Fizetési módok

Bankkártyás fizetés automatikus meghosszabbítással:

Egy­sze­rű és ké­nyel­mes meg­ol­dás a bank­kár­tyás fi­ze­tés au­to­ma­ti­kus meg­hosszab­bítás­sal! Mert nem kell ha­von­ta ve­sződ­ni az elő­fi­ze­té­s megújításával. Ez ugyanis au­to­ma­ti­ku­san megtörténik. A rend­szer min­den hó­nap­ban le­von­ja a bank­szám­lá­já­ról a meg­ren­delt cso­mag el­len­ér­té­két. Csak ennyit, nem többet!

A bankkártyás fizetés megerősítésekor a rendszer átirányítja Önt az EuPlatesc oldalára, ahol a következő kártyaadatokat kell megadni:
• Kártyaszám (Numărul de card)
• A kártyán szereplő név (Numele de pe card)
• Kártya érvényességi dátuma (Data expirării)
• CVV2/CVC2

Az au­to­ma­ti­ku­san meg­hosszab­bo­dó elő­fi­ze­té­sét bár­mi­kor fel­bont­hat­ja, ha e-mailt küld az of­fi­ce@eup­la­tesc.ro cím­re. Az első tranzakciót követően Ön értesítést kapott e-mailben az EuPlatesc-től, annak a dokumentumnak az alján szereplő egyedi azonosító (ID-szám) feltüntetésével kérheti az automatikus előfizetés lemondását. Fon­tos tudni, hogy az előfizetés mindig a következő naptári hónaptól szakítható meg, a folyó havi megrendelést nem tudjuk megállítani. Ön tehát amennyiben nem kívánja fenntartani az automatikus előfizetést, akkor az éppen aktuális hónap legkésőbb 22. napjáig kell sikeresen lemondja a fent említett módon, ezzel jelezve, hogy a következő hónapban már nem tart igényt a szolgáltatásra. Ha a lemondást a tárgyhónap 22. napja után teszi meg, akkor ez a tárgyhónap utáni második hónap előfizetésére lesz érvényes, tehát egy hónappal tovább tart az előfizetés.

Banki előre utalás:

A rendelés teljes összege a megadott bankszámlaszámra utalandó.
Banki adatok:
S.C. Prima Press S.R.L.
Odorheiu Secuiesc, str. Victoriei, nr. 12.
Transilvania Bank
Bankszámla szám: RO64 BTRL RONC RT04 4521 5701

PayPal fizetés:

A Pay­Pal kész­pénz­men­tes pénz­for­gal­mi szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­tó pénz­ügyi rend­szer, a vi­lá­gon a leg­el­ter­jed­tebb mód­szer a biz­ton­sá­gos in­ter­ne­tes fi­ze­tés­hez. A cég on­line bank­kár­tya-el­fo­ga­dá­si szol­gál­ta­tást is nyújt, vagy­is le­he­tő­vé te­szi, hogy a fel­hasz­ná­lók Pay­Pal-szám­la nél­kül, Visa vagy Ma­s­tercard bank­kár­tyá­val is tud­ja­nak online fi­zet­ni.

Amennyi­ben ren­del­ke­zik Pay­Pal-szám­lá­val, az in­ter­ne­tes vá­sár­lá­sok so­rán még arra sincs szük­ség, hogy bank­kár­tyaada­ta­it min­den egyes vá­sár­lás­kor meg­ad­ja.

Abban az esetben is biz­ton­sá­go­san fi­zet­het az ol­da­lon ke­resz­tül bankkártyával, amennyiben nincs Pay­Pal-szám­lá­ja.

A Pay­Pal ugyan még nem ren­del­ke­zik ma­gyar nyel­vű fe­lü­let­tel, de a fi­ze­tés me­ne­te egy­sze­rű, és na­gyon ha­son­lít bár­mely más bank on­line bank­kár­tyás fi­ze­té­si rend­sze­ré­hez.

Ha a meg­ren­de­lé­se után a Pay­Pal fi­ze­tést vá­laszt­ja, az ol­dal au­to­ma­ti­ku­san át­irá­nyít­ja Önt a Pay­Pal biz­ton­sá­gos fi­ze­té­si ol­da­lá­ra. Itt két le­he­tő­ség kö­zött vá­laszt­hat: ha van Pay­Pal-szám­lá­ja, egy­sze­rű­en je­lent­kez­zen be és fi­zes­sen a szo­ká­sos mó­don (Log In). Ha nincs, ak­kor az alat­ta meg­je­le­nő űr­la­pot (Pay­Pal Guest Check­out) tölt­se ki.

A következő adatokat kell megadni:
• Country: válassza ki az országot
• Card Number: ez a bankkártya száma
• Expires: a bankkártya lejárati ideje hh/éé sorrendben, a bankkártyán feltüntetve.
• CSC: a kártya hátoldalán található háromjegyű biztonsági kód (az aláírás mező felett jobbra).
• Phone type: válassza ki, hogy mobil vagy vezetékes telefonszámot ad meg
• Phone number: írja be a telefonszámát. Célszerű megadni, amelyen a bankja eléri Önt.

Hozzon létre PayPal fiókot (Create your PayPal account):

Email: adja meg az -mail címét. Regisztráció után bármikor használhatja ezt a fiókot a PayPal-os fizetés esetén. Az itt megadott e-mail címre érkezik a visszaigazolás a fizetésről.

Password: adjon egy jelszót.

Date of birth: adja meg születési dátumát.

Ha az összes mezőt kitöltötte, még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, ha mindent rendben talál, hagyja jóvá a tranzakciót. Pillanatokon belül értesítik Önt e-mailben a sikeres tranzakcióról, ezzel egyidőben mi is megkapjuk az értesítést a sikeres fizetésről, és elkezdjük a megrendelése feldolgozását.

A Prima Press Kft. csak a saját oldalain megadott személyes adatok védelméért vállal felelősséget. Partnerek (PayPal, EuPlatesc, online banking stb.) internetes oldalain megadott személyes adatok védelméért felelősséget nem vállal.