Magasba emelni az életpéldákat – Obermájer Ervin: a hétköznapi emberek között is vannak szentek

Tamás Attila 2020. szeptember 30., 20:58

Maczalik Győző titkos püspök és vértanútársai szentté avatási ügyének posztulátora, Márton Áron szentté avatási ügyének viceposztulátora, emellett pedig kisegítő lelkészként tevékenykedik a csíkszeredai Szent Ágoston Plébánián Obermájer Ervin. Megbízatásairól, a szentté avatási folyamatok mikéntjeiről beszélgettünk vele.

Magasba emelni az életpéldákat – Obermájer Ervin: a hétköznapi emberek között is vannak szentek
galéria
Augusztus 1-től a gyulafehérvári főegyházmegye által beindított és beindítandó szentté avatási eljárásokra szenteli az idejét Fotó: Pinti Attila

– Mi vezette a papi hivatás útjára?

– Már a középiskola tizedik osztályában, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban gondolkodtam azon, hogy pap legyek. Ugyanakkor számos más világi foglalkozás választásának lehetősége is ott lebegett pályaválasztásra készülő gondolataim tömkelegében.

Végül tizenkettedik osztály második félévében azt éreztem, hogy ha nem tudok pap lenni, akkor ebben a földi életben nem tudok boldog lenni.

A Jóisten kegyelme volt ez, aki megszólított engem és meghívott eme csodálatos hivatás betöltésére. Általános iskolás koromban is nagyon szerettem ministrálni, szerettem a templomban lenni. Volt egy időszak, amikor vallásosságom némiképp megtorpant, de édesanyám és nagyszüleim jó példája pozitív buzdításként hatott, hogy a kamasz korban is kitartsak Isten és a hit mellett. Középiskolai végzősként tehát hallgattam Isten szavára, és eldöntöttem, hogy pap leszek, így 2008-ban érettségi után jelentkeztem a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetbe. Ehhez a lépéshez nagyban hozzájárultak szülőfalum, Csíkdelne példás életű lelkipásztorai.

Csintalan László atyát emelném ki, aki nemcsak plébánosom, de lelkiatyám volt, és jelenlétével, jó tanácsaival elkísért az oltárig. Szerettem a szemináriumban lenni, mert jó volt ott a közösségi szellem, ami összetart mindmáig.

Gyakorlati évem alatt két helyszínen végeztem pasztorális gyakorlatot: Székelyudvarhely-Szombatfalván és Kézdiszentléleken. Udvarhelyen azért szerettem, mert egy nagyon aktív lelkipásztor, László Attila plébános mellett lehetettem, aki megszerettette velem az emberekkel való együtt dolgozás szépségét, ami a lelkipásztori munka lényege. Jó tapasztalat volt ugyanakkor, hogy ezt követően városról falura, vagyis Kézdiszentlélekre kerültem, ahol megtapasztaltam, hogy vannak tradicionálisan vallásos emberek, akiknek életük részét képezi a templom, hiszen az ősöktől kapott hagyományokat nagyon állhatatosan őrzik.

Itt erősödött meg bennem, hogy a tradicionális kereszténység kitűnő alap arra, hogy elmozduljunk, továbblépjünk a személyes istenhit felé, ami tulajdonképpen a kereszténység lényege.

Ezt követően ötöd- és hatodévre visszatértünk Gyulafehérvárra, az Alma Materbe, ahol 2014-ben diakónussá, majd 2015-ben pappá szenteltek.

– Mi történt a papszentelést követően, hová vezettek frissen szentelt papként az útjai?

– Marosvásárhelyre, a belvárosi Keresztelő Szent János Plébániára helyeztek. Kicsit féltem Vásárhelytől. Tartottam attól, hogy nagy a város, nagyok a szellemi igények, de hála Istennek ott is sikerült beilleszkednem. Szerettem nagyon a közösséget, szerettem a fiatalokat, és szerettem az akkor alakult katolikus gimnáziumot, ami később nagyon hányattatott sorsú lett, amit értetlenül szemléltem és igazán nagyon sajnáltam.

Őszintén megvallom, hogy nem értettem, miért jelent az problémát bárkinek is, ha valaki humánus keresztény alakokat szeretne nyújtani felnövekvő ifjúságunknak.

2016 májusában hívott fel Jakubinyi György érsek atya: szeretné, hogy kimenjek két évre Rómába tanulni. A felkérésre igent mondtam, és ezt követően egyháztörténelemből végeztem el a licenciátust a Pápai Lateráni Egyetemen. Nagyon szép és tanulságos évek voltak, több szempontból is. Szerettem nagyon a nemzetközi kollégiumot, ahol laktam, itt ugyanis a világ szinte minden kontinenséről, nemzetéből barátokat nyertem: papokat és világiakat egyaránt.

Fontos volt nekem a tapasztalat, hogy itt kézzel lehetett tapintani azt a valóságot, hogy a katolicizmus, az egyház egyetemessége és sokszínűsége nemcsak a székely közösségre korlátozódik.

Vannak ugyanis más nemzetek, akik másként gondolkodnak, mint mi, de ők is ugyanolyan mértékben hozzátettek a kereszténységhez, ugyanolyan mértékben testvéreink, mint mi Székelyföldön egymásnak. Ez idő alatt plébániára jártam, egy neokatekumen közösség papja voltam. Fontosnak tartottam, hogy ne csak a tanulmányaimmal foglalkozzam, hanem emberekkel találkozzak, hogy ismerjem meg az olasz „népszellemet”. 2018 júliusában fejeztem be ezt a külföldi képzést, hazatértem, és az érsek atya kinevezett az Isteni Bölcsességről Nevezett Gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusává.

Fotó: Pinti Attila

– Mi a prefektus feladata a papnevelő intézetben? Mi következett ezután?

– Azt is mondhatnám viccesen, hogy én voltam a „belügyminisztérium” egyszemélyben, tehát teljes egészében a fegyelmi ügyekkel foglalkoztam. Arról kellett gondoskodnom, hogy a kispapok betartsák azokat a szabályokat, amiket a papképzés fegyelme megkövetel.

Szerintem az élet normalitásához hozzátartozik a fegyelem és az önfegyelem is.

Ezt követően féléves prefektusi megbízatás után az érsek atya ismét visszaküldött Rómába, hogy elvégezzem a szentté avatási posztulációs kurzust a Szentszéknél, melyet a Szentek Ügyeinek Kongregációja tart minden évben.

A képzés befejezését követően ismét hazatértem, és folytattam a prefektusi megbízást 2020. augusztus 1-jéig, amikor is előzetes megbeszélés alapján Kovács Gergely atya, az újonnan kinevezett és felszentelt gyulafehérvári érsek felkért arra, hogy az elkövetkezendő időszakban energiáimat egyházmegyénk által beindított és beindítandó szentté avatási eljárásaira szenteljem. Nagyon örültem ennek a felkérésnek, hiszen római tanulmányaim második, rövidebb szakaszában erre kvalifikálódtam.

– Bár gyakran elhangzik, sokan mégsem tudják, hogy mi egy szentté avatási ügy posztulátorának feladata. Miből áll ez a megbízatás?

– Fontos tudni, hogy minden szentté avatási ügy kezdeményezője egy fizikai vagy jogi személy, aki megfelelő meggyőződéssel kell rendelkezzen és megteremtője kell legyen bizonyos feltételeknek az eljárás lefolytatásához. Az eljárás megkezdésének egyik feltétele, hogy a folyamat végigviteléhez fel kell kérni egy posztulátort, akit úgy kell elképzelni, mint egy ügyintézőt aki felel, hogy a bizonyos, az egyház által konkrétan leszabályozott lépések és folyamatok az imént említett szabályoknak megfelelően mennek végbe.

Nagyszerű hír, hogy Isten szolgája, Márton Áron püspök úr szentté avatási ügye mellett egyházmegyénk 2019-ben beindította dr. Macalik Győző titkos püspök és vértanútársai szentté avatási eljárásának előkészítő szakaszát.

Ez az eljárás egyelőre az előkészítő szakaszban van, amikor a posztulátornak tájékozódnia és dokumentálódnia kell a szentté avatandókról és bizonyos előzetes feltételekről. Ha egy kicsit visszatekintünk, elmondhatjuk, hogy legelőször Bálint Lajos érsek atyában merült fel a gondolat, közvetlenül a rendszerváltás után, hogy voltak olyan egyházi személyek, akik a kommunizmus alatt vértanúságot szenvedtek, akiket pusztán a hitükért elvittek és börtönbe vetettek, és ezeket a személyeket szentté lehetne avattatni. Ez a gondolata a későbbi főpásztorok, Jakubinyi György, majd Kovács Gergely érsekek számára is fontos feladatot jelent.

A periratok szerint államellenes propaganda, felforgató tevékenység és hasonló, a kommunisták által kitalált koholt vádak alapján ítélték őket börtönbüntetésre, s ezáltal a biztos halálra, hiszen az akkori rendszer azon igyekezett, hogy „eltakarítsa” azokat, akik nem voltak hajlandók behódolni az önkénynek és az önmagát „tömjénező” rendszer embertelen ideológiájának. Tíz ilyen vértanút sikerült felkutatni, akik között titkos püspök, szemináriumi rektor, titkos ordináriusok, híveit szolgáló lelkipásztorok, valamint szerzetes és szerzetesnő is van.

Felvetődhet a kérdés a kedves olvasóban, hogy mi a különbség a boldoggá avatás és a szentté avatás között.

Azt kell mondanom, hogy a boldoggá avatás csupán előszobája a végső célnak, a szentté avatásnak. Amikor valakit boldoggá avatnak, akkor a Szentatya a boldoggá avatási dekrétum által az illetőt példaként állítja, és nyilvános kultuszát engedélyezi egy jól meghatározható részegyház számára. A szentté avatás ennek a non plus ultrája, amikor a Szentatya egy dekrétum kiadásával példaként állítja az illető szentet az egész Anyaszentegyház számára. Azt is el kell mondanom, hogy a szentté avatási eljárásnak is több percíme van. Vannak, akik vértanúságuk alapján, mások hitvalló mivoltuk vagy életáldozatuk alapján avathatók előbb boldoggá, majd szentté.

Fotó: Pinti Attila

– Kiknek lehet a boldoggá vagy szentté avatását kezdeményezni?

– Azoknak az elhunyt személyeknek lehet a boldoggá, majd szentté avatását kezdeményezni, akikről van egy kezdetleges néphit, közvélekedést, hogy az életszentség útján jártak, életüket teljesen Isten és a keresztény hit szolgálatába állították. Gyakorta tapasztalom azt, hogy más nemzeteknél vagy akár román testvéreinknél is az életszentségnek különösen pozitív státusa van, és ezt bizonyítja az a tény is, hogy több, az életszentség útján járt személynek sikeresen véghez vitték a boldoggá vagy szentté avatását.

Úgy gondolom, hogy a mi népünk sincs híján olyan élettörténeteknek, akik vértanúságukkal vagy hitvallóságukkal tettek tanúbizonyságot szilárd hitükről Jézus Krisztusban.

Véleményem szerint népünknek nem kell „importálnia” idegen szenteket vallásos életébe, hiszen ott vannak azok az emberek, akik itt, ezen a földön születtek, imádkoztak, dolgoztak, akik szellemiségükben és kultúrájukban közel állnak hozzánk. Őket kell példaként a mai korok emberei elé állítanunk. Elég csak Erdély két híres szent életű emberére gondolnunk: az alvinci születésű Pongrácz Szent Istvánra vagy a segesvári születésű Boldog Apor Vilmosra.

Kétségtelenül, ha azt akarjuk, hogy a kereszténység növekedjen szűkebb pátriánkban, akkor példaképeket kell állítani a fiatalok elé, a családok elé a helyi közösségekből.

Ilyen értelemben tökéletesen helytálló egyházmegyénk törekvése, hogy végre székely népünk is megérhesse, hogy az anyaszentegyház hivatalosan is elismeri a közülünk kikerülő boldogokat és szenteket, saját példaképeinket.

– Maczalik Győző titkos püspök és vértanútársai ügyében a posztulátorrá, Isten szolgája, Márton Áron püspök boldoggá avatási ügyének a viceposztulátorává nevezte ki önt a gyulafehérvári érsek. Mi a különbség a két megbízatás között?

– Amikor egy ügy eljut a római szakaszig, akkor posztulátort kell kinevezni Rómában, aki az ügy főkoordinátorává lép elő. A viceposztulátor az egyházmegyében marad, és itt intézi az ügy előrevitelét, itthonról segíti a római posztulátor munkáját, utánajár és előkészíti a Szentek Ügyeinek Kongregációja által kért esetleges kiegészítéseket, pontosításokat. Isten szolgája, Márton Áron püspök szentté avatási ügye már a római szakaszba lépett. Tudnunk kell azt, hogy mivel ő hitvalló, ezért a boldoggá avatásához szükségeltetik egy olyan bizonyítható csoda, amelyet Isten tett az ő közbenjárására.

Viceposztulátorként rám hárul a feladat, hogy az ilyen csodásnak vélt eseményeket felkutassam és megtegyem a szükséges lépéseket, ha bizonyos kritériumoknak ezek megfelelnek.

Azért vagyok posztulátor a dr. Maczalik Győző titkos püspök és vértanútársai ügyében, mert itt még csak egyházmegyei szakasz előszkészítésénél tartunk, ugyanakkor egy teljesen új szentté avatási eljárásról beszélhetünk, amit egészen az alapoktól kell kezdeni. Jelenleg az előkészítő fázis zajlik, amelynek végeztével reményeim szerint hivatalosan is beindítja érsek atyánk az egyházmegyei szakaszt. Azt is meg kell jegyeznem, hogy vértanúkról beszélünk, tehát az ő esetükben nem szükségeltetik csoda a boldoggá avatásukhoz, a szentté avatásukhoz viszont már igen.

Ezek a vértanúk a romániai kommunizmus első periódusában, a legsötétebb években álltak ki hitük mellett, ezért is fontos őket boldoggá, majd szentté avatni.

– A posztulátori munka mellett kisegítő lelkészi megbízatást is kapott a csíkszeredai Szent Ágoston Plébánián.

– Aminek kifejezetten örültem is! Nekem mindig is fontosak voltak papságom folyamán az igehirdetés és a szentségkiszolgáltatás szép pillanatai. Mindig nagy örömet jelent egy újszülött gyerek megkeresztelése, egy ifjú pár elkísérése azon a pillanaton, amikor egymásnak örök hűséget esküsznek. Hálás voltam, amikor az érsek atya felvetette ezt a lehetőséget. Jóllehet pontosan és kimérten kell beosztanom munkahetem posztulációs és pasztorációs napjait, de mindkét megbízatásnak megvan a maga szépsége és értéke. Két hónap elteltével azt mondhatom el, hogy szeretek Csíkszeredában lenni, szeretem munkatársaimat és a kedves híveket.

Tíz erdélyi vértanúnk:

Ambrus György plébános (+1960, Duna-csatorna)
Boga Alajos ordinárius (+1954, Máramarossziget)
Bokor Sándor plébános (+1974, a Duna-csatornánál találták meg a holttestét)
P. Boros Fortunát OFM szerzetes (+1953, Duna-csatorna)
Fekete János főesperes (+1952, Ghencea)
Gajdátsy Béla szemináriumi rektor (+1953, Nagyenyed)
Hajdu Gabriella OSU szerzetes (+1963, Nagyvárad)
Maczalik Győző püspök (+1953, Jilava)
Pálfi János plébános (+1958, Marosvásárhely)
Sándor Imre ordinárius (+1956, Râmnicu Sărat)
Pályaív

Obermájer Ervin 1989. december 4-én született Sepsiszentgyörgyön. Csíkdelnén nevelkedett, középiskolai tanulmányait a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban, felsőfokú tanulmányai a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben végezte. 2015. június 29-én szentelték pappá. Jelenleg a csíkszeredai Szent Ágoston Plébánia kisegítő lelkésze, valamint szentté avatási ügyek posztulátora és viceposztulátora.
Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap havonta megjelenő kiadványában, a Hit-vallás legfrissebb számában látott napvilágot szeptember 28-án.
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Cookie-kezelési tájékoztató

A Príma Press Kft. által üzemeltetett kronikaonline.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A kronikaonline.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID kronikaonline.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs kronikaonline.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap Harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet Harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap Harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap Harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ kronikaonline.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport