Az Oroszországban élő udmurt nyelvrokonaink kultúráját népszerűsíti Anasztázia Petrova Háromszéken

Deák Szidónia 2023. január 16., 08:45 utolsó módosítás: 2023. január 18., 15:38

Az Udmurtföldről származó, Háromszéken élő Anasztázia Petrova családjában a magyar és az udmurt nyelv ugyanúgy él egymás mellett, mint a két népcsoport sok évszázaddal ezelőtt az Urál-hegység környékén. A Bikfalván letelepedett udmurt nő a Krónikának mesélt az Oroszország területén élő nyelvrokonainkról, az egy éve zajló háborúról, a magyar és udmurt kultúra közös vonásairól, valamint arról, miként ismertetné meg az udmurt kultúrát az erdélyiekkel.

Az Oroszországban élő udmurt nyelvrokonaink kultúráját népszerűsíti Anasztázia Petrova Háromszéken
galéria
Anasztázia Petrova udmurt népviseletben Fotó: Anasztázia Petrova archívuma

– Kifogástalanul beszél magyarul. Hogyan került kapcsolatba a magyar nyelvvel, hol tanulta meg ilyen szépen?

– A kilencvenes években, diákkoromban találkoztam először a magyar nyelvvel. Izsevszkből, az Udmurt Köztársaság fővárosából származom, és a tanintézetben, ahol tanultam, csak oroszul folyt az oktatás, ezért átmentem egy olyan iskolába, ahol udmurtot is tanulhattam, és ott volt lehetőség a finnugor nyelvekkel is ismerkedni.

Ezt követően az egyetemen választani lehetett finn és magyar nyelv között, és mivel korábban tanultam már egy évet finnül, kíváncsi voltam a magyar nyelvre is, ami nagyon hamar megtetszett, és könnyen is tanultam.

Később Magyarországon egy cserediákprogramban vettem részt a Pécsi Tudományegyetemen, és ott is tökéletesítettem nyelvtudásomat.

Férjével és lányaival az udmurt népdalkincset ismertetik meg a magyarokkal Fotó: Anasztázia Petrova archívuma

– Figyelembe véve, hogy az udmurt vagy más megnevezéssel votják is a finnugor nyelvek családjába tartozik, a permi ághoz, és távoli rokona a magyar nyelvnek, mennyire volt nehéz elsajátítani a magyart?

– Noha az udmurt cirill betűs írás, a két nyelv nyelvtani szerkezete nagyon hasonlít egymáshoz, és szókincs szempontjából is egybecsengenek szavak és kifejezések. Mivel mindkét nyelvet beszéljük a családban, nagyon szembetűnő a rokonság, ami annak is köszönhető, hogy mind az udmurtra, mind a magyarra hatottak a török nyelvek. A szókincs legősibb rétegei közt is meg lehet találni a közös vonást,

a testrészek megnevezései is nagyon hasonlóak, a kéz az ki, a pel' az fül, s'ulem az szív, de a rokonsághoz kapcsolódó szavak között is van átfedés, például a icsimeny az kicsimeny vagy a pi az a fiú, ezenkívül az igék, mint a vurînî, azaz varrni, mis'kînî azaz mosni vagy a todînî, azaz tudni is hasonlóak.

Mivel a két nyelv időben és térben is eltávolodott egymástól, hangzás szempontjából különböznek, de ha mélyen leásunk, megtaláljuk a hasonlóságokat.

Két lánya is fontosnak tartja ápolni az oroszországi Udmurtföldről hozott hagyományaikat Fotó: Anasztázia Petrova archívuma

– Igaz, hogy a magyar és udmurt nép térben és időben nagyon eltávolodott már egymástól, mégis a nyelvrokonságon túl, a szokások, hagyományok, az Udmurtföldön élő emberek életmódja szempontjából van-e hasonlóság az udmurt és a magyar–erdélyi kultúra között?

– A férjemmel és két lányunkkal a háromszéki Bikfalván élünk, közel a természethez, így vannak bizonyos dolgok, amik hasonlítanak. Például a falusi állattartás itt is ugyanúgy történik, mint Udmurtföldön, de a népművészetben, a szövésnél és fafaragásnál használt motívumok között is lehet találni közös vonásokat. Ezenkívül fennmaradtak olyan szokások is, amelyek a honfoglalás kori magyarságra voltak jellemzőek,

például az akkori magyarok a halottaikat a lovukkal együtt temették el, nálunk pedig kisebb közösségekben, például a nagyszüleim falujában, a mai napig él az a hagyomány, hogy az apának lovat, az anyának tehenet áldoznak halála évfordulóján.

Az állatok húsát elfogyasztja a rokonság, a fejét és a lábát pedig az erdőben egy faágra akasztják, vagy a fa tövébe helyezik. Ennek a szertartásnak jîr-pîd s'oton a neve, ami fej-láb áldozatot jelent. Továbbá azt mondják, hogy amikor alszunk, a lelkünk kiszáll a testünkből, és lepke formájában körülöttünk őrködik, ez a hiedelem megtalálható ma is mind az udmurt, mind a magyar népi kultúrában.

Izsevszk, az Udmurt Köztársaság fővárosa a Izs folyó és a felduzzasztásával létesített tó partján fekszik Fotó: Anasztázia Petrova archívuma

– A fentebb említett szokások az ősvallások korából származnak. Noha az udmurtok nagy része, körülbelül 70 százaléka pravoszláv ortodox vallású, léteznek még pogány közösségek is. Hogyan tud tovább élni a természetközeli hitvilág a keresztény vallás mellett?

– Az udmurtok hitvilágában a pogány és a keresztény vallás jegyei ötvöződnek egymással. A pravoszláv ortodox hit a 18. században kezdett el terjedni erőszakos hittérítés következtében, de mind a mai napig vannak olyan települések, főleg a Káma folyón túli területeken vagy Baskíriában, ahol még ma is pogány szertartásokat tartanak állatáldozásokkal, közös kásafőzéssel, és imádkoznak a természet szellemeihez.

– Az udmurt közösségekben tetten érhető-e az a jelenség, ami felénk is megfigyelhető, hogy az elvárosiasodás miatt kiveszőben vannak a falusi népszokások? Mennyire ragaszkodnak az udmurt fiatalok nagyszüleik örökségéhez?

– Sajnos a globalizáció negatívan érintette a népi kultúrát Udmurtföldön is, ezenkívül a fiatal korosztály körében nagyfokú oroszosodás is megfigyelhető.

Mivel udmurt nyelvű oktatás nincs, a közoktatásban csak tantárgyként lehet tanulni az udmurt nyelvet és kultúrát, ennek ellenére szerencsére vannak olyan iskolák, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományőrzésre.

Udmurtia-szerte a faluközösség nagyon erős, a fiatalok továbbra is ragaszkodnak azokhoz a hagyományokhoz, amelyek eddig fennmaradtak. Sok helyen működnek kulturális körök, ahol az idős emberek összegyűlnek, előveszik a régi énekeket, hagyományokat, előadásokat is színpadra állítanak, és ezekbe a tevékenységekbe a fiatalok is gyakran bekapcsolódnak. Ezenkívül gyerekek, fiatalok számára udmurt kultúrát ápoló táborokat tartanak, és az interneten is vannak olyan projektek, melyeket az udmurt nyelvápolás jegyében hirdetnek meg, ilyenek a gyerekek számára közzétett udmurt rajzfilmek vagy a kultúrát népszerűsítő blogok.

A Buranovszkije Babuski nevű udmurt asszonykórus 2012-ben Oroszországot képviselete az Eurovíziós Dalfesztiválon Fotó: Anasztázia Petrova archívuma

Világszerte ismert a Buranovszkije Babuski nevű udmurt asszonykórus, amely 2012-ben Oroszországot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon, és számos helyen felléptek nemcsak az országban, hanem külföldön is. Mára az együttes tagjai már megöregedtek, egyikük meg is halt, és nem is vállalnak már előadásokat, viszont a formáció megmaradt. Kicserélődtek a tagok, már nem csak buranovói asszonyok énekelnek benne, a kórus stílusa is változott az eredeti felálláshoz képest, és a mai napig nagyon aktívak. Ezek a babuskák például nagyban hozzájárultak a nemzeti öntudat növeléséhez, a fiatalok a mai napig felnéznek rájuk.

– Az imént említette, hogy az eloroszosodás, a beolvadás veszélye fenyegeti az udmurtokat. Mekkora az udmurt lakosság Oroszországban, van-e érdekvédelmi képviseletük, illetve lehet-e udmurt nyelven ügyeket intézni?

– Körülbelül 500 ezren vagyunk, legalábbis az utolsó népszámláson ennyien vallották magukat udmurtnak, azonban az udmurt közösségnek csak egyharmada beszéli az anyanyelvét.

Történtek próbálkozások a fogyás megállítására, az egész köztársaság területén, sőt Moszkvában is működnek ingyenes nyelviskolák, ahol újra lehet tanulni a nyelvet. Az ügyintézés azonban a legtöbb helyen oroszul történik, van lehetőség udmurtul is, de ezzel kevesen élnek. Amikor a férjemmel ott éltünk, az iskolában, ahol tanítottam, a dokumentumokat udmurtul írtuk, és el is fogadták, de ez nagymértékben függ az illető intézmény vezetőségétől. A köztársaság parlamentjében is van olyan képviselő, aki felszólal anyanyelvén, amit aztán oroszra tolmácsolnak, ezenkívül udmurt nemzetiségű politikusok is bejutnak a Dumába.

Lánya is szívesen ölti magára a hagyományos udmurt népi viseletet Fotó: Anasztázia Petrova archívuma

– Az Udmurt Köztársaság fővárosából, Izsevszkből származik, amely már a múlt évszázadban is Oroszország legnagyobb fegyvergyártó központjaként volt ismert. A szinte egy éve tartó orosz–ukrán háború hogyan hat az ott élő a közösségre?

– Mivel Udmurtföld közel van az Urál-hegységhez, a bányák közelsége miatt a fő gazdasági ágat a nehézfém-ipar és a kohászat jelenti. Már a 18. században épültek itt fémfeldolgozó gyárak, és Izsevszk mellett Votkinszkban is létesültek fegyver- és más harci eszközök gyártására szakosodott intézmények. (Egyébként Votkinszkban született Pjotr Iljics Csajkovszkij zeneszerző is, mert az apja itt volt gyárigazgató). Nemrég döbbentem rá én is arra, hogy egy háromgenerációs fegyverkészítő családban születtem: dédnagyapám, nagyapám a második világháború idején és apám is majdnem egész életén át fegyvergyárban dolgozott.

Az udmurt nép nagyon sokat eltűr, amit sokan ki is használnak. Egyik képzőművész ismerősöm fogalmazta meg találóan, hogy az udmurt nép olyan, mint a fű, ha vihar van, nem szól vissza, csendben elhajlik, majd amikor szélcsend lesz, visszaemelkedik, és él tovább.

Az évszázadok során nagyon sok csapás érte az udmurtokat, a tatárjárástól kezdve a minden kisebbséget beolvasztó sztálini intézkedésekig és represszióig sokat el kellett hogy viseljenek az itt élő emberek, de bízom abban, hogy a mai fiatalokban is lesz annyi erő, hogy megőrizzék és továbbadják az udmurt nyelvet és kultúrát.

A háborús helyzetek mindig negatívan érintik a kisebbségeket Oroszországban, ugyanis ezekből a népcsoportokból sorozzák be leghamarabb a férfiakat. Most is így történt, akinek volt lehetősége, és anyagilag is megengedhette magának, elmenekült Kazahsztánba vagy más országokba.

Akik meg maradtak, azok mentek a frontra, nemcsak a fiatal korosztály, hanem középkorú férfiak is. Annak ellenére, hogy önkéntes alapon történik a toborzás, aki megkapja a behívót, az a legtöbb esetben jelentkezik sorozásra, mert a férfiak itt úgy vannak nevelve, hogy ha jön a behívó, menni kell a frontra harcolni, és védeni az országot, a hazát.

Az udmurt szövőasszonyok munkái világszerte ismertek voltak. Anasztázia Petrova dédnagyanyjának szőnyege udmurt motívumokkal Fotó: Anasztázia Petrova archívuma

– Térjünk vissza egy kicsit Erdélybe. Több mint tíz éve élnek a háromszéki Bikfalván férjével, aki néprajzkutató és hangszerkészítő, valamint két lányukkal. Milyennek tűnik Erdély egy udmurt ember szemével?

– Magyarországon alapítottunk családot, majd négy évet éltünk Udmurtiában, 2011-ben költöztünk Erdélybe, mert a férjem, Demeter Miklós háromszéki.

Az elején nehéz volt megszokni az itteni életet, Magyarországot nagyon szerettem, ott úgy éreztem, hogy hazaérkeztem, az emberek nagyon kedvesek voltak, itt ellenben a magas hegyek között nemcsak a táj zordabb, hanem az emberek is zárkózottabbak. Megszoktam az életet a Székelyföldön, barátaim is lettek, így most már nagyon szeretek itt élni.

Kilátás a kikötőbe az udmurt csillaggal Fotó: Anasztázia Petrova archívuma

– Filológiát végzett, de a néprajz világa is közel áll önhöz, kézművestáborokban tanít és nemezel is. Emellett az udmurt kultúra úgynevezett „nagykövete” is Háromszéken.

– A családomban többen filológusok, nagymamám és édesanyám költők, a húgom is ír, édesanyámnak, Tatjána Csernovának 2021-ben jelent meg egy udmurt–magyar nyelvű verseskötete Kolozsváron. A nyelvészet most háttérbe szorult az életemben, s a kézműveskedés, ami a hobbim volt, került előtérbe. Felmenőim között sokan foglalkoztak kézműveskedéssel, apai dédnagyanyám és nagynéném pedig szövőasszony volt.

Akkoriban nagy hagyománya volt a szövésnek, az udmurt szőttesek híresek voltak, a Párizsi Világkiállításra is eljutottak a 20. század elején. A családokban szokás volt, hogy az anya egy szépen szőtt, mintás szőnyeggel indította gyermekeit útjukra. Ezenkívül kalap- és csizmakészítéssel is sokan foglalkoztak Udmurtföldön, így a kézműves foglalkozások nem álltak tőlem távol, nemezelni is könnyen megtanultam.

Errefele az emberek nemigen hallottak az udmurtukról, talán csak annyit, hogy nyelvrokonok az Urál-hegységből, ezért van egy olyan álmom, hogy a kultúránkat megismertessem az erdélyiekkel.

2014-ben indult egy projekt Észtországban, amelynek célja, hogy a finnugor népek kultúráját bemutassa a nagyvilágnak. A kezdeményezés keretében tervezek én is Háromszéken olyan programokat szervezni, amelyek az udmurt szokásokat, népdalkincset, néptáncokat népszerűsítik.

Udmurtiában sokan foglalkoznak fafaragással, a házakat is udmurt motívumok díszítik Fotó: Anasztázia Petrova archívuma

– Szokott-e honvágya lenni? Mi hiányzik a legjobban Udmurtföldről és hogyan tudja ezt a hiányt enyhíteni?

– Szerintem mindenkinek honvágya van, aki eljön a szülőföldjéről, nekem is hiányzik a családom, akikkel nagyon keveset találkozom, a barátaim meg az udmurtiai életem.

Mivel természetközeli nép vagyunk, én is nagyon szeretek a természetben járni, ha egy nyírfát látok, megsimogatom, néhány éve pedig egy zergeboglárt, az udmurtok nemzeti virágát is beszereztem, de sajnos nem maradt meg.

A családban udmurtul és magyarul is beszélünk, a lányok is tudják mindkét nyelvet, és szoktam olyan ételeket készíteni, amelyeket még nagymamámtól tanultam. Ezenkívül előadásokat is tartok, népdalokat tanítok, mert fontos számomra, hogy minél többen megismerjék az udmurt kultúrát.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport