkozók magyar beszédében ezek mindennapi szavaknak tekinthetők. Javaslatokat lehet tenni, magyarítási kísérletekkel lehet próbálkozni, hiszen ezek akár sikeresek is lehetnek, mint a magyar sportszaknyelv magyarítása a 20. század első felében. E sportnyelvi mozgalomnak köszönhetően nálunk a fociban rendszerint a les, szöglet, bedobás használatos, és nem az ofszájd, korner, taccs (bár ez utóbbiak is megjelenhetnek).

A nyelvi javaslatok sikeressége végső soron a nyelvközösségen múlik, azon, hogy mennyire fogadják el a beszélők, mennyire válik nyelvszokássá, konvencionálissá egy új kifejezés.

Tudjuk, hogy a nyelvújítás korában számos új szóalkotással gyarapodott a szókincsünk, de az is köztudott, hogy sok mesterkélt szó, „szócsinálmány” nem terjedt el, a beszélők nehézkességük, terjengősségük miatt nem érezték magukénak. Ilyen, például, a pénzcsűrnök vagy pénzkereskedő a bankár megnevezésére, hangbetűzet a kotta helyett, vagy íráshártya a papír fogalmára.

A határok a nyelv esetében is problematikusak, hiszen a nyelv belsőleg is sokszínű, kis- és nagycsoportok által használt nyelvváltozatok, stílusárnyalatok változó sokasága adja a nyelv egészét. Az orvosi szaknyelvbe, például, beépültek olyan latinizmusok vagy idegen elemekből alkotott szakkifejezések, amelyek a magyar orvosi szaknyelv természetes elemei, de amelyek esetleg az átlagbeszélő számára érthetetlenül „idegenek” (l. abdominalis, basilaris). Tehát, hogy a beszélő mit érez idegennek, és mit nem, az nyelvi ismereteinek, szaktudásának, egy-, két- vagy többnyelvűségének is függvénye. Ezért szükség van nyelvi toleranciára a nyelvi jelenségek megítélésében, hogy ne kérjünk számon a beszélőtől olyan ismeretet, amilyennel ő – szociális helyzeténél fogva – eddig még nem találkozott.

Amikor elhamarkodottan, felszínesen nyelvi formákat gúnyolunk ki, akkor azokat sértjük meg, akik azokat a nyelvi jeleket használják. Ez pedig odavezethet, hogy a nyelvi formák alapján kétségbe vonjuk egy adott beszélő etnikai önazonosságát, „pungamagyarnak” gúnyolva őt, amint erre – sajnos – volt példa az erdélyi magyar sajtóban.

Fotó: Veres Nándor

 
– Az erdélyi magyar politikum részéről is megtapasztalható bizonyos mértékben a román kifejezések előtérbe helyezése. Jó pár évvel ezelőtt nagy port kavart, amikor az RMDSZ ügyvezető elnöksége Nem akarok somer lenni címmel hirdetett programot, heves kritikát váltva ki ezzel. Vagy egy frissebb eset: az ősszel többekben felháborodást keltett, hogy Marosvásárhelyen a városháza részéről úgynevezett „cartierkupát” hirdettek a közösségi hálón. A szervezők azzal indokolták a román kifejezés használatát, hogy poénnak szánták, és a fiatalok figyelmét jobban megragadja ez a fajta kommunikáció. Hogyan vélekedik az effajta álláspontról?

– Úgy látom, ez a jelenség nem annyira a politikai nyelvhasználat, mint inkább a reklám területén érvényesül hatáskeltés céljából a köznyelvi megnyilatkozásokban szokatlannak tűnő kölcsönszók alkalmazásával. Érthető, hogy az erdélyi magyar értelmiségiek általában nagyon érzékenyek a nyilvános közlésben jelentkező közvetlen román hatásra. (A közvetett ráhatás, mint a tükörfordítással keletkezett kifejezések, kevésbé feltűnőek, hiszen nem tartalmaznak idegen elemet. Ilyen például a nemzeti út használata országút jelentésben a román drum național mintájára). Ez az érzékenység egyfajta védekezést jelez az államnyelvi hatással szemben, amit mindenképpen figyelembe kell venni a közéleti megnyilatkozásokban.

A többség nyelvéből származó szavak helyénvalóságát a közlési helyzet határozza meg. Ami a társalgási nyelvben vagy az internetes írott „beszédben” esetleg elfogadható, mivel valami többletet hordozhat (sajátos stílushatást, iróniát), az lehet, hogy a sajtónyelvi szövegben vagy a közbeszédben stílustörésként értelmeződik.

Bár szükség van a nyelvi ismeretek terjesztésére, a normatudat fejlesztésére, nem tanácsos azonban minden erdélyi magyar ember megnyilatkozását a hivatásos beszélő mércéjével mérni. A megbélyegző, elítélő magatartás negatív hatással lehet az aktív román–magyar kétnyelvűek nyelvhasználatára, elriaszthatja őket a további magyar nyelvhasználattól.

A nyelv életképességét, erejét az idegenszerűségek önmagukban nem veszélyeztetik, hiszen a magyar nyelvet évszázadok óta érik különböző nyelvi hatások. Amint fentebb jeleztem, a nyelv jövőjére nézve a beszélőkre ható gazdasági és társadalmi jelenségek a meghatározóak, és mindenekelőtt az anyanyelvi beszélők értékelő viszonyulása a nyelvhez, amely annak megőrzését és a következő nemzedékekre való átörökítését támogatja.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Bölöni László: vitathatatlan a magyar kormány segítő szerepe
Krónika 2022. április 02., szombat

Bölöni László: vitathatatlan a magyar kormány segítő szerepe

Rövid véleménycikk-sorozatban fejtette ki álláspontját a választások apropóján a magyarországi közéletről Bölöni László. A marosvásárhelyi származású világhírű edző, korábbi válogatott labdarúgó a Magyar Nemzetben megjelent legutó

Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport