A Kró­ni­ka ma­gyar ol­vas­ni­va­lót kí­nál. Az or­szág, a vi­lág és kö­zös­sé­günk dol­ga­iról ír er­dé­lyi szem­mel – a Kró­ni­ka Er­dély­ben ké­szül. Elő­fi­ze­tő­ként Ön meg­erő­sí­ti kap­cso­la­tát a ma­gyar kö­zös­ség­gel. Rendelje meg saját magának vagy ajándékozza meg távol élő szeretteit a lappal, most akár tartalmas könyvélményekkel egyetemben.
Ol­vas­son ma­gya­rul! Íme az olvasmányos, magyar nyelvű csomagajánlatunk:
Krónika napilap
35 lej havonta
 • Krónika
 • Ajándék 2 apróhirdetés (értéke: 20 lej)
Népszerű
Krónikából
sosem elég csomag
48 lej
 • Krónika
  Ábrám Zoltán:
  Krónikás szempontok
  című könyv
 • Ajándék 2 apróhirdetés (értéke: 20 lej)
Napilaphoz novelláskötet csomag
50 lej
 • Krónika
  Kubiszyn Viktor:
  Árnyékvilág
  című novelláskötet
 • Ajándék 2 apróhirdetés (értéke: 20 lej)

Miért fizessen elő a Krónikára?

 • Mert kényelmes és egyszerű online előfizetni.
 • Mert naprakész tájékoztatást adunk a valóságról.
 • Mert erdélyi szemmel vizsgáljuk a történéseket.
 • Mert most két apróhirdetést kap aján­dék­ba, amelyek több ezer olvasóhoz jutnak el.
 • Mert ajándékozni jó.

Miért fizessen elő a lapcsomagra?

 • Mert a Krónika napilap mellett most a Krónikás szempontok vagy az Árnyékvilág című könyveket is megveheti.
 • Mert igé­nyes és szó­ra­koz­ta­tó ol­vas­ni­va­ló­hoz jut az egész csa­lád.
 • Mert most a ren­de­lés mel­lé in­gye­nes ap­ró­hir­de­té­si le­he­tő­sé­get is adunk – így min­den­ki jól jár.
 • Mert min­den­ki igé­nyes ki­kap­cso­ló­dást ér­de­mel.

Ne hagy­ja ki! Ki tud­ja, mi­kor lesz még ilyen le­he­tő­ség?
Már csak né­hány kat­tin­tás, és ha­ma­ro­san ér­ke­zik a pos­tás!

Előfizetek a csomagok egyikére

Gyakran ismételt kérdések

A Kró­ni­ka az egyedüli erdélyi napilap. Komolyságának, megbízhatóságának és alaposságának köszönheti, hogy mindent túlélt. Hiszen az olvasók a fenti három tulajdonságot értékelik benne.
Ábrám Zoltán: Krónikás szempontok
A MOGYE Közegészségtani Tanszékvezetőjének gyűjteménye a magyar népességet érintő kérdésekről, többnyelvűségről, magyar hősökről, autonómiáról és a magyar-román együttélésről.

Kubiszyn Viktor: Árnyékvilág
A szerző legújabb novelláskötete egyszerre elmozdulás a szerző régi világához képest, és folytatója is annak. A szövegek egyik része továbbra is a drogos szubkultúrában tengődő, oda igyekvő vagy onnan éppen szabadult árnyalakokról szól, a másik része viszont már egy teljesen új, egy másik szerzőt mutat – letisztult, érzelemmentes, „durva” szövegek ezek, amelyek épp szenvtelen hangjukkal ütik szét az olvasói kívülmaradás kényelmes bástyáit.
Nem. A fentebb bemutatott ajánlatok csak természetes személyeknek szólnak. Ha jogi személynek szeretne előfizetni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal a következő elérhetőségek valamelyikén: 0726–719 955; elofizetes@kronika.ro.
Mert online csak pár kattintás, kényelmes, gyors és mindezek mellett még biztonságos is!
Az aján­dék ap­ró­hir­de­té­sek az adott elő­fi­ze­tés vagy lap­cso­mag ren­de­lé­sé­től szá­mít­va há­rom hó­na­pig ­hasz­nál­ha­tó­k fel a Krónikában. Eh­hez el kell jut­tat­nia hoz­zánk a hir­de­tés szö­ve­gét az elofi­ze­tes@kronika.ro cím­re, vagy akár be is dik­tál­hat­ja te­le­fo­non a kö­vet­ke­ző szá­mot tár­csáz­va: +40-726 719 955. Az azo­no­sí­tás­hoz szük­ség van az Ön ne­vé­re és a ren­de­lés szá­má­ra, amit e-mail­ben küld­tünk el.
A megrendelt lapokat a Román Posta kézbesíti, megrendeléseket ezért csak Románia területén vehetünk fel.
Előfizetése mindig a következő hónap első munkanapjától, egész naptári hónapra szól. A májusi lapszámokra április 21-ig fizethet elő!
Sőt! Éppen azt reméljük, hogy ilyen módon a nagyvilágba elszármazott erdélyiek hasznos és élvezetes olvasnivalóval örvendeztethetik meg az itthoniakat. Ez az ajándék nem felejtődik el kibontás után, ez minden hétköznap eszébe juttatja az itthoniaknak a távol lévőket.
Lehetnek, amennyiben nem eurós PayPal számláról fizet. Ez esetben 4%-os átváltási díjat számol fel a PayPal. A fizetésről bővebben itt olvashat: kronikaonline.ro/elofizetes/csomagajanlat/fizetes
Lehetnek, de ez bankonként változik. Kérjük, ellenőrizze a bankja utalási költségeit.
Egy­sze­rű és ké­nyel­mes meg­ol­dás a bank­kár­tyás fi­ze­tés au­to­ma­ti­kus meg­hosszab­bítás­sal! Mert nem kell ha­von­ta ve­sződ­ni az elő­fi­ze­té­s megújításával. Ez ugyanis au­to­ma­ti­ku­san megtörténik. A rend­szer min­den hó­nap­ban le­von­ja a bank­szám­lá­já­ról a meg­ren­delt cso­mag el­len­ér­té­két. Csak ennyit, nem többet!
Az au­to­ma­ti­ku­san meg­hosszab­bo­dó elő­fi­ze­té­sét bár­mi­kor fel­bont­hat­ja. Kér­jük, szán­dé­kát je­lez­ze mu­na­ka­na­po­kon az ügy­fél­szol­gá­la­tun­kon (tel.: 0726–719955). Fon­tos tud­ni, hogy az elő­fi­ze­tés min­dig a kö­vet­ke­ző nap­tá­ri hó­nap­tól sza­kít­ha­tó meg, a fo­lyó havi meg­ren­de­lést nem tud­juk meg­ál­lí­ta­ni. Ön te­hát amennyi­ben nem kí­ván­ja fenn­tar­ta­ni az au­to­ma­ti­kus elő­fi­ze­tést, ak­kor az ép­pen ak­tu­á­lis hó­nap leg­ké­sőbb 21. nap­já­ig kell si­ke­re­sen le­mond­ja a fent em­lí­tett mó­don, ez­zel je­lez­ve, hogy a kö­vet­ke­ző hó­nap­ban már nem tart igényt a szol­gál­ta­tás­ra. Ha a le­mon­dást a tárgy­hó­nap 21. nap­ja után te­szi meg, ak­kor ez a tárgy­hó­nap utá­ni má­so­dik hó­nap elő­fi­ze­té­sé­re lesz ér­vé­nyes, te­hát egy hó­nap­pal to­vább tart az elő­fi­ze­tés.
Nincsenek.