Kolozsvár eddig ismert legkorábbi reneszánsz falképeire bukkantak a Farkas utcai Herepei-házban

Oláh Eszter 2023. január 09., 08:38

A térségben egyedinek számító, késő reneszánszkori falképeket tártak fel a restaurátorok a felújítás alatt álló, Farkas utcai református óparókia egykori tanácstermében. Az épület felújítási munkálataiban résztvevő Kiss Lóránd falképrestaurátor és Weisz Attila művészettörténész szerint a Herepei-házban talált falképek esztétikai és intellektuális értéküket tekintve is kivételes művészettörténeti jelentőséggel bírnak.

Kolozsvár eddig ismert legkorábbi reneszánsz falképeire bukkantak a Farkas utcai Herepei-házban
galéria
A második falképréteg a boltozat megépítésekor, 1751-ben került fel Fotó: Oláh Janka-Melinda

A Kolozsvár belvárosában található Farkas utcai református óparókia, azaz a Herepei-ház a város egyik olyan műemléke, amely legkevesebb négy évszázad lenyomatát hordozza magán – napjainkig mégis kevés figyelmet kapott. A helyzet néhány éve változott meg, amikor a református egyházkerület és a belvárosi parókia úgy döntött, hogy az épületet, az IKE (Ifjúsági Keresztény Egyesület) székhelyeként eseményekre fogja használni. Ezt követően a helyreállításhoz szükséges komolyabb kutatások 2019-ben, a konkrét kivitelezés pedig 2021-ben kezdődött meg, ezek során több váratlan leletre bukkantak a szakemberek.

A legfontosabb kutatási eredményként a Herepei-ház legnagyobb helyiségében, az utca felé eső egykori tanácsteremben a restaurátorok reneszánszkori falképtöredékeket találtak, amelyek egyedülállónak számítanak a kincses városban.

Mivel az épület funkciója a 20. század közepéig nem sokat változott (a parókia ekkor költözött mai épületébe, a Herepei-házat lakásokra, székhelyekre osztották fel), a falképek tematikáját is ehhez illően választották: a tanácsterem boltozatán és oldalfalain latin és magyar nyelvű, moralizáló feliratokat találtak, amelyekhez a kornak megfelelő, virágos ornamentika képez hátteret.

Betekintés a hajdani reneszánsz-protestáns kolozsvári miliőbe

Kiss Lóránd, a Herepei-házon dolgozó marosvásárhelyi falképrestaurátor a Krónikának elmondta, a falképekről már Herepei János (1891 – 1970) művelődéstörténész emlékirataiban is találunk említést, ám ezek felújítására eddig még nem került sor. „A falképeknek igencsak fontos kultúrtörténeti jelentőségük van, egyrészt mert jelen pillanatban Kolozsvár egyetlen ismert késő reneszánsz falképei, másrészt hűen tükrözik a korabeli Kolozsvárt, amikor a város a virágkorát élte” – mutatott rá restaurátor.

A reneszánszkori virágornamentika a nagy terem teljes felületét borítja Fotó: Oláh Janka-Melinda

Az értékes lelet a restaurátorok által végzett falkutatás eredményeképpen került elő. A munkálatok során a szakemberek úgynevezett kutatóablakokat nyitottak, amelyekből latin és magyar nyelvű felirattöredékek sejlettek elő, illetve a virágornamentika, amely, mint kiderült, a terem teljes felületét borítja. Mivel a körülményekhez képest meglehetősen jó állapotban maradt meg, a szakember szerint a falképegyüttes egységes bemutatása teljes mértékben elképzelhető és kivitelezhető, amennyiben az épülettulajdonossal is sikerül megegyezni. Kiss Lóránd elmondta, hogy az épületben két falképréteg is található, amelyek közül mindkettő egyedinek számít a maga nemében: az első a 17. század közepén, a terem boltozása előtt készülhetett, a második a boltozással egyidős, azaz a 18. század közepén készült el.

„Művészettörténeti és kultúrtörténeti szempontból is fontos lenne, hogy ez az érték teljes díszében váljon közkinccsé, hiszen tökéletes bepillantást adna a hajdani reneszánsz-protestáns kolozsvári miliőbe” – hangsúlyozta a restaurátor,

majd hozzátette, az sem hétköznapi, hogy egy ekkora felületet borító falkép ilyen jó állapotban megmaradjon, a képek és a feliratok tematikája azonban egyenesen ritkaságnak számít.

Az egykori presbiterek rendelték a falképeket

Weisz Attila kolozsvári művészettörténész, aki az épület művészettörténeti kutatását végzi, megkeresésünkre elmondta, hogy a Herepei-ház legreprezentatívabb helyisége az utcai nagy terem, amely a református belvárosi parókiát fenntartóként működtető, világi tagokból álló presbitériumnak, és néha az egykori konzisztóriumnak (17. század második felétől a püspökség mellett működő, világi főrangú patrónusokból álló tanács – szerk. megj.) volt a tanácsterme. Mint mondta, a 17. század közepén megalakult presbiteri testület volt vélhetően egyben a falképek megrendelője is.

A presbitérium, amely a korabeli, kolozsvári református gyülekezet vezetőtanácsaként működik, első sorban magának építteti az épületet, amelybe egy tanácsteremnek és a mögötte lévő lelkészi lakásnak adnak teret.

Ez azonban inkább hivatal épületként működik, mintsem polgárházként vagy lakásként” – mutatott rá Weisz Attila.

A szakember elmondta, hogy Erdély reneszánsz periódusában Bethlen Gábornak és I. Rákóczi Györgynek – akik nevéhez számos épület létrejötte fűződik – a Herepei-ház történetében is fontos szerepük van, elsősorban a Farkas utca keleti végében létrejövő református épületek és intézmények patrónusaként „Az akkor még kormosan, üszkösen álló Farkas utcai templomot 1622-ben Bethlen Gábor adományozta a református egyházközségnek, a romos épületet pár évtized elteltével I. Rákóczi György támogatásával állították helyre 1638–1647 között – amely az erdélyi református templomi térképzés számára is mintává vált” – mutatott rá a művészettörténész. A helyreállítással egy időben született meg a kolozsvári református kollégium megépítésének gondolata is, amelyet szintén a Farkas utcai templom mellett képzeltek el, majd valósítottak meg. A szakember szerint a templomhoz falazott tornyot is próbáltak csatolni, amelyet alapozási gondok miatt nem sikerül kivitelezni. A végül az utca másik oldalán, fából készült harangtorony mellett kapott helyet a lelkészi lakást és a presbitérium tanácstermét magába foglaló épület is, amely reprezentálta a kolozsvári egyházközség nagyságát és gazdagságát – tette hozzá Weisz Attila.

Ajtókeret a 17. századból

A mai formájában az óparókia az évszázadok során több építési fázison ment keresztül, a történészek szerint a késő középkorban már állt a maihoz hasonló építmény. A pince ugyanis jóval korábbi, mint az épület reneszánsz része. Weisz Attila elmondta, hogy a reneszánsz korszakot leginkább egy 1651-es ajtókerettel lehet keltezni, amelyet kiegészít a munkálatok során beazonosított, majdnem teljesen meglevő ablakkeret, illetve egy másik, töredékeiben megtalált keret. „Egy meglehetősen reprezentatív épülettel állunk szemben, amelyet 1751-ben, száz évvel később kibővítenek. Mindkét dátumnak köze van a falképekhez, hiszen a nagy teremben két falképréteget tudunk megkülönböztetni: a második falképréteg az 1751-es boltozáskor került fel” – erősítette meg a művészettörténész.

A restaurátorok által nyitott kutatóablakokból egyelőre nem lehet kiolvasni a feliratok egészét Fotó: Kiss Lóránd

A falképek egyediségét hangsúlyozva elmondta, hogy Erdélyben a reneszánsz falképfestészet kevésbé jól képviselt, ez valószínűleg annak tudható be, hogy kevesebbet festettek vagy ezek nem maradtak fenn – tette hozzá.

Kiemelte, hogy ezen falképek értékét az is emeli, hogy egy hivatali épületben, nem pedig a hagyományhoz illően, templomban, esetleg polgárházban készültek.

Kolozsvár legkorábbi – és szinte egyetlen– reneszánsz falképe

A meglehetősen kevés felületen feltárt első falképréteg kapcsán a művészettörténész elmondta, hogy vélhetően egyfajta geometrikus vagy illuzionisztikus festéssel állnak szemben: ez utóbbi módszerrel különböző nemes fali dekorációkat, illetve nyílászárókat imitáltak az adott felületen. „A városban nagyon kevés falkép van ebből a periódusból. Különféle leírásokból tudjuk, hogy voltak kívül és belül festett épületek, polgárházak, de ezek vagy nem maradtak fenn, vagy nem tárták még fel őket.

A Herepei-ház első falkép-rétege Kolozsvárt tekintve a legkorábbi falképek közé tartozik, ami a reneszánsz falképfestészetet illeti”

– hívta fel a figyelmet Weisz Attila. A boltozattal egy időben, 1751-ben aztán felkerült egy második réteg is, amellyel az előzőt elfedték, mivel ráfut az oldalfalakra is. A művészettörténész szerint erdélyi viszonylatban ekkor még javában a kései reneszánsz virágzott, amelynek díszítésére elsősorban a kazettás mennyezeteken, ritkábban lakóépületek falain máig megtalálható, leveles-virágos minták voltak jellemzőek.

A latin és magyar nyelvű szentenciákkal ellátott ornamentika még inkább növeli a Herepei-ház tanácstermének jelentőségét. Weisz Attila szerint az erkölcsi tartalmú feliratokkal is a tér „fényét” igyekeztek növelni, ugyanakkor arra is szolgáltak, hogy segítsék a tanácstagokat a helyes döntések meghozásában. A feltárások helyi jellegűek, ezért egyelőre nem sikerült ezen feliratokat egyben látni, a művészettörténész azonban bízik benne, hogy a későbbi munkálatok során sikerül őket kiolvasni, így majd el lehet indulni a szövegek értelmezésében is. Mint mondta,

a falképek a múltnak egy elfeledett, ám esztétikai és intellektuális tartalmát tekintve is igen fontos és egyedi emlékei, amelyeket kár lenne veszni hagyni.

„Nem tudom, hogy Erdélyben ebből a periódusból találtak-e hasonló emléket, de Kolozsváron mindenképp kivételes. Templombelsőkben még várható hasonló emléktöredékek felbukkanása, de polgári épületek belsejében már kevés a valószínűsége. Egy hasonló kincs megléte minden érintettet arra kell sarkalljon, hogy megőrizze és tovább örökítse az utókor számára” – hívta fel a figyelmet Weisz Attila.

A kutatásban és kivitelezésben részt vevő szakemberek
A Farkas utcai óparókia kutatásában, tervezési és kivitelezési munkálataiban a történeti adatokat Szász Anikó, a régészeti kutatást Csók Zsolt és Andrei Prian, a falképrestaurátori kutatást Kiss Lóránd és Damján Ádám, a művészettörténeti kutatást Weisz Attila végzi. A falkutatásért szintén Weisz Attila és Kovács Fruzsina, az építészeti felmérésért és tervezésért Maksay Ádám, Pákai Eszter és Tibád Gergő (M&M kft), az épületstatikáért Vass László és Szallós-Kis Csaba (VBS Structures kft) felelt. A kőrestaurátori szakvéleményt Kolozsi Tibor és Dana Kolozsi, a generálkivitelezést Csákány Tibor (Ilcom kft), a kőrestaurálást Kiss Zoltán, Gere István és Sipos István Márton, a falképkonzerválást Tania Dicusar és Oláh Janka-Melinda végezte.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport