Gyakran ismételt kérdések

A Krónika az egyedüli magyar nyelvű erdélyi napilap. Komolyságának, megbízhatóságának és alaposságának köszönheti, hogy mindent túlélt. Hiszen az olvasók a fenti három tulajdonságot értékelik benne.

A Nőileg az egyetlen romániai magyar női magazin, amely egy évben 12 alkalommal jelenik meg. Olvasmányos, érdekes, könnyed tartalma kikapcsolódást biztosít a család minden tagjának – ugyanis megnevezése ellenére a férfiak is igencsak kedvelik a benne található írásokat.

Nem. A fen­tebb be­mu­ta­tott aján­la­tok csak ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek szól­nak. Ha jogi sze­mély­nek sze­ret­ne elő­fi­zet­ni, kér­jük, ve­gye fel a kap­cso­la­tot kol­lé­gánk­kal a kö­vet­ke­ző el­ér­he­tő­sé­gek va­la­me­lyi­kén: 0726-720 517; elofi­ze­tes@kro­ni­ka.ro.

 

A tartalma megegyezik a nyomtatott újság információival. Mindössze annyi a különbség, hogy az elektronikus postaládájába érkezik a reggeli órákban  és nem kell érte elmenni a postaládáig.

Nem. A PDF-et minden esetben annak a felhasználónak juttatjuk el, akinek az e-mail-címéről történik az előfizetés. A nyomtatott lap viszont átruházható, a megrendelés során csak be kell írni azt a címet, ahová a kinyomtatott példányt el szeretné juttatni.

Elő­fi­ze­té­se min­dig a kö­vet­ke­ző hó­nap első mun­ka­nap­já­tól, egész nap­tá­ri hó­nap­ra szól. Például, a má­ju­si lap­szá­mok­ra áp­ri­lis 21-ig fi­zet­het elő!

Sőt! Éppen azt re­mél­jük, hogy ilyen mó­don a nagy­vi­lág­ba el­szár­ma­zott er­dé­lyi­ek hasz­nos és él­ve­ze­tes ol­vas­ni­va­ló­val ör­ven­dez­tet­he­tik meg az itt­ho­ni­a­kat. Ez az aján­dék nem fe­lej­tő­dik el ki­bon­tás után, ez min­den hét­köz­nap eszé­be jut­tat­ja az itt­ho­ni­ak­nak a tá­vol lé­vő­ket.

Nin­cse­nek.

Le­het­nek, de ez ban­kon­ként vál­to­zik. Kér­jük, el­len­őriz­ze a bank­ja uta­lá­si költ­sé­ge­it.

Egy­sze­rű és ké­nyel­mes meg­ol­dás a bank­kár­tyás fi­ze­tés au­to­ma­ti­kus meg­hosszab­bí­tás­sal! Mert nem kell ha­von­ta ve­sződ­ni az elő­fi­ze­té­s meg­újí­tá­sá­val. Ez ugyan­is au­to­ma­ti­ku­san meg­tör­té­nik. A rend­szer min­den hó­nap­ban le­von­ja a bank­szám­lá­já­ról a meg­ren­delt cso­mag el­len­ér­té­két. Csak ennyit, nem töb­bet!

Az au­to­ma­ti­ku­san meg­hosszab­bo­dó elő­fi­ze­té­sét bár­mi­kor fel­bont­hat­ja. Kér­jük, szán­dé­kát je­lez­ze mu­na­ka­na­po­kon az ügy­fél­szol­gá­la­tun­kon (tel.: 0726-720 517). Fon­tos tud­ni, hogy az elő­fi­ze­tés min­dig a kö­vet­ke­ző nap­tá­ri hó­nap­tól sza­kít­ha­tó meg, a fo­lyó havi meg­ren­de­lést nem tud­juk meg­ál­lí­ta­ni. Ön te­hát amennyi­ben nem kí­ván­ja fenn­tar­ta­ni az au­to­ma­ti­kus elő­fi­ze­tést, ak­kor az ép­pen ak­tu­á­lis hó­nap leg­ké­sőbb 21. nap­já­ig kell si­ke­re­sen le­mond­ja a fent em­lí­tett mó­don, ez­zel je­lez­ve, hogy a kö­vet­ke­ző hó­nap­ban már nem tart igényt a szol­gál­ta­tás­ra. Ha a le­mon­dást a tárgy­hó­nap 21. nap­ja után te­szi meg, ak­kor ez a tárgy­hó­nap utá­ni má­so­dik hó­nap elő­fi­ze­té­sé­re lesz ér­vé­nyes, te­hát egy hó­nap­pal to­vább tart az elő­fi­ze­tés.